Coronavirus (Covid-19) Information

Module HTC-2123:
Owain Glyndwr a'i Fudiad

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Owain Jones

Overall aims and purpose

Pan luniwyd rhestr yn 1999 o arwyr yr ail fileniwm, yr oedd Owain ap Gruffydd o Lyndyfrdwy, neu Owain Glyndŵr, yn un ohonynt. Heb os, y mae ef fel arweinydd, a’r mudiad y bu’n ben arno mewn gwrthryfel yn erbyn coron Lloegr yng Nghymru o 1400 hyd c.1415, wedi dal dychymyg y canrifoedd. Aeth Glyndŵr ei hun yn rhan o chwedl, fel arwr na fu farw erioed ac sy’n aros i’w ddeffro fel symbol o Gymru ei hun. Bwriad y modiwl hwn yw rhoi cyfle i archwilio’n fanwl y dyn rhyfeddol hwn a’i fudiad. Beth a symbylodd Gymry i’w alw’n Dywysog Cymru ym Medi 1400, a chodi mewn gwrthryfel milwrol yn erbyn Harri’r IV? Pwy oedd ei gefnogwyr, a beth a gyflawnwyd ganddynt yn ystod dau ddegawd cyntaf y bymthegfed ganrif? Ai protest geidwadol yn erbyn amgylchiadau a threfn newydd wedi 1282 oedd y cyfan, neu fudiad modern ei weledigaeth? Sut y gellir cysoni gwahanol ddehongliadau o’r gwrthryfel? Ceir cyfle, hefyd, i edrych ar ganlyniadau methiant y mudiad a holi pam, er gwaethaf hynny, na chollodd Owain Glyndŵr ei hun ei statws fel arwr yng ngolwg y Cymry.

Amcanion penodol y cwrs hwn yw

 1. Archwilio yn fanwl yr amgylchiadau a arweiniodd at wrthryfel yng Nghymru rhwng 1400a 1421 ynghyd â’r cyd-destun hanesyddol.
 2. Cyflwyno i fyfyrwyr wahanol ddehongliadau o’r cyfnod er mwyn eu galluogi i wahaniaethu rhyngddynt.
 3. Galluogi myfyrwyr i archwilio’n fanwl y canlyniadau a ddeilliodd o’r gwrthryfel gan wahaniaethu rhwng canlyniadau tymor byr a chanlyniadau dros gyfnod helaethach.
 4. Cyflwyno i fyfyrwyr ffynonellau gwreiddiol ac eilaidd sy’n ymwneud â’r cyfnod.

Course content

Yn unol â'r amcanion a nodir uchod, bydd y themau a ganlyn yn cael eu trafod:

 1. Beth a ddigwyddodd rhwng 1400-1421? – Cwrs y Gwrthryfel.

 2. Glyndŵr y dyn – yr arweinydd a’r arwr.

 3. Rhesymau dros wrthryfel –

i Cymru’r drefedigaeth wedi 1282;

ii Cymru a thrychinebau’r bedwaredd ganrif ar ddeg;

iii Anawsterau’r Eglwys; iv Uchelwyr a gwerin.

 1. Cenedligrwydd a gwleidyddiaeth ar droad y bymthegfed ganrif.

 2. Propaganda a phrydyddion – y bardd yn y gymdeithas Gymreig.

 3. Gwladwriaeth Gymreig y bymthegfed ganrif – breuddwyd gwrach?

 4. Cynlluniau’r mudiad ar gyfer Cymru a’i phobl – Senedd, Addysg ac Eglwys

 5. Cwymp y mudiad

 6. Cymru wedi’r cwymp - Glyndŵr a chwedloniaeth.

Assessment Criteria

threshold

Bydd myfyrwyr trothwy (40au isel) yn dangos gwybodaeth sylfaenol am o leiaf rannau o=r maes perthnasol, ac yn gwneud ymdrechion rhannol lwyddiannus o leiaf i gyflwyno dadl sy=n ymwybodol o ddehongliadau hanesyddol gwahanol.

good

Bydd myfyrwyr gweddol (50egau) yn gallu dangos gwybodaeth berthnasol am y rhan fwyaf o¿r maes, gan ddefnyddio hynny i gefnogi casgliadau wedi eu rhesymu wrth ddadansoddi, a dangos dealltwriaeth o ddehongliadau hanesyddol gwahanol.

Da iawn - Bydd myfyrwyr da iawn (60au) yn gallu dangos lefel gadarn o gyflawniad ym mhob un o=r meini prawf a restrir yn y paragraffau blaenorol.

Bydd myfyrwyr da iawn (60au) yn gallu dangos lefel gadarn o gyflawniad ym mhob un o=r meini prawf a restrir yn y paragraffau blaenorol.

excellent

Bydd myfyrwyr ardderchog (70au ac uwch) yn dangos y cyflawniad cadarn hwn ar draws y meini prawf yn ogystal â dyfnder gwybodaeth a/neu gywreinrwydd dadansoddiad arbennig o drawiadol.

Learning outcomes

 1. Ymwybyddiaeth drylwyr o gymhlethdod yr amgylchiadau a roes fod i fudiad Glynd¿r a chanlyniadau'r mudiad amlweddog hwn, gan sylwi yn arbennig ar y berthynas rhwng y Cymry â'i gilydd, ac ar y berthnynas rhwng Cymru, Lloegr a gweddill Ewrob yn ystod y bedwaredd ganrif ar ddeg a dechrau'r bymthegfed ganrif.

 2. Y gallu i gyflwyno dadleuon clir, trefnus a manwl ynglŷn ag agweddau o fudiad Glyndŵr mewn un traethawd gradd. Dylai'r traethawd seilio'r dadleuon ar dystiolaeth o ffynonellau gyda chyfeiriadau llawn a llyfryddiaeth, gan ddilyn y canllawiau manwl a chydymffurfio â'r fformat a amlinellir yng nghanllawiau Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg ar gyfer traethodau gradd.

 3. Y gallu i bwyso a mesur a barnu rhwng amrediad helaeth o wahanol ddehongliadau hanesyddol sy'n ymwneud â'r mudiad, y rhesymau y tu ôl iddo a’i ganlyniadau (gan gynnwys safbwyntiau cyfoes a hanesyddiaethol).

 4. Arddangos gwybodaeth drylwyr am, a dealltwriaeth fanwl o Owain Glyndŵr a’r mudiad gwleidyddol a arweiniwyd ganddo yn nechrau’r bymthegfed ganrif, gan werthfawrogi gwahanol elfennau o’r cefndir a roes fod i’r mudiad, ei ganlyniadau a’i effaith pellgyrhaeddol ar Gymru.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 50
prosiect 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlithiau: 10 x 1 awr (bob wythnos)

 1. Ceir gwybodaeth am hynt y gwrthryfel ynghyd â’r cymeriadau a fu’n rhan o ddigwyddiadau’r cyfnod, ac am ddatblygiad cyffredinol y cyfnod, trwy ddarlithiau a fydd yn ymwneud â’r datblygiad hwn. Bydd rhai ohonynt yn ystyried datblygiadau hir-dymor.

 2. Ceir gwybodaeth am agweddau mwy penodol trwy ddarlithiau a fydd yn ymwneud ag agweddau mwy arbenigol.

 3. Ceir ymwybyddiaeth o ddehongliadau hanesyddol gwahanol a’r gallu i farnu rhyngddynt trwy glywed amdanynt mewn darlithiau. Bydd y gallu i bwyso a mesur rhwng gwahanol ddehongliadau hefyd yn cael ei feithrin trwy gyfrwng dadansoddiad o'r dehongliadau hynny a gyflwynir mewn darlithiau.

 4. Hybir y gallu i gyflwyno dadansoddiad hanesyddol argyhoeddiadol trwy weld hynny ar waith mewn darlithiau.

 5. Hybir y gallu i gyflwyno dadleuon hanesyddol a’u cynnal â thystiolaeth trwy brofi dadleuon o’r math wrth wrando ar ddarlithiau.

10
Tutorial

2 x cyfarfod 30 munud

1 Sesiwn adborth ar y Traethawd Gwaith Cwrs

1 Sesiwn i drafod testunau'r Traethodau Asesiedig

2 x sesiwn 1 awr

1 cyfarfod i drafod cynllunio a datblygiad Traethawd Asesiedig 1

1 cyfarfod i drafod cynllunio a datblygiad Traethawd Asesiedig 2

3
Seminar

10 x 1 awr (wythnosol)

Bydd cyfle i drafod gwahanol agweddau ar y themau, gan ddatblygu sgiliau ymchwilio, paratoi, cyflwyno a thrafodaeth lafar y myfyrywyr. Bydd rhai seminarau'n trafod themau cyffredinol ac eraill yn edrych ar themau penodol mewn mwy o fanylder, gan gynnwys astudiaeth ddogfennol.

 1. Ceir gwybodaeth am hynt y gwrthryfel ynghyd â’r cymeriadau a fu’n rhan o ddigwyddiadau’r cyfnod, ac am ddatblygiad cyffredinol y cyfnod trwy drafodaeth seminar (bydd rhai ohonynt yn ystyried datblygiadau hir-dymor).

 2. Ceir gwybodaeth am agweddau mwy penodol ar y cyfnod yn ystod y trafodaethau seminar a’r sesiynau dadansoddi dogfennau.

 3. Ceir ymwybyddiaeth o ddehongliadau hanesyddol gwahanol a’r gallu i farnu rhyngddynt trwy drafodaeth seminar. Bydd rhai o’r seminarau yn canolbwyntio ar y prif ddadleuon hanesyddol sy’n ymwneud â’r cyfnod hwn. Bydd y gallu i bwyso a mesur rhwng gwahanol ddehongliadau yn cael ei feithrin eto trwy drafod mewn seminarau.

 4. Hybir y gallu i gyflwyno dadansoddiad hanesyddol argyhoeddiadol trwy a hybir sgiliau astudio trwy gael cyngor mewn seminarau.

 5. Hybir y gallu i gyflwyno dadleuon hanesyddol a’u cynnal â thystiolaeth trwy gyfranogi mewn trafodaeth mewn seminarau.

10
Private study

Dysgir y modiwl hwn trwy gyfuniad o ddarllen dan gyfarwyddyd, darlithiau, traethodau cwrs a seminarau, ond mae disgwyl i fyfyrwyr hefyd weithio’n fwy annibynnol gan astudio rhai themau o’u dewis eu hunain yn fanwl er mwyn eu cyflwyno a’u trafod yn helaethach mewn seminar neu waith ysgrifenedig. Darperir llyfryddiaeth gyffredinol, ynghyd â rhestrau darllen mwy arbenigol, a rhoddir awgrymiadau ynglŷn â materion i’w trafod wrth ddarllen a pharatoi ar gyfer seminarau. Mae hyn yn rhan o'r cyfarwyddyd ar gyfer darllen.

 1. Ceir gwybodaeth am hynt y gwrthryfel ynghyd â’r cymeriadau a fu’n rhan o ddigwyddiadau’r cyfnod, ac am ddatblygiad cyffredinol y cyfnod, trwy ddarllen tan gyfarwyddyd.

 2. Ceir gwybodaeth am agweddau mwy penodol ar y cyfnod eto trwy ddarllen tan gyfarwyddyd, (y mae’r llyfryddiaeth wedi cael ei rhannu’n is-adrannau diffiniedig).

 3. Ceir ymwybyddiaeth o ddehongliadau hanesyddol gwahanol a’r gallu i farnu rhyngddynt trwy ddarllen tan gyfarwyddyd a bydd y gallu i bwyso a mesur rhwng gwahanol ddehongliadau hefyd yn cael ei feithrin trwy ddarllen. Bydd ymateb i draethodau hefyd yn meithrin ymwybyddiaeth o ddehongliadau gwahanol.

 4. Hybir y gallu i gyflwyno dadansoddiad hanesyddol argyhoeddiadol trwy ddarllen tan gyfarwyddyd, trwy ymchwil pellach annibynnol, trwy gael adborth ar waith cwrs a thrwy gael cyngor ar lunio traethodau yn llawlyfr y modiwl ac yn llenyddiaeth yr Adran. Bydd yr ymgynghori unigol ynglŷn â thestunau’r traethodau hefyd yn hybu hyn. Hybir sgiliau astudio yn fwy fyth trwy ymarfer.

 5. Hybir y gallu i gyflwyno dadleuon hanesyddol a’u cynnal â thystiolaeth trwy brofi dadleuon o’r math wrth ddarllen a thrwy gael adborth ac ymateb i draethodau; bydd adborth am y traethodau cwrs yn helpu’r myfyriwr i gyflwyno dadleuon yn y traethodau gradd. Anogir myfyrwyr unwaith eto i ymgynghori â llenyddiaeth yr Ysgol, a/neu gyd-lynydd y modiwl am gymorth yn y maes hwn.

177

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • problem solving to develop solutions to understand the past
 • understanding the complexity of change over time; in specific contexts and chronologies
 • being sensitive to the differences, or the "otherness" of the past, and the difficulty to using it as a guide to present or future action
 • being sensitive to the role of perceptions of the past in contemporary cultures
 • producing logical and structured arguments supported by relevant evidence
 • planning, designing, executing and documenting a programme of research, working independently
 • marshalling and critically appraising other people's arguments, including listening and questioning
 • demonstrating a positive and can-do approach to practical problems
 • demonstrating an innovative approach, creativity, collaboration and risk taking
 • presenting effective oral presentations for different kinds of audiences, including academic and/or audiences with little knowledge of history
 • preparing effective written communications for different readerships
 • making effective and appropriate forms of visual presentation
 • making effective and appropriate use of relevant information technology
 • making critical and effective use of information retrieval skills using paper-based and electronic resources
 • collaborating effectively in a team via experience of working in a group
 • appreciating and being sensitive to different cultures and dealing with unfamiliar situations
 • critical evaluation of one's own and others' opinions
 • engaging with relevant aspects of current agendas such as global perspectives, public engagement, employability, enterprise, and creativity

Resources

Resource implications for students

Dim. Efallai y bydd myfyrwyr am brynu detholiad o’r hyn sydd ar y rhestr lyfrau, ond nid yw hyn yn angenrheidiol gan fod y deunydd ar gael trwy’r coleg, naill ai trwy ddefnyddio’r Llyfrgell, trwy ddulliau electronig neu trwy ddarpariaeth adrannol. Bydd rhai eitemnau yn cael eu gosod ar y rhwydwaith Blackboard, a gall myfyrwyr gael gafael ar y deunydd hwnnw trwy unrhyw un o derfynellau cyfrifiadurol y Coleg neu'n allanol. Darperir pecyn o ddogfennau perthnasol ar gyfer pob myfyriwr trwy Blackboard. Argymhellir eu bod yn argraffu’r llyfryn er mwyn hwyluso’r trafod neu ei lawrlwytho ar liniadur/ipad a’i gludo felly i’r dosbarth.

Reading list

Davies, R.R., The Revolt of Owain Glyn Dŵr (1995)

Davies, R.R., Owain Glyn Dŵr, Trwy Ras Duw, Tywysog Cymru (2002)

Davies, R.R., The British Isles, 1100 1500 : comparisons, contrasts and connections (1988)

Griffiths, R.A., Conquerors and Conquered in Medieval Wales (1994)

Griffiths, R.A., King and Country : England and Wales in the Fifteenth Century (1991)

Roberts, Glyn, Aspects of Welsh History (1969)

Davies, R.R., The Age of Conquest (edn 2000)

Williams, G., Renewal and Reformation : Wales c.1415 1642 (1993)

Williams, G., Owen Glendower (new edn 2005)

Williams, G., Religion, language and nationality in Wales (1979)

Carr, A.D., Medieval Wales (1995)

Davies, R.R., `Colonial Wales', Past and Present (1974)

Davies, R.R., `Race relations in post conquest Wales: confrontation and compromise' Trans. Honourable Soc. of Cymmrodorion (1974)

Williams, G.A., Drych Pellennig: Pum wyneb Owain Glyn Dŵr / A Distant Mirror: Five faces of Owain Glyn Dŵr (1985)

Livingston, M. and J.K. Bollard, Owain Glyndŵr: A casebook (2013)

Courses including this module

Optional in courses: