Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-3008:
Ymarfer Ysgrifennu

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Prof Angharad Price

Overall aims and purpose

Modiwl ar gyfer myfyrwyr ail iaith yn unig a bydd ar gael os bernir bod angen blwyddyn ychwanegol o sylw manwl i iaith a mynegiant ysgrifenedig.

Prif amcan y modiwl hwn yw datblygu gallu myfyrwyr i ysgrifennu Cymraeg rhugl a graenus. Drwy gyfres o ymarferion wythnosol, rhoddir prawf ar eu defnydd o Gymraeg ysgrifenedig mewn gwahanol gyweiriau ieithyddol. Law yn llaw â hynny, datblygir eu dealltwriaeth o'r rhesymau gramadegol dros y cywiriadau a wneir. Bydd myfyrwyr yn cyfrannu at drafodaeth ar faterion ieithyddol yn y dosbarth ac yn ymgynefino â chyflwyno'n rheolaidd dasgau cryno ac amrywiol.

Course content

Modiwl ar gyfer myfyrwyr ail iaith yn unig a bydd ar gael os bernir bod angen blwyddyn ychwanegol o sylw manwl i iaith a mynegiant ysgrifenedig.

Mae pwyslais cwbl ymarferol i'r modiwl hwn sef ymarfer Cymraeg ysgrifenedig. Bob wythnos gosodir tasg fer (300 gair, ar gyfartaledd) o wahanol natur, e.e. ysgrif, stori, trafodaeth neu gyfieithiad, a chanolbwyntir yn y dosbarth ar y camgymeriadau a'r gwendidau sy'n nodweddu'r gwaith a ddaw i law. Bydd hyn yn arwain at drafodaethau ymarferol ar sut i ddefnyddio'r Gymraeg. Gwneir hynny drwy gyfres o ymarferion wythnosol a gwblheir gan y myfyrwyr yn unigol a fydd yn esgor ar drafodaeth ddosbarth ar y camgymeriadau. Y bwriad yw sicrhau hyfforddiant trwyadl mewn iaith a mynegiant.

Assessment Criteria

threshold

D- i D+

Dangos gallu i ysgrifennu Cymraeg gweddol glir a chywir.

Dangos gallu i amrywio ar gywair ac arddull yn ôl gofynion y dasg.

Dangos dealltwriaeth weddol o reolau a phrosesau gramadeg.

good

B- i B+

Dangos gallu i ysgrifennu Cymraeg clir a chywir iawn at ei gilydd.

Dangos gallu da i amrywio cywair ac arddull yn ôl gofynion y dasg.

Dangos dealltwriaeth dda o reolau a phrosesau gramadeg.

C- to C+

C- i C+

Dangos gallu i ysgrifennu Cymraeg rhesymol glir a chywir.

Dangos gallu i amrywio peth ar gywair ac arddull yn ôl gofynion y dasg.

Dangos dealltwriaeth resymol o reolau a phrosesau gramadeg.

excellent

A- i A*

Dangos gallu o radd uchel i ysgrifennu Cymraeg clir a chywir.

Dangos gallu o radd uchel i amrywio cywair ac arddull yn ôl gofynion y dasg.

Dangos dealltwriaeth drwyadl o reolau a phrosesau gramadeg.

Learning outcomes

 1. Drwy ymarfer ysgrifennu Cymraeg yn rheolaidd, ennill hyder wrth ei defnyddio'n ymarferol.

 2. Drwy ymarfer ysgrifennu Cymraeg yn rheolaidd, dysgu sgiliau hunanfeirniadol, e.e. golygu a phrawfddarllen gwaith.

 3. Deall y rhesymau gramadegol dros y cywiriadau a wneir a'u hesbonio.

 4. Ymarfer mewn gwahanol gyweiriau ieithyddol i safon uchel.

 5. Ymgynefino â chyflwyno tasgau cryno ac amrywiol a heriol yn rheolaidd.

 6. Cyfrannu at drafodaeth ieithyddol yn y dosbarth ac arwain trafodaeth pan fo angen.

 7. Ysgrifennu Cymraeg rhugl a graenus i safon uchel.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Tasgau wythnosol 80
Adroddiad ar y profiad gwaith 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Practical classes and workshops

Trwy gyfres o seminarau a gweithdai wythnosol, yn seiliedig ar ymarferion ysgrifenedig a gywirir a thrwy hunan-adlewyrchu, sicrheir y deilliannau dysgu.

20
Private study 180

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Courses including this module

Compulsory in courses: