Coronavirus (Covid-19) Information

Module DXC-3702:
Cynllun Rheoli

Module Facts

Run by School of Natural Sciences

30 Credits or 15 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Mr Ian Harris

Overall aims and purpose

Pwrpas y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddatblygu cynllun rheoli neu ddogfen strategaeth at lefel safonol, yn seiliedig ar asesu safle astudio (e.e. gwahanfa ddwr, fferm, stad sydd â thenantiaid arni, coetir neu Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig [SSSI] ) i ateb cwestiwn penodol sy'n berthnasol i'r defnydd o'r tir. Mae'n rhoi cyfle i ddefnyddio gwybodaeth a ddysgwyd mewn modiwlau eraill, yn ogystal â chydweithio ag aelodau eraill o'r grwp myfyrwyr a rhanddeiliaid allanol wrth gasglu gwybodaeth berthnasol a defnyddio technegau gwerthuso a modelu priodol. Mae'r myfyrwyr yn cyfleu eu darganfyddiadau'n ysgirfenedig ac yn unigol i `gwsmer'.

Nod y modiwl yw rhoi profiad i fyfyrwyr o: 1. Gymhlethdodau gwneud penderfyniadau o ran rheoli tir o fewn y fframwaith polisi UE/DU cyfredol. 2. Deddfwriaeth, dynodiadau a chymorth ariannol economaidd-gymdeithasol cyfredol, a'u heffaith ar ddatblygu'r ymarfer rheoli gorau ar gyfer arweddion/defnyddio tir mewn cyd-destun tirwedd. 3. Swyddogaeth rhanddeiliaid mewn man penodol a'r angen i gydbwyso eu hanghenion yng nghyd-destun datblygu cynllun rheoli. 4. Defnyddio technegau priodol i werthuso posibiliadau o ran defnyddio tir a gwneud rhagfynegiadau ar sail dadl a thystiolaeth resymegol. 5. Darparu cynllun rheoli / dogfen strategaeth at safon broffesiynol.

Course content

Mae'r modiwl yn seiliedig ar asesu safle sydd eisoes yn bodoli i ateb cwestiwn penodol sy'n berthnasol i ddefnyddio tir yr ardal. Bydd myfyrwyr yn cael gwybodaeth cefndir ac yn cael cyfle i ymweld â'r safle a chynnal trafodaethau gyda pherchnogion/rheolwyr y safle. Bydd cynllun rheoli/dogfen strategaeth yn cael ei ddarparu drwy ddefnyddio'r wybodaeth hon yn ogystal â data ffisegol, biolegol, technegol, economaidd a GIS perthnasol arall. Bydd myfyrwyr yn cael gwybodaeth fanwl i ddiffinio cwmpas y cynllun a¿r disgwyliadau. Byddant yn cael mynediad at gefnogaeth diwtorial (gan gynnwys GIS) i ymdrin â materion technegol fel bo'r angen.

Assessment Criteria

threshold

Mae'r ddogfen wedi ei strwythuro'n rhesymegol ac mae'n cynnwys dadansoddi, gwerthuso a thrafodaeth cyfyngedig. Disgrifir rhannau technegol y ddogfen yn rhesymegol ond heb ddadansoddi na dehongli manwl. Mae rhai camgymeriadau yn y rhagdybiaethau neu'r cyfrifiadau. Mae'r drafodaeth yn gyfyngedig o ran cwmpas a dyfnder. Mae safon y cyflwyniad yn dderbyniol, gyda defnydd cyfyngedig o fapiau wedi deillio o'r data a ddarparwyd.

good

Mae'r ddogfen wedi ei strwythuro¿n rhesymegol ac mae'n cynnwys dadansoddi, gwerthuso a thrafodaeth priodol. Disgrifir rhannau technegol y Cynllun yn rhesymegol gyda dadansoddi a dehongli manwl. Mae ychydig o gamgymeriadau yn y rhagdybiaethau neu'r cyfrifiadau. Mae'r drafodaeth yn cynnwys dehongli a defnyddio beirniadol. Mae safon y cyflwyniad yn dda, yn cynnwys mapiau priodol wedi deillio o'r data a ddarparwyd.

excellent

Mae'r ddogfen wedi ei strwythuro'n rhesymegol ac mae'n cynnwys dadansoddi, gwerthuso a thrafodaeth priodol. Mae'r dadansoddi'n fanwl gyda thystiolaeth o syniadau gwreiddiol. Disgrifir rhannau technegol a gwerthusol y Cynllun yn rhesymegol gyda dadansoddi a dehongli manwl iawn. Nid oes camgymeriadau yn y rhagdybiaethau na'r cyfrifiadau. Mae'r drafodaeth yn cynnwys dehongli a defnyddio beirniadol, gan gynnwys sylwadau sy'n adlewyrchu'r ddealltwriaeth o wendidau a chryfderau'r fethodoleg a ddefnyddir. Mae safon y cyflwyniad yn uchel iawn, yn cynnwys mapiau o ansawdd uchel wedi deillio o¿r data a ddarparwyd.

Learning outcomes

 1. Bod yn gyfarwydd â pholisi a deddfwriaeth Llywodraeth yr UE / DU, polisïau cyrff statudol yn ogystal â chyrff / rhanddeiliaid perthnasol eraill o safbwynt elfen defnyddio tir y safle astudio.

 2. Bod yn ymwybodol o'r ymarferion rheoli gorau o safbwynt rheoli'r elfen defnyddio tir neu arweddion y safle astudio.

 3. Bod eisoes â data bioffiseg, technegol, economaidd/ economaidd-gymdeithasol a daearyddol perthnasol wedi ei gasglu, ynghyd ag unrhyw gyfyngiad a deddf gwlad briodol i ganiatáu gwerthuso trefnus o'r safle.

 4. Hunan-gymhelliant, rheoli amser priodol a defnyddio gwybodaeth a sgiliau a ddysgwyd yn y modiwl hwn a thrwy fodiwlau eraill i gwblhau cynllun rheoli / dogfen strategaeth ar gyfer y safle astudio, sy'n ymdrin â chwestiynau'r `cwsmer'.

 5. Defnyddio technegau gwerthuso, modelu a delweddu (e.e. GIS) perthnasol i gynnal asesiadau a gwneud rhagfynegiadau yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Management Plan 80
Site Description 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Darlithoedd: 1 x 3 awr o sesiwn ragarweiniol

 
 

Ymweliadau maes: 2 x 6 awr Mae'n bosib y bydd yr amser cysllwt gyda goruchwyliwr yn cynyddu yn ôl nodweddion y project ac anghenion y myfyrwyr.

 
 

Tiwtorialau: 2 x 3 awr mewn Labordy Cyfrifiaduron

 
 

Tiwtorialau: 3 x 1 awr Mae'n bosib y bydd yr amser cysllwt gyda goruchwyliwr yn cynyddu yn ôl nodweddion y project ac anghenion y myfyrwyr.

 

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: