Coronavirus (Covid-19) Information

Module DXC-1006:
Gwaith Maes: Creu Eryri

Module Facts

Run by School of Natural Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Sophie Wynne-Jones

Overall aims and purpose

 1. Darparu trosolwg bras ar y prosesau ffisegol a dynol sydd wedi arwain at ffurfio Eryri.
 2. Archwilio’r prosesau sy’n gysylltiedig â ffurfio tirwedd mewn amrywiaeth o raddfeydd gofodol ac amserol.
 3. Archwilio’r cysylltiad rhwng prosesau byd-eang a lleoedd penodol yn Eryri.
 4. Datblygu dull amlddisgyblaethol o feddwl am faterion amgylcheddol.
 5. Galluogi myfyrwyr i wneud cysylltiadau rhwng theori a gwaith maes.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn cyfuno darlithoedd a gwaith maes i roi trosolwg bras ar y prosesau sydd wedi creu nodweddion arbennig tirwedd Eryri. Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar bum brif thema, sef daeareg, ecoleg, coedwigaeth, amaeth a chymdeithas. Bydd y darlithoedd yn rhoi trosolwg bras ar y pynciau ac yn cyflwyno pwyntiau damcaniaethol a chysyniadol perthnasol. Y prif feysydd dan sylw fydd: daeareg waelodol; rhewlifiant; ecoleg ôl-rewlifol; ffurfio pridd; hanes gwleidyddol y gymuned; coedwigaeth breifat a choedwigaeth y wladwriaeth; hanes preswyliad dynol a defnydd adnoddau; hanes ffurfio a datblygu’r parc cenedlaethol. Bydd myfyrwyr yn cael eu hebrwng i safleoedd allweddol sy’n dangos sut y mae’r prosesau hyn yn rhyngweithio ac yn berthnasol i leoedd penodol.

Assessment Criteria

excellent

Mae’r myfyriwr yn dangos gwybodaeth drylwyr am y pwnc a gallu amlwg i ddod ag amrywiol elfennau'r deunydd cwrs ynghyd. Tystiolaeth o ddarllen cefndirol. Nid oes unrhyw feysydd pwysig wedi eu hepgor ac mae’r myfyriwr yn dangos y gallu i ddadansoddi a gwerthuso gwybodaeth berthnasol yn feirniadol. Arddull gyflwyno eglur, gryno a ddisgrifiadol yn yr aseiniad a’r tasgau ysgrifenedig.

threshold

Mae gan y myfyriwr ddealltwriaeth sylfaenol o’r egwyddorion a gwybodaeth sylfaenol am y pwnc. Trafodir gwybodaeth berthnasol mewn dyfnder sylfaenol yn yr aseiniad a’r tasgau ysgrifenedig. Nodir mwyafrif y materion allweddol, ond efallai bod rhai bylchau o ran dealltwriaeth. Nid yw’r cysylltiad rhwng theori ac ymarfer wedi ei ddatblygu’n effeithiol.

good

Mae’r myfyriwr yn dangos gwybodaeth gadarn am y pwnc, y gallu i gyfrannu’n adeiladol at y ddadl a’r gallu i ysgrifennu adroddiadau craff gyda dadleuon da. Yn cyflwyno gwybodaeth yn ddisgrifiadol yn yr aseiniadau a’r tasgau ysgrifenedig.

Learning outcomes

 1. Deall y prif brosesau diwydiannol, ecolegol, daearegol a chymdeithasol sydd wedi cynhyrchu nodweddion arbennig tirwedd Eryri.

 2. Archwilio’r modd y mae’r gwahanol brosesau o ffurfio tirwedd yn rhyngweithio mewn amrywiaeth o raddfeydd gofodol ac amserol.

 3. Deall elfennau gwahanol y safbwyntiau disgyblaethol gwahanol a gymerir.

 4. Dangos agwedd feirniadol a dadansoddol tuag at yr amgylchedd naturiol a’r amgylchedd a reolir.

 5. Dehongli prif nodweddion y dirwedd yng nghyd-destun theorïau a dulliau perthnasol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cwm Idwal Exercise 15
Abey Valley Exercise (week 6) 15
Gwydyr Forest 15
Conwy Valley 15
Degree specific report 40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 148
Fieldwork

5 taith maes fydd yn para diwrnod yr un (tua 8 awr) Er mwyn creu grwpiau rhesymol o ran maint, caiff y dosbarth ei wahanu'n dri grŵp (tua 40 myfyriwr ym mhob grŵp) Ailadroddir pob taith diwrnod am dridiau gan alluogi’r grwpiau i gyd i fynd ar yr un teithiau maes yn ystod yr wythnos. Erbyn diwedd yr wythnos, bydd y grwpiau i gyd wedi bod ar bob taith.

40
Lecture

6 darlith ddwy awr i’w cynnal cyn yr elfen gwaith maes (yn ddelfrydol ar ddyddiau olynol yn ystod yr wythnos flaenorol)

12

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Conduct fieldwork and/or laboratory work competently with awareness of appropriate risk assessment and ethical considerations
 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Awareness of the concepts of spatial and temporal scale in understanding processes and relationships.
 • Appreciation of the reciprocal nature of human-environmental relationships.
 • Preparation of effective maps, diagrams and visualizations.
 • Appreciation of the complexity and diversity of life processes through the study of organisms.
 • Undertake field and/or laboratory studies of living systems.
 • Understand the provisional nature of information and appreciate competing and alternative explanations.
 • Collect and record data generated by a diverse range of methods.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Resources

Resource implications for students

Students require appropriate clothing for conducting outdoor fieldwork.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/dxc-1006.html

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: