Coronavirus (Covid-19) Information

Module MSC-2019:
Microbioleg Meddygol

Module Facts

Run by School of Medical Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Mr Merf Williams

Overall aims and purpose

Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth o swyddogaeth labordy microbioleg feddygol yn y gwaith o archwilio ac adnabod bacteria a pharasitiaid sy'n feddygol bwysig. Caiff myfyrwyr gyflwyniad i egwyddorion damcaniaethol amrywiaeth o grwpiau bacteriol a pharasitig o bwys a chymhwysiad ymarferol amrywiaeth o ddulliau microbiolegol a ddefnyddir mewn labordai i roi diagnosis o heintiau bacteriol dynol. Bydd defnyddio astudiaethau achos yn galluogi myfyrwyr i ddefnyddio'r wybodaeth ddamcaniaethol a ddysgwyd i ddeall y newidiadau patholegol sy'n digwydd mewn heintiau clinigol a achosir gan rai o'r bacteria a'r parasitiaid a astudir yn y modiwl hwn ac yn rhoi'r wybodaeth rhagofynnol angenrheidiol i astudio microbioleg a heintiau dynol yn y drydedd flwyddyn

Course content

Astudio rhai prif grwpiau o facteria a pharasitiaid sydd yn bwysig yn y maes heintiau dynol. Deall y prif gysyniadau a ddefnyddir i archwilio a rhoi diagnosis o heintiau mewn labordy microbioleg feddygol.

Assessment Criteria

excellent

Dylai bod myfyriwr rhagorol yn gallu dangos y sgiliau angenrheidiol ar gyfer dysgu ar ei ben ei hun a dysgu gydol oes (gweithio'n annibynnol, rheoli amser a chael trefn) a bod â dealltwriaeth drylwyr a manwl o bob agwedd ar y modiwl. Dylai atebion ysgrifenedig fod o safon uchel iawn o ran cyflwyniad, strwythur ac eglurder gydag ymdriniaeth dda iawn o wybodaeth gywir a pherthnasol.

threshold

Dylai bod gan fyfyriwr trothwy ddealltwriaeth sylfaenol o'r ffeithiau a'r prif gysyniadau ym maes microbioleg feddygol a gyflwynir yn y modiwl hwn. Dylai atebion ysgrifenedig ddangos y gallu i drefnu cynnwys perthnasol y darlithoedd i greu dadl resymegol

good

Dylai bod gan fyfyriwr da ddealltwriaeth ffeithiol drylwyr o bob agwedd ar y modiwl a dylai fod yn gallu rhoi enghreifftiau lle y bydd yn addas. Dylai atebion ysgrifenedig ddangos gallu i grynhoi'n feirniadol cynnwys y darlithoedd a gwybodaeth yn deillio o ddarllen cefndirol.

Learning outcomes

  1. Caiff myfyrwyr hefyd eu cyfeirio at lenyddiaeth, adrannau llyfrau ac adnoddau electronig gwreiddiol perthnasol, a disgwylir iddynt eu darllen yn ystod yr amser astudio personol a ddynodir iddynt. Cânt hefyd eu hannog i chwilio am lenyddiaeth eu hunain gan ddefnyddio'r peiriant chwilio Web of Science. Cefnogir hunan astudio trwy negeseuon e-bost a thrafodaeth yn ystod tiwtorialau adolygu.
  2. Dwy sesiwn ymarferol mewn labordy yn para 3 awr yr un.
  3. Tiwtorialau adolygu cyn profion a gynhelir yn y dosbarth yn rheolaidd er mwyn gwirio gwybodaeth ffeithiol ac ysgogi adolygu cefndirol.
  4. Un awr ar bymtheg o ddarlithoedd

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Adroddiad ymarfer labordy 30
Arholiad diwedd modiwl 50
Mid module MCQ test 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Practical classes and workshops

Gwaith ymarferol (3 awr) o ymarfer defnyddio dulliau daignosteg yn y labordy cyn sesiwn asessu (3 awr) y diwrnod canlynnol.

6
Lecture 16
Tutorial

Adolygu cyn arholiad terfynnol.

2
Private study

Darparu cyn darlithoedd, darllen o gwmpas y pynciau (llyfrau/erthyglau/darllen cyfeiriol), adolygu a gwaith cwrs (ysgrifennu adroddiad ymarferol).

76

Courses including this module

Optional in courses: