Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCL-2141:
Y Gyfraith ar Waith

Module Facts

Run by School of Law

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Hayley Roberts

Overall aims and purpose

Mae’r modiwl yma’n rhoi mewnwelediad ymarferol i waith y proffesiwn cyfreithiol yng Nghymru i fyfyrwyr. Drwy gyfres o weithdai ymarferol, ceith myfyrwyr y cyfle i brofi sefyllfeydd mae cyfreithwyr a bargyfreithwyr yn delio gydag yn eu gwaith dyddiol, yng nghyd-destun cyfraith gyhoeddus a phreifat. Rhoddir i fyfyrwyr y medru i ymarfer yr hynny maent yn dysgu yn sgil y LLB, tra eu bod hefyd yn datblygu’r sgiliau angenrheidiol i weithio yn y proffesiwn cyfreithiol yng Nghymru.

Bydd y modiwl yn helpu cyflogadwyedd myfyrwyr drwy wneud yn siŵr eu bod yn datblygu’r sgiliau perthnasol, ac wrth eu hamlygu i gyfreithwyr gweithredol a gwahoddir i helpu trosgludo’r sesiynau.

Fydd y modiwl yn cael ei drosgludo’n ddwyieithog, ond mae’r medru i siarad Cymraeg yn angenrheidiol.


This module will give students a hands-on insight into the work of the legal profession in Wales. Through a series of practical workshops, students will have the opportunity to experience situations that solicitors and barristers would normally encounter in their daily work in both public and private law contexts. It will give students the ability to translate what they are learning during the course of the LLB into practice, whilst also developing the necessary skills that are required to work in the legal profession in Wales.

It is expected that the module will help the employability of students by allowing them to gain relevant skills and by exposing them to working lawyers who will be invited to help with the delivery of the sessions.

This module will be delivered bilingually, but the ability to speak Welsh is essential.

Course content

Mae’r modiwl yma’n cyflwyno myfyrwyr i agweddau o ymarfer cyfreithiol gymhwysol. Mae’r seminarau ar ffurf gweithdai ymarferol, ble fydd myfyrwyr yn ymgymryd â gwahanol weithgareddau pob wythnos, gyda ffocws ar Gymru.

Fydd rhan gyntaf y modiwl yn gadael i fyfyrwyr gymryd rôl cyfreithiwr cyhoeddus sy’n gweithio i lywodraeth genedlaethol neu leol, yn rhoi’r cyfle iddynt weithio ar dasgau megis drafftio deddfwriaeth a sicrhau bod y gyfraith yn hygyrch i wahanol ddemograffigiau.

Mae ail ran y modiwl yn ffocysu ar waith gleient preifat ac eiddo, yn gadael myfyrwyr i arwain ymarferion megis drafftio ewyllys i gleient, gosod ymddiriedolaeth, a datblygu sgiliau cyfweld cleientiaid.

Mae rhan olaf y modiwl yn rhoi profiad cyfreitha ac eiriolaeth i fyfyrwyr, yn eu cyflwyno i sgiliau megis paratoi briff ar gyfer y llys, croeshoeli dystion a chyflwyno achos gerbron y llys.


This module will introduce students to aspects of applied legal practice. The seminars will take the form of practical workshops, where students will undertake different legal activities each week, with a focus on Wales.

The first part of the module will allow students to assume the role of a public lawyer working for national or local government, giving them the opportunity to work on tasks such as drafting legislation and ensuring that the law is accessible to different demographics.

The second part of the module will focus on private client and property work, allowing students to take the lead in exercises such as drafting a will for a client, setting up a trust, and developing skills in interviewing clients.

The final part of the module gives students the experience of litigation and advocacy, introducing them to such skills as preparing a brief for court, cross-examining witnesses and presenting a case in court.

Assessment Criteria

threshold

Peth ymchwil gyfreithiol effeithiol yn arwain at atebion sydd yn gywir gan fwyaf yn eu cyflwyniad o'r pwnc, ond ychydig yn ddiffygiol o ran cynnwys ac yn eithaf annibynadwy ar adegau. Peth meistrolaeth ar gywirdeb wrth siarad ac ysgrifennu y Gymraeg yng nghyd-destun y gyfraith. Peth meistrolaeth ar gyweiriau llafar ac ysgrifenedig y Gymraeg yng nghyd-destun y gyfraith. Peth dealltwriaeth o rai dulliau o loywi iaith gan gynnwys offer cyfrifiadurol. Peth meistrolaeth ar sgiliau ysgrifennu nodiadau cydlynus, crynhoi, trawsieithu, drafftio, ysgrifennu nodau achos, a chyfieithu deunydd cyfreithiol. Peth adnabyddiaeth o wahanol gyweiriau'r Gymraeg.

good

Tystiolaeth o gryn ymchwil gyfreithiol effeithiol yn arwain at atebion sydd yn gywir yn eu cyflwyniad o'r pwnc, yn gywir o ran cynnwys, ond yn cynnwys elfennau amherthnasol ac yn brin o ddadansoddi. Meistrolaeth dda ar gywirdeb wrth siarad ac ysgrifennu y Gymraeg yng nghyd-destun y gyfraith. Meistrolaeth dda ar gyweiriau llafar ac ysgrifenedig y Gymraeg yng nghyd-destun y gyfraith. Dealltwriaeth dda o rai dulliau o loywi iaith gan gynnwys offer cyfrifiadurol. Meistrolaeth dda ar sgiliau ysgrifennu nodiadau cydlynus, crynhoi, trawsieithu, drafftio, ysgrifennu nodau achos, a chyfieithu deunydd cyfreithiol. Adnabyddiaeth dda o wahanol gyweiriau'r Gymraeg.

excellent

Tystiolaeth o lawer o ymchwil gyfreithiol effeithiol yn arwain at atebion sydd yn rhagorol yn eu cyflwyniad o'r pwnc, yn rhagorol o ran cynnwys a dadansoddiad, ac yn cynnwys dim ond yr hyn sy'n berthnasol i'r ateb. Meistrolaeth ardderchog ar gywirdeb wrth siarad ac ysgrifennu y Gymraeg yng nghyd-destun y gyfraith.

Learning outcomes

 1. Datblygu'r gallu i ofyn ac ateb cwestiynau am y gyfraith a systemau cyfreithiol, adnabod gwallau yn eu dealltwriaeth a chael wybodaeth newydd, a dadansoddi a gwerthuso deunydd


  Develop the ability to ask and answer questions about law and legal systems, identify gaps in their own knowledge and acquire new knowledge, and engage in analysis and evaluation

 2. Datblygu'r gallu i weithio mewn tîm i ddatrys problemau cyfreithiol


  Develop the capacity to work in a team to solve practical legal problems

 3. Datblygu'r gallu adnabod amwysedd a delio gydag ansicrwydd yn y gyfraith


  Develop the ability to recognise ambiguity and deal with uncertainty in law

 4. Dadansoddi a datblygu dadl gyfreithiol barhaol sy'n addas i'r lefel astudiaeth


  Analyse and develop a sustained legal argument appropriate to the level of study

 5. Yn gallu darllen, dadansoddi a deall deddfwriaeth a chyfraith achosion, ac yn gallu cyfleu'r agweddau pwysig yn nhermau lleygwr


  Be able to read and understand legislation and case law, and can convey the important aspects in layman's terms

 6. Canfod, adnabod a defnyddio ffynonellau perthnasol ar gyfer ymchwil gyfreithiol


  Find, identify and use relevant sources for legal research

 7. Trafod agweddau ar y gyfraith ar lafar gyda myfyrwyr eraill


  Discuss aspects of the law with other students

 8. Crynhoi deunydd cyfreithiol yn y Gymraeg


  Summarise legal material in Welsh

 9. Datblygu sgiliau siarad cyhoeddus yn sgil materion cyfreithiol


  Develop public speaking skills in relation to legal matters

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Llythyr Cyngor 15
Ymryson 50
Cyflwyniad Poster 35

Teaching and Learning Strategy

Hours
Workshop

Mae’r modiwl yma’n cynnwys 20 o weithdai 2 awr. Ar gyfer y gweithdai, bydd disgwyl i fyfyrwyr baratoi unrhyw ddarlleniadau angenrheidiol ynghyd ag unrhyw waith ysgrifenedig fel sy’n ofynnol. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr drafod y deunydd darllen, gwneud cyflwyniadau eu hunain (heb eu hasesu) a thrafod rhai myfyrwyr eraill, ynghyd a dadleuon a chwestiynau gan arweinydd y gweithdy.


The module will have 20 x 2 hourly workshops. For the workshops, students will be expected to have prepared any essential reading together with such written and other work as shall be required. Students will be required to discuss the reading matter, make their own presentations (non-assessed) and discuss those of other students, together with arguments and questions from the seminar leader.

40
Private study

Byddwn yn awgrymu darllen pellach ar ol pob gweithdy er mwyn gwellhau sgiliau a dealltwriaeth myfyrwyr.


Further reading will be recommended after each seminar to progress and further the students’ knowledge and skills.

152
Group Project

Bydd disgwyl i fyfyrwyr weithio mewn grwpiau i baratoi am yr aseiniad terfynol.


Students will be expected to work in groups to prepare for the final assignment.

8

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Develop the ability to interpret legal rules and employ techniques of legal reasoning competently and efficiently in order to offer a range of solutions and conclusions to actual or hypothetical complex legal problems, all supported by relevant academic literature, jurisprudence and legislative research. Such solutions will be clearly communicated and presented
 • Develop the ability to analyse complex legal issues, set against the background of the political, social, economic or cultural contexts in which they may arise
 • Develop those skills which are necessary for scholarship and research in legal subjects, namely the ability to identify relevant primary and secondary legal sources and to retrieve accurate legal information using paper and electronic sources

Resources

Resource implications for students

Mae’r modiwl yn cwmpasu llawer o feysydd gwahanol o fewn y gyfraith, ac felly, ni fydd un llyfr testun yn ymdrin â’r deunydd. Er hynny, gellir myfyrwyr ddefnyddio eu llyfrau testun o fodiwlau eraill megis Cyfraith Gyhoeddus, Sgiliau Cyfreithiol, Ecwiti ac Ymddiriedolaethau a Chyfraith Trosedd. Bydd rhestr ddarllen llawn yn cael ei darparu yn y maes llafur, a bydd myfyrwyr yn cael eu cyfeirio at ffynonellau ar-lein lle posib. ---------- The module encompasses many different areas of law, and as such, no one textbook will cover the material. Students will nonetheless be able to use their textbooks from modules such as Public Law, Legal Skills, Equity and Trusts and Criminal Law. A full reading list will be provided in the syllabus, and students will be directed to online sources where possible.

Courses including this module