Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCY-1004:
Cyfl. i Drosedd a Chyfiawnder

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Gwenda Jones

Overall aims and purpose

 1. Rhoi cyflwyniad i'r prif bersbectifau ar droseddeg a datblygiad y system gyfiawnder troseddol yn Lloegr a Chymru;
 2. Cymharu a gwrthgyferbynnu'r theoriau;
 3. Diffinio a mesur trosedd ynghyd a'r cyd-destun cyfreithiol, gwleidyddol, hanesyddol a chymdeithasol;
 4. Trafod swyddogaethau'r asiantaethau cyfiawnder troseddol a chosb prif syniadau a theoriau ar weithredu'r system;
 5. Edrych yn hanesyddol ar wreiddiau cyfraith droseddol a sut mae newid economaidd, athronyddol a chymdeithasol wedi siapio cyfiawnder a chosb.

Course content

Mae'r fodiwl yn eich cyflwyno at faes trosedd a chyfiawnder troseddol. Trafodir theorïau a themau allweddol a ddefnyddir i egluro ymddygiad droseddol sy'n cynnwys esboniadau clasurol i'r rhai mwyaf cyfoes; y mesurau a ddatblygwyd i atal trosedd, ynghyd â gorolwg o'r system gyfiawnder troseddol sy'n cynnwys prif asiantaethau cyfiawnder troseddol, datblygiad hanesyddol, strwythur ac atebolrwydd y system.

Assessment Criteria

threshold

Aseiniad: Dangos ymwybyddiaeth sylfaenol o rai o brif theorïau trosedd ynghyd â phroblemau methodolegol; gallu cymharu a gwrthgyferbynnu theorïau; gallu trafod gwreiddiau system gyfiawnder troseddol , egwyddorion ac ymarfer cosb; gallu egluro strwythur system gyfiawnder troseddol; gallu cyflwyno deunydd clir gan ganolbwyntio ar bwyntiau allweddol a thrafod ffynhonellau'n sylfaenol a chyffredinol. Prawf Dosbarth: Dangos dealltwriaeth sylfaenol o'r prif gysyniadau a chynnig cymhariaeth syml, boddhaol.

good

Aseiniad: Dangos ymwybyddiaeth gadarn o achosion trosedd a phrif theorïau trosedd; gallu cymharu a gwrthgyferbynnu theorïau'n glir a beirniadol ynghyd âr amryw ddiffiniadau o drosedd a phroblemau methodolegol; gallu trafod hanes trosedd, cyfraith a chyfiawnder troseddol a systemau cosb a pheth ymwybyddiaeth o brif hanfodion y systemau gwahanol; disgrifio'r asiantaethau amrywiol a swyddogaeth rolau; trafod a gwerthuso ffactorau hanesyddol yn natblygiad y systemau, a defnydd da a beirniadol o ffynhonellau. Prawf Dosbarth: Dangos dealltwriaeth dda a beirniadol o'r prif gysyniadau a chynnig cymhariaeth a gwrthgyferbyniaeth ystyrlon, glir.

excellent

Aseiniad: Dangos ymwybyddiaeth drylwyr a chynhwysfawr o achosion a phrif theorïau trosedd. Yn gallu egluro a dadansoddi'r prif theorïau'n drylwyr a chynhwysfawr, gan arddangos gwreiddioldeb meddwl wrth werthuso a chymhwyso theori i bolisi a thu draw. Gallu dadansoddi hanes trosedd ac ehangder diffiniadau, cyfiawnder a systemau cosb, yr asiantaethau atal trosedd a swyddogaeth rolau; trafod ffactorau hanesyddol/athronyddol a gwleiddyddol ar ddatblygiad y system gyfiawnder. Gallu cyflwyno dadl wedi ei saernïo'n grefftus ac ystod eang o ffynhonellau i gefnogi'r ddadl. Prawf Dosbarth: Dangos dealltwriaeth reymegol o¿r prif gysyniadau, a thrafodaeth ragorol ddisglair wrth gymharu a gwrthgyferbynnu.

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth glir o wreiddiau troseddeg.

 2. Dangos dealltwriaeth o ddatblygiad y system gyfiawnder troseddol ar system gosb yn Lloegr a Chymru.

 3. Gallu cymharu a gwrthgyferbynnu prif bersbectifau troseddeg.

 4. Dangos gwybodaeth o sefydliadau a phrosesau cyfiawnder troseddol a chosb.

 5. Gwerthuso pwysigrwydd ffactorau hanesyddol o fewn cyfiawnder troseddol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Aseiniad 60
Prawf Dosbarth 40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

1 awr seminar x 12

12
Lecture

Darlith 1 awr yr wythnos x 24 wythnos

Rhoddir darlithoedd i fynu ar Blackboard unwaith y traddodir hwy, ynghyd ag adnoddau cefnogol eraill.

24
Private study

Astudiaeth Breifat am o leiaf 164 awr yn darllen ar destynau darlithoedd a seminarau; gwaith paratoi aseiniadau.

164

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: