Module JXC-3031:
Straen a Pherfformiad

Module Facts

Run by School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Stuart Beattie

Overall aims and purpose

Pam mae rhai athletwyr yn rhagori yn ystod sefyllfaoedd dan bwysau un diwrnod ond yn methu wrth ymyl y tro nesaf? Sut allwch chi hyfforddi athletwyr ac unigolion eraill (e.e., milwrol, gwasanaethau brys, neu fusnes) i oroesi a ffynnu mewn sefyllfaoedd pwysedd uchel? Bydd y cwrs hwn yn darparu atebion ymarferol a seiliedig ar dystiolaeth i'r cwestiynau hyn. Os ydych chi'n chwilio am yrfa mewn unrhyw maes perfformiad, yna mae'n rhaid cael dealltwriaeth o'r deunydd a gwmpesir ar y cwrs hwn. Trwy astudiaethau achos o athletwyr go iawn y mae'r staff cyflenwi wedi bod yn rhan ohonynt, cewch eich dysgu i gydnabod pam mae perfformiad wedi chwalu dan bwysau ac yn bwysicach fyth, yr hyn y gallwch chi fel ymarferydd ei wneud.

Course content

Cyflwynir y cwrs gan seicolegydd chwaraeon ac ymarfer achrededig ac arbenigwr mewn seicoffisioleg, y ddau ohonynt yn gweithio gydag athletwyr lefel elitaidd, hyfforddwyr, a'r lluoedd arfog. Fyddwch yn dysgu y theorïau diweddaraf a'r ymyriadau cymhwysol mewn llenyddiaeth straen a pherfformiad.

Bydd gwaith ymarferol mewn darlithoedd yn cwmpasu pum prif faes straen a pherfformiad: Rheolaeth Sylwgarol e.e., pam ein bod yn tynnu ein sylw gan fygythiad? Perfformiad Trychinebau e.e., pam allwch chi fynd o arwr i sero mewn cyfnod mor fyr? Effeithiau Cronig e.e. pam ein bod yn gyrru'r bêl golff i'r dŵr pan fyddwn yn dweud wrthym ni? Ailfuddsoddi e.e. pam ein bod yn ceisio rheoli symudiadau dan bwysau yn ymwybodol? Canfyddiadau Her a Bygythiad e.e., beth mae ein hymatebion seicoffisiolegol i straen yn ei olygu, a sut allwn ni eu rheoli orau?

Pwysig: Bydd gofyn i fyfyrwyr sy'n methu'r modiwl (farc y modiwl cyffredinol llai na 40%) neu colli asesiadau modiwl, i ymgymryd ag aseiniad ailsefyll neu gyntaf-sefyll yn yr Wythnos Asesu Atodol (SAW). Bydd y SAW yn cael ei gynnal yn yr ail wythnos Gorffennaf 2018 (union ddyddiad i'w gadarnhau yn nes at yr amser). Os ydych yn ailsefyll eich aseiniad, bydd eich marc yn cael ei gapio ar 40%

Assessment Criteria

threshold

Dylai myfyrwyr allu dangos dealltwriaeth sylfaenol o'r damcaniaethau a modelau sylfaenol a drafodir yn y gwaith cwrs. Yna mae'n rhaid iddynt ddangos eu bod yn gallu cymhwyso damcaniaethau hyn cyfagos straen a pherfformiad sy'n gallu esbonio diferion perfformiad. Byddant wedyn yn gallu dangos gwybodaeth o ymyriadau cymhwyso ar sail ymchwil ddamcaniaethol gadarn i liniaru effeithiau negyddol o'r fath ac yn cyfiawnhau eu defnydd.

excellent

Dylai myfyrwyr fod yn gallu cyflwyno rhagorol yn fanwl a thrafodaeth feirniadol o'r damcaniaethau a modelau sylfaenol a drafodir yn y gwaith cwrs. Byddant yn gallu defnyddio eu dealltwriaeth dwfn i ddangos sut y gall damcaniaethau cyfagos straen a pherfformiad yn esbonio diferion perfformiad. Yn ogystal, byddant yn dangos yn glir ymyriadau cymhwysol yn seiliedig ar ymchwil ddamcaniaethol gadarn i liniaru effeithiau negyddol o'r fath ac yn cyfiawnhau eu defnydd.

good

Dylai myfyrwyr fod yn gallu cyflwyno trafodaeth dda iawn o'r damcaniaethau a modelau sylfaenol a drafodir yn y gwaith cwrs. yna mae'n rhaid iddynt ddangos eu bod yn gallu cymhwyso damcaniaethau hyn cyfagos straen a pherfformiad sy'n gallu esbonio diferion perfformiad. Yn ogystal, byddant yn dangos gwybodaeth dda iawn o ymyriadau cymhwyso ar sail ymchwil ddamcaniaethol gadarn i liniaru effeithiau negyddol o'r fath ac yn cyfiawnhau eu defnydd.

Learning outcomes

 1. Adnabod perthnasedd gwahanol ddamcaniaethau o straen a pherfformiad ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd ymarferol. Dysgu sut i asesu a darparu tystiolaeth y mae theori neu ddamcaniaethau yn gweddu orau yr astudiaeth achos.

 2. Adeiladu ymyriadau gyrru theori ar gyfer gwahanol berfformwyr sy'n berthnasol i'r sefyllfa.

 3. Dadansoddi'n feirniadol tystiolaeth ymchwil ar straen a pherfformiad.

 4. Nodi'n gywir pam yr athletwr yn cael cwymp perfformiad. Pa ddamcaniaeth neu ddamcaniaethau esbonio'r sefyllfa orau.

 5. Gan gyfeirio at y rhesymau damcaniaethol ar gyfer y cwymp perfformiad yr ydych yn chynnig, dyfeisio ymyriad a fydd yn helpu'r athletwr yn perfformio o dan sefyllfaoedd sy'n achosi straen.

 6. Gan gyfeirio at ymchwil, teiliwr ymyriadau priodol sy'n esbonio orau y sefyllfa athletwyr.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Arholiad ymyrraeth gymhwysol 50
Essay 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Bydd wyth darlithoedd yn rhoi trosolwg o straen ac ymchwil perfformiad. Bydd Dwy ddarlith yn cael ei neilltuo i ffurfiannol ymarferol a gwaith dosbarth, lle bydd y myfyrwyr yn chynnig pa ddamcaniaeth neu ddamcaniaethau esbonio orau sefyllfa athletwyr. Bydd Darlith terfynol ganolbwyntio ar ymyriadau a chymhwyso fydd yn berthnasol ar gyfer yr arholiad

24
Seminar

Seminarau I myfyriwr dwieithog

5
Private study 71

Transferable skills

 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • plan, design, execute and communicate a sustained piece of independent intellectual work, which provides evidence of critical engagement with, and interpretation of, appropriate data
 • apply knowledge to the solution of familiar and unfamiliar problems
 • develop a sustained reasoned argument, perhaps challenging previously held assumptions
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • take and demonstrate responsibility for their own learning and continuing personal and professional development
 • self-appraise and reflect on practice
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • accurately interpret case study data
 • develop justifiable and/or evidence-based interventions

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: