Coronavirus (Covid-19) Information

Module UXC-2216:
Gwleidyddiaeth y Cyfryngau

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Dyfrig Jones Dr Dyfrig Jones

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn archwilio'n feirniadol y berthynas rhwng y cyhoedd, sefydliadau cyfryngau a'r wladwriaeth. Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn trafod yr egwyddorion allweddol sy'n llywio'r berthynas hon, gan ganolbwyntio ar gwestiynau yn ymwneud a rhyddid mynegiant, grym y cyfryngau, a datblygiad y sffêr gyhoeddus. Rhoddir pwyslais ar y ffyrdd y mae dadleuon ynghylch yr egwyddorion hyn wedi llunio polisi'r llywodraeth, yn y DU ac mewn cyd-destunau cenedlaethol eraill. Gan fabwysiadu dull hanesyddol, bydd y modiwl hwn yn dadansoddi astudiaethau achos penodol gyda'r bwriad o ddeall y broses llunio polisi fel y mae'n berthnasol i'r cyfryngau.

Course content

Mae rhestr ddangosol o bynciau i'w cynnwys ar y modiwl hwn i'w gweld isod:

-Rhyddid mynegiant a chyfathrebu torfol -Four Theories of the Press: cyfryngau a gwleidyddiaeth yn yr 20fed Ganrif - Systemau cyfryngol byd-eang - Egwyddorion Darlledu Cyhoeddus - Grym a dylanwad y Cyfryngau - Perchnogaeth y cyfryngau - Gwarchod moesau cyhoeddus: cwestiynau o niwed a thramgwydd - "Dadreoleiddio" darlledu - Rheoleiddio a'r rhyngrwyd - Rhyddid mynegiant yn oes YouTube

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: D- i D +

Mae'r gwaith a gyflwynwyd yn ddigonol ac yn dangos lefel dderbyniol o gymhwysedd fel a ganlyn:

- Yn gywir ar y cyfan ond gyda hepgoriadau a gwallau.   - Gwneir honiadau heb dystiolaeth ategol glir neu resymu.   - Mae ganddo strwythur ond mae'n brin o eglurder ac felly mae'n dibynnu ar y darllenydd i wneud cysylltiadau a thybiaethau.   - Yn tynnu ar ystod gymharol gul o ddeunydd.

good

Da: C- i B +

Mae gwaith a gyflwynwyd yn gymwys drwyddi draw a gellir ei wahaniaethu gan arddull uwch, dull gweithredu a dewis deunyddiau ategol. Mae'n:

- Yn dangos strwythur da neu dda iawn a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol.   - Yn tynnu o leiaf mewn rhannau ar ddeunydd sydd wedi'i gyrchu a'i asesu o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr.   - Mae tystiolaeth a rhesymu cadarn yn ategu'r datganiadau.   - Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol.

excellent

Ardderchog: A- i A *

Mae gwaith a gyflwynwyd o ansawdd rhagorol ac yn rhagorol mewn un neu fwy o'r ffyrdd a ganlyn:

- A yw gwreiddioldeb y dangosiad gyda meddylfryd y myfyriwr ei hun yn amlwg yn amlwg.   - Yn darparu tystiolaeth glir o astudiaeth annibynnol helaeth a pherthnasol.   - Mae dadleuon yn cael eu gosod yn eglur ac yn rhoi camau ystyried olynol i'r darllenydd ddod i gasgliadau.

Learning outcomes

 1. Dadansoddi y berthynas rhwng polisi'r cyfryngau, theori academaidd ac egwyddorion gwleidyddol allweddol

 2. Disgrifio a dadansoddi polisïau cyfryngau allweddol trwy gydol hanes

 3. Gwerthuso y ffordd y mae testunau cyfryngau, sefydliadau a chynulleidfaoedd yn cael eu llunio gan bolisi

 4. Gwerthuso'r berthynas rhwng strwythurau creu polisi a diwydiant y cyfryngau

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd

Traethawd 2000 gair

50
LOGBOOK OR PORTFOLIO Portffolio o waith seminar

Yn ystod y seminarau bydd disgwyl i fyfyrwyr drafod nifer o bolisïau cyfryngau allweddol, a gofynnir iddynt gymryd rhan mewn ymarferion trafod, dadlau a chwarae rôl sy'n gysylltiedig â'r polisïau hyn. Bydd tasg fer yn gysylltiedig â phob ymarfer hefyd, ac ar ddiwedd y semester rhaid i fyfyrwyr gyflwyno cofnod ysgrifenedig o'r tasgau hyn.

50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

11 x seminar 1 awr

11
Private study

178 awr o astudiaeth unigol yn ymchwilio i bolisi'r cyfryngau, fel paratoad ar gyfer y seminarau a'r traethawd.

178
Lecture

11 x darlith 1 awr

11

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Resources

Resource implications for students

Dim

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxc-2216.html

Reading list

Butsch, R. (2007). Media and Public Spheres. London: Palgrave Macmillan UK. - Curran, J. (2002). Media, power and politics - Doyle, G. (2002). Media Ownership The Economics and Politics of Convergence and Concentration in the UK and European Media. London: SAGE Publications. - Feintuck, & Varney. (2006). Media regulation, public interest and the law. Edinburgh: Edinburgh University Press - Freedman, D. (2013). The Politics of Media Policy. Hoboken: Wiley. - Hallin, D., & Mancini, P. (2012). Comparing media systems beyond the Western world (Communication, society, and politics). New York: Cambridge University Press.

 • Kuhn, R. (2007). Politics and the media in Britain (Contemporary political studies series). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Lunt, P., & Livingstone, S. (2012). Media regulation: Governance and the interests of citizens and consumers.
 • McCargo, D (2003). Media and Politics in Pacific Asia (Politics in Asia). Taylor and Francis.
 • McChesney, R. (2015). Rich Media, Poor Democracy : Communication Politics in Dubious Times. New York: The New Press
 • Oates, S. (2008). Introduction to Media and Politics. London: Sage Publications.
 • Street, J. (2001). Mass media, politics, and democracy. New York: Palgrave.