Coronavirus (Covid-19) Information

Module JXC-2016:
Dulliau Ymchwill

Module Facts

Run by School of Sport, Health and Exercise Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Ross Roberts

Overall aims and purpose

Ydych chi eisiau deall pam, er enghraifft, bod rhai athletwyr yn perfformio'n well nag eraill dan bwysau, pam mae gordewdra ar gynnydd, sut mae hyfforddiant ac adferiad yn dylanwadu ar berfformiad neu rywbeth arall sy'n gysylltiedig â chwaraeon a gweithgarwch corfforol? Os felly, mae'r modiwl hwn ar eich cyfer chi! Mae ymchwil yn sylfaenol i'r hyn yr ydym ni, fel gwyddonwyr, yn ei wneud ac yn llywio ymarfer yn y diwydiant chwaraeon, iechyd a ffitrwydd. Felly, mae datblygu sgiliau ymchwil da a gallu dadansoddi data gwyddonol yn sgiliau allweddol i'w datblygu er mwyn cefnogi'ch gyrfa lwyddiannus. Mae'r modiwl yn ymarferol ac yn cynnwys gweithgareddau ymarferol sy'n ymwneud â rheoli data, cynnal dadansoddiadau data, deall gwahanol ddulliau o fynd i'r afael â gwyddoniaeth, a datblygu eich prosiectau ymchwil eich hun. Mae'r rhain yn sgiliau graddedigion byd go iawn a fydd yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy.

Do you want to understand why, for example, some athletes perform better than others under pressure, why obesity is on the rise, how training and recovery influences performance or something else related to sport and physical activity? If so this module is for you! Research is fundamental to what we, as scientists, do and informs practice in the sport, health and fitness industry. Therefore, developing good research skills and being able to analyse scientific data are key skills to develop in order to support your successful career. The module is hands on and involves practical activities relating to data management, running data analyses, understanding different approaches to science, and developing your own research projects. These are real world graduate skills that will help make you more employable.

Course content

Wedi'i gyflwyno gan ymchwilwyr gweithredol ac ymarferwyr yn y maes chwaraeon ac ymarfer, mae'r modiwl hwn wedi'i rannu'n ddwy gydran:

Rhan A Dulliau o gynnal ymchwil lwyddiannus a chynllunio astudiaethau gwyddonol

Rhan B Sut i ddadansoddi a deall data: Ystadegau cyfrifiadol

Delivered by active researchers and practitioners within the sport and exercise domain, this module is split into two components:

Part A Approaches to conducting successful research and designing scientific studies

Part B How to analyse and understand data: Computational statistics

Assessment Criteria

excellent

Ymdriniaeth gynhwysfawr a chywir o ardal eglurder dadl a mynegiant. Dyfnder dda ar faterion theoretig.

threshold

lefel dderbyniol o ddealltwriaeth

good

sylw weddol gynhwysfawr. trefnu a'u strwythuro'n dda. Dealltwriaeth dda o'r deunydd.

Learning outcomes

 1. Dehongli prif nodweddion allbrint cyfrifiadurol SPSS o ANOVA a dadansoddiad atchweliad.

 2. Gwerthfawrogi sut mae gwahanol athroniaethau am ffyrdd o wybod dylanwad un ymagwedd at gynllunio ymchwil

 3. Deall gweithdrefnau samplo

 4. Deall yr egwyddorion sy'n sail mesur mewn ymchwil meintiol

 5. Deall egwyddorion dylunio arbrofol

 6. Cynnal gweithdrefnau sylfaenol yn y dadansoddiad o'r data ansoddol

 7. Trefnu data mewn taenlen SPSS.

 8. Dangos dealltwriaeth o egwyddorion sylfaenol profion amrywiant (e.e., ANOVA) a'r atchweliad (atchweliad syml a lluosog)

Assessment Methods

Type Name Description Weight
EXAM Part A Midterm Exam 20
EXAM Part B Midterm Exam 25
EXAM Part A Exam (JAN) 30
EXAM Part A Coursework 25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Rhan B 11 X 2 awr

Addysgir y cwrs hwn trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminar, sesiynau tiwtorial a gweithdai. Ar gyfer Medi 2020 byddwn yn dechrau'r flwyddyn academaidd gyda dull dysgu cyfunol mewn ymateb i Covid 19. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am hyn, edrychwch ar https://www.bangor.ac.uk/courses/september-faqs.php.en

22
Private study

Rhan B astudio preifat i gynnwys darllen, asesiadau ffurfiannol, diweddaru portffolio / nodiadau, paratoi ar gyfer arholiadau

74
Lecture

Rhan A 11 2 ddarlith awr

Addysgir y cwrs hwn trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminar, sesiynau tiwtorial a gweithdai. Ar gyfer Medi 2020 byddwn yn dechrau'r flwyddyn academaidd gyda dull dysgu cyfunol mewn ymateb i Covid 19. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am hyn, edrychwch ar https://www.bangor.ac.uk/courses/september-faqs.php.en

22
Practical classes and workshops

Mae Rhan A 1 awr sesiynau ymarferol

1
Seminar

Sesiynau dwyieithog I rhoi cymorth gyda modiwl a sgiliau iaith

4
Practical classes and workshops

Rhan A 4 x 1 awr dosbarth practical yn dwyieithog Bilingual classesPart A 4 1 hour practical sessions

4
Private study

Rhan A - astudiaeth breifat i gynnwys presenoldeb mewn sesiynau gwella, darllen, diweddaru portffolio / nodiadau, paratoi ar gyfer arholiadau Part A - private study to include attendance at enhancement sessions, reading, updating portfolio/notes, exam preparation

74

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team

Subject specific skills

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • demonstrate an understanding of the philosophical basis of scientific paradigms
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.
 • demonstrate effective robust data collection methods

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses: