Module SCU-2010:
Traethawd Hir

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Gwenda Jones

Overall aims and purpose

Nod cyffredinol y modiwl paratoi traethawd hir yw caniatau elfen helaeth o astudio annibynnol, i ategu'r rhannau o'r rhaglen radd a ddysgir. Dyma nodau penodol y modiwl :-

 1. Creu ymwybyddiaeth o'r hyn y mae prosiect ymwchil yn ei olygu a'r modd y gellir ei gyflawni.

 2. Hwyluso dewis pynciau o ddiddordeb penodol i fyfyrwyr unigol, sy'n berthnasol i'w rhaglen gradd, ac y gellir ei reoli yn realistig.

 3. Helpu myfyrwyr i drefnu a chynllunio prosiect ymchwil.

 4. Galluogp myfyrwyr i osed y sylfeinin ar gyfer traethawd hir a rhoi fframwaith ar gyfer gwneud ymchwil gychwynnol.

 5. Annog myfyrwyr i ddatblygu sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig.

Course content

 1. Mae'r traethawd hir yn ddarn sylweddol o waith, a wneir ar lefelau 5 a 6. yn y modiwl dwbl lefel 5, bydd myfyrwyr yn dewis ac yn ymchwilio i bwnc sy'n adlewyrchu eu diddordebau eu hunain, ac sy'n ymwneud a'u rhaglen gradd. Byddant hefyd yn llunio cynnig ymchwil manwl, gan osod y seiliau trwy hynny ar gyfer y traethawd hir yn eir grynswth.

 2. Asesir gwaith ar sail cyflwyniad llafar a phrotocol ymchwil 2,000 o eiriau.

 3. Cynhelir RHAN UN yn ysod y semester cyntaf a daw i ben gyda'r cyflwyniad llafar cyn gwyliau'r Nadolig.

 4. Cynhelir RHAN 2 trwy gydol yr ail semester, disgwylir i fyfyrwyr gwblhau protocol ymchwil yn amlinellu eu gwaith ymchwil fesul cam.

 5. O ran CYFLWYNIAD, bydd yn rhaid i fyfrwyr nodi'r rhesymau pam iddynt ddewis eu testyn ymchwil; nodi prif amcanion y project arfaethedig; rhestru ac egluro'r cwestiynau ymchwil maent yn bwriadu eu trafod; trafod y llenyddiaeth sy'n diffinio'r maes yn gryno a nodi'r fethodoleg ymchwil (h.y egluro sut maent yn bwriadau CYNNAL yr ymchwil gan nodi'r deunyddiau maent yn bwriadu eu defnyddio).

 6. O ran y PROTOCOL YMCHWIL, bydd rhaid i fyfyrwyr: yn gyntaf, ddarllen am y testun ac egluro eu hamcanion, trafod cyd-destun theoretaidd neu bolisi drwy grynhoi'r llenyddiaeth ar sail datblygiad cysyniadol sy'n ymwneud â thestun yr ymchwil, egluro methodoleg yr astudiaeth a moeseg ymchwil os yw'n berthnasol.

Assessment Criteria

threshold

Dewis testun penodol ar gyfer astudiaeth unigol; nodi nifer o amcanion ymchwil; llunio cwestiynau ymchwil; dangos ymwybyddiaeth o bwysigrwydd llunio methodoleg ymchwil; rhoi cyflwyniad llafar yn manylu ar yr ymchwil arfaethedig; cwblhau protocol ymchwil; dangos ymwybyddiaeth boddhaol o'r prif weithiau sy'n ymwneud â'r testun ymchwil; dangos y gallu i grynhoi prif nodau a chanfyddiadau ymchwil o’r llenyddiaeth berthnasol.

good

Dewis testun penodol ar gyfer astudiaeth unigol ac esbonio pam ei fod yn bwysig a sut mae’n berthnasol i nodau empirig a damcaniaethol y rhaglen gradd; nodi a chyfiawnhau amcanion yr ymchwil arfaethedig; llunio cwestiynau ymchwil; dangos sensitifrwydd ynglŷn â methodoleg ymchwil; rhoi cyflwyniad llafar yn manylu ar yr ymchwil arfaethedig a’r rhesymeg sydd y tu ôl iddo; cwblhau protocol ymchwil sy’n trafod project ymchwil cyraeddadwy; dangos dealltwriaeth dda o'r prif weithiau sy'n ymwneud â'r testun ymchwil; dangos y gallu i grynhoi a rhoi esboniad deallus am brif nodau a phrif gasgliadau'r llenyddiaeth berthnasol.

excellent

Dewis testun penodol ar gyfer astudiaeth unigol ac esbonio pam ei fod yn bwysig a sut mae’n berthnasol i nodau empirig a damcaniaethol y rhaglen gradd; nodi a chyfiawnhau amcanion yr ymchwil arfaethedig gydag argyhoeddiad; llunio cwestiynau ymchwil; dangos dealltwriaeth bendant o amrywiol fathau o fethodoleg ymchwil; rhoi cyflwyniad llafar yn manylu ar yr ymchwil arfaethedig a’r rhesymeg sydd y tu ôl iddo; cwblhau protocol ymchwil sy’n gyraeddadwy ac arloesol; ddangos dealltwriaeth ragorol o'r prif weithiau sy'n ymwneud â'r testun ymchwil; dangos y gallu i grynhoi, rhoi esboniad deallus, a thrafod yn feirniadol prif nodau a phrif gasgliadau'r llenyddiaeth berthnasol.

Learning outcomes

 1. Rhoi cyflwyniad llfar yn manylu ar yr ymchwil arfaethiedig.

 2. Dangos blaengaredd ac annibyniaeth wrth ymchwilio i ffynonellau gwybodaeth am y dewis bwnc.

 3. Dangos gallu i gwblhau protocol ymchwil a'r camau sy'n ynghlwm â'r broses.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cyf. Llafar o'r Cais Ymchwil 40
Protocol Ymchwil 2,000 o eiriau. 60

Teaching and Learning Strategy

Hours
Practical classes and workshops

10 sesiwn awr o ddysgu mewn gweithdai.

10
Supervised time in studio/workshop

4 sesiwn x 1 awr efo Goruchwyliwr.

4
Individual Project

O leiaf 138 awr yn astudiaeth breifat yn paratoi a chynllunio'r traethawd hir.

138
 

2 awr sesiwn galw i fewn yn wythnosol i'ch cefnogi

48

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol

Courses including this module

Compulsory in courses: