Coronavirus (Covid-19) Information

Module MSC-3014:
Microbioleg a Chiefydau Dyn

Module Facts

Run by School of Medical Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Mr Merf Williams

Overall aims and purpose

1) Archwilio'r berthynas rhwng organeb letyol a phathogen ac effeithiau andwyol y naill ar y llall.

2) Astudio amrywiaeth eang o afiechydon heintus, y modd y maen nhw'n effeithio ar bob rhan o'r corff dynol, a sut i'w trin ag asiantau cemotherapiwtig.

3) Deall rôl y labordy microbioleg feddygol yn niagnosis micro-organebau o bwys meddygol, ei rôl o fewn strwythur yr ysbyty a'i gyfrifoldebau iechyd cyhoeddus.

Course content

Mae'r modiwl hwn yn trafod rol y labordy micriobioleg feddygol yn naignosis afiechydon heintus. Bydd pynciau sterileiddio, yn diheintio and thechneg aseptig yn cael eu harchwilio, a'u rol wrth sefydlu a chynnal amgylchedd gwaith diogel. Cysynaid u fflora Normal, ei rol mewn afiechydon a'r ffactorau sy'n eiteithio ar bathogenedd. Bydd micro-organebau sy'n arwyddocaol yn glinigol ac sy'n rhan o afiechydon heintus pob system organnau mawr a bach yn cael sylw, ynghyd ag amddiffyniad yr organeb letyol yn erbyn heintaid a derbynnedd cynyddol yr organeb letyol y cafodd ei himiwnedd ei gyfaddawdu. Archwilir egwyddorion a dull gweithredu pob dosbarth o asiantau cemotherapiwtig, effeithlonedd gwrthfiotigau yn yr organeb letyol a techengau a ddefnyddir i fesur derbynnedd gwythfiotig in vitro, yn cynnwys problem heintiadau a ddelir mewn ysbytai, gwrthsefyll gwrthfiotig a thraws-heintiad. Microbioleg bwyd a dwr a rol yr amgylchedd mewn afiedchydon heintus. Bydd technegau a ddefnyddir i ddatgelu a chanfod micro-organenbau, gan gynnwys microsgopi, meithruniad, seroleg, mwyhau genynnau a dulliau awtomataidd diweddar yn cael eu disgrifio.

threshold

Trothwy. Fe ddylai myfyriwr trothwy (40%) fod â gwybodaeth sylfaenol am y ffeithiau hanfodol a chysyniadau allweddol am ficrobioleg feddygol a gyflwynir yn y modiwl. Fe ddylai atebion ysgrifenedig ddangos gallu i drefnu deunydd perthnasol o'r darlithoedd yn ymresymiad rhesymegol. Ar gyfer yr adroddiadau ymarferol, fe fydd yn rhaid i'r myfyriwr ddangos dealltwriaeth sylfaenol o nodau ac amcanion yr arbrawf a gallu cyflwyno a dehongli'r data mewn modd boddhaol.

good

Da. Fe ddylai myfyriwr da (mwy na 60%) fod â gwybodaeth ffeithiol drylwyr ar draws pob agwedd ar y modiwl, wedi'i hintegreiddio â dealltwriaeth gynhwysfawr o'r egwyddorion ac arwyddocâd clinigol ymchwiliadau a gyflwynir yn y modiwl. Dylai atebion ysgrifenedig ddangos gallu i feddwl yn feirniadol am y pwnc a chyfuno deunyddiau darlithoedd a gwybodaeth o ddarllen cefndirol. Mewn sesiynau ymarferol, mae'n rhaid i'r myfyriwr ddangos gwerthfawrogiad beirniadol o gryfderau a gwendidau dulliau gweithredu arbrofol a'u cefndir damcaniaethol, sicrhau canlyniadau o safon uchel a gallu dehongli canlyniadau.

Learning outcomes

  1. Sicrhau, dehongli a chyfosod gwybodaeth o ddarllen cefndirol a'i defnyddio i ategu nodiadau darlithoedd yn effeithiol.
  2. Dangos gallu i ddilyn dulliau gweithredu arbrofol ar gyfer archwilio afiechydon yn y labordy, gan ddehongli a thrafod mewn adroddiad ysgrifenedig.
  3. Ennill dealltwriaeth o egwyddorion a chymwysiadau ehangach technegau a ddefnyddir i ddatgelu a chanfod amrywiaeth o ficro-organebau sy'n achosi afiechydon, yn cynnwys dulliau gweithredu diogel.
  4. Gwerthuso defnyddio cynhyrchion gwrth-ficrobaidd wrth reoli micro-organebau a thrafod mecanweithiau gweithredu a datblygiad gwrthsafedd.
  5. Trafod pathogenedd ac epidemioleg micro-organebau dethol o bwysigrwydd meddygol yn cynnwys ymatebion yr organeb letyol i hynny, a detholiad o strategaethau triniaeth.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Adroddiad ymarfer labordy 30
Arholiad diwedd modiwl 70

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Adolygu ar gyfer yr arholiad terfynnol.

2
Practical classes and workshops

2 sesiwn ymarferol 3 awr o hyd yn Labordy C4 (Cat II). Bydd y 3 awr cyntaf un cael ei ddefnyddio I ddangos ac ymarfer cyn yr asesiad ymarferol y diwrnod canlynnol.

6
Private study

Darllen cyfeiriol a hunan gyfeiriol o wahanol fynnonelau gwybodaeth i atodi deunydd darlithoedd. Ysgrifennu adroddiad ymarferol y labordy. Adolygu ar gyfer yr arholiad terfynnol.

76
Lecture

Darlithoedd cydarweithiol

16