Coronavirus (Covid-19) Information

Module ONC-1001:
Dadansoddi Data Amgylcheddol

Module Facts

Run by School of Ocean Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Dei Huws

Overall aims and purpose

Helpu myfyrwyr i ddatblygu ystod o sgiliau a ddefnyddir yn gyffredin gan wyddonwyr naturiol, gan gynnwys sgiliau TG a'r defnydd effeithiol o'r cyfleusterau chwilio'r llyfrgell sydd ar gael yn PB, cyfrifiadau mathemategol sylfaenol, y dull gwyddonol, dadansoddi ystadegol a dylunio arbrofol.

Course content

Mae'r modiwl hwn, yn wahanol i'r rhan fwyaf o fodiwlau eraill, yn canolbwyntio ar roi i'r myfyrwyr y sgiliau chwilio, rhifyddol ac ystadegol sylfaenol sydd eu hangen i ddilyn gweddill eu rhaglenni astudio. Mae'r cwrs yn dibynnu'n drwm ar ddeunydd cyfrifiadurol ac felly mae'r myfyriwr yn dysgu hefyd sut i ddefnyddio a gwerthuso gwybodaeth ar-lein yn ogystal â sut i sgwrsio, trafod a dysgu trwy gyfrwng pecyn meddalwedd Blackboard. Mae'r cwrs yn dechrau gyda chyflwyniad byr i system gyfrifiadurol y Brifysgol ( yn ystod yr Wythnos Groeso) ac yna'n symud ymlaen yn yr wythnos gyntaf i drafod rôl llenyddiaeth a thechnegau chwilio llenyddiaeth yn eu hastudiaethau yn y dyfodol. Ar ôl hynny, mae'r cwrs yn canolbwyntio ar agweddau allweddol unrhyw radd gwyddoniaeth. Mae'r darlithoedd a gyflwynir yn cynnwys: dosbarthiadau poblogaethau o fewn data gwyddonol; cysyniadau tebygolrwydd; systemau unedau a ddefnyddir mewn gwyddoniaeth; manwl gywirdeb; cyfrifiadau algebraig; rhyngberthnasau trigonometrig; gosod systemau llinol ar ffurf graff; ac ymdopi ag anflinoledd mewn systemau naturiol. Fel rhan o hyn ceir cyflwyniad i'r defnydd o Excel a Powerpoint - dau becyn meddalwedd sydd yn hanfodol bwysig i fywyd myfyriwr israddedig. Yn dilyn y darlithoedd hyn sydd yn ymwneud yn bennaf â rhifyddeg, mae'r modiwl yn canolbwyntio ar y dull gwyddonol, pennu a phrofi damcaniaethau; gan arwain at syniadau sylfaenol ynghylch cynllunio arbrofol. Yna mae'r cysyniadau hyn yn ymestyn i drafod pwysigrwydd dyblygu mewn setiau data gwyddonol. Yn olaf rhoddir cyflwyniad i brofion ystadegol penodol (parametrig ac anbarametrig).

Llythrennedd gwybodaeth
Gosod systemau llinol ar ffurf graff
MS Excel 
Systemau unedau a ddefnyddir mewn gwyddoniaeth 
Manwl gywirdeb
Cyflwyniad i ddosbarthiadau o fewn data gwyddonol 
Disgrifiad o ddosbarthiadau 
Cysyniadau tebygolrwydd
Y dull gwyddonol: pennu a phrofi damcaniaethau 
Cyflwyniad gyda MS Powerpoint 
Cyflwyniad i gyfrifiadau algebraig 
Rhyngberthnasau trigonometrig 
Ymdopi ag aflinoledd ym myd natur;
Cyflwyniad i ddylunio arbrofol
Pwysigrwydd dyblygu mewn setiau data gwyddonol 
Enghreifftiau o brofion ystadegol; parametrig vs amharametrig 
Atchweliad a chydberthyniad  
Cyfraddau newid: gwahaniaethu 
Cyflwyniad i ddadansoddiad amlamrywedd

Assessment Criteria

threshold

Dylai myfyriwr trothwy feddu ar wybodaeth sylfaenol ynghylch sut i chwilio am lenyddiaeth wyddonol a dyfynnu ohoni gan ddefnyddio system gyfrifiadurol PCB. Dylai feddu ar allu sylfaenol i drafod setiau data gan ddefnyddio ystod o arfau mathemategol sylfaenol, ac ar allu sylfaenol i gymhwyso a dadansoddi profion ystadegol.

good

Dylai myfyriwr da feddu ar wybodaeth dda am sut i chwilio am lenyddiaeth wyddonol a dyfynnu ohoni gan ddefnyddio system gyfrifiadurol PCB. Dylai feddu ar allu da i drafod setiau data gan ddefnyddio ystod o arfau mathemategol sylfaenol, ac ar allu da i gymhwyso a dadansoddi profion ystadegol.

excellent

Dylai myfyriwr rhagorol feddu ar wybodaeth soffistigedig ynghylch sut i chwilio am lenyddiaeth wyddonol a dyfynnu ohoni gan ddefnyddio system gyfrifiadurol PCB. Dylai feddu ar allu uchel i drafod setiau data gan ddefnyddio ystod o arfau mathemategol sylfaenol, ac ar allu uchel i gymhwyso a dadansoddi profion ystadegol.

Learning outcomes

 1. Dangos sgiliau iaith briodol i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg

 2. Cymhwyso technegau dadansoddi amserol priodol i ddata a dehongli’r allbynnau’n gywir

 3. Datblygu dealltwriaeth o'r dull gwyddonol i ddatblygu syniadau, gwneud arsylwadau ac i ddatblygu a phrofi rhagdybiaethau

 4. Defnyddio technegau mathemategol a graffigol i ddisgrifio ffenomena gwyddonol

 5. Dadansoddi data a chymhwyso technegau ystadegol priodol i ddata gwyddonol gan ddefnyddio pecyn cyfrifiadurol Excel, Matlab a SPSS a dehongli'r canlyniadau'n gywir

 6. Cymhwyso technegau dadansoddi gofodol priodol i ddata a dehongli'r allbynnau’n gywir

 7. Bod â gafael cadarn ar dechnegau cyfrifo rhifyddol

 8. Bod yn ymwybodol o sut i gynllunio a chynnal arbrawf syml gan roi ystyriaeth briodol i faterion dylunio a dadansoddi

 9. Dangos dealltwriaeth o unedau mesur a dadansoddi dimensiynol

 10. Gallu cyfathrebu canlyniadau o ymchwiliadau gwyddonol amgylcheddol i gynulleidfa briodol

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Trawsieithu gwyddonol 10
REPORT Adroddiad wyddonol o waith maes a dadansoddi data 30
COURSEWORK Dadansoddi data - cyfrifo, Excel, dosraniad 25
COURSEWORK Dull Gwyddonol / Profi Rhagdybiaethau 15
COURSEWORK Cyfres amser a sgiliau Matlab NEU Profion gwahaniaethau 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Lectures (27 hours)

27
Workshop

gwaith ymarferol

8
Private study

Gwybodaeth Arlein

20
Practical classes and workshops

Sesiynau gweithdy a chyfrifiadurol

13
Individual Project

dadansoddi data a ysgrifennu adroddiad gwyddonol

10
Fieldwork

Gwaith maes - casglu data priodol a mesur yr amgylchedd

8
Private study

6 awr y wythnos - astudio yn annibynol

114

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Compulsory in courses: