Coronavirus (Covid-19) Information

Module UXC-3074:
Cynhyrchu'r ffilm fer

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Dyfrig Jones

Overall aims and purpose

Amcanion y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddatblygu'r projectau a ddechreuwyd ar UXS 3069 cyn cynhyrchu ffilm fer i fod yn ffilmiau byr wedi eu gwireddu'n llawn ac i osod y broses cynhyrchu o fewn cyd-destun diwydiannol ac academaidd.

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau o 4, dan oruchwyliaeth aelod staff, i wella ymhellach y gwaith a gyflwynwyd fel rhan o'u portffolio grŵp UXS 3069 ac i gwblhau ffilm fer yn seiliedig ar sgript a ddatblygwyd yn y modiwl blaenorol.

Bydd y ffilm hon yn cael ei hategu gan draethawd yn dadansoddi'n feirniadol y broses cynhyrchu a'r deilliannau ynghyd â dyddiadur cynhyrchu yn amlinellu cyfraniad y myfyrwyr unigol i'r gwaith

Course content

Bydd rhan hyfforddedig y cwrs yn rhoi uwch gyfarwyddiadau i fyfyrwyr am bedair elfen o gynhyrchu ffilm fer

 • Recordio fideo
 • Recordio sain
 • Golygu fideo
 • Golygu sain a dybio

Bydd y sesiynau dan oruchwyliaeth yn cael eu teilwra at anghenion unigol pob grŵp a byddant wedi eu rhestru ar ddechrau'r modiwl, mewn ymgynghoriad â goruchwyliwr unigol pob grŵp. Bydd goruchwylwyr yn rhoi adborth cyson i fyfyrwyr am eu gwaith, ac yn cydweithio gyda hwy i ddynodi meysydd sydd angen eu datblygu, yn rhoi canllawiau am sut y gall pob grŵp, a phob myfyriwr unigol, wella eu gwaith trwy gael arweiniad tiwtor a dysgu dan arweiniad myfyrwyr.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy:

 • Gwybodaeth am feysydd neu egwyddorion allweddol yn unig
 • Peth dealltwriaeth o'r prif feysydd
 • Tystiolaeth gyfyngedig iawn o astudio cefndirol
 • Methu canolbwyntio yr ateb ar y cwestiwn
 • Ateb yn cynnwys deunydd amherthnasol a gwendidau yn y strwythur
 • Dadleuon unigol yn cael eu cyflwno, ond diffyg undod i'r cyfanwaith
 • Nifer o wallau ffeithiol
 • Dim dehongliad gwreiddiol
 • Disgrifio'r cysylltiadau pwysig rhwng pynciau yn unig
 • Gallu cyfyngedig i ddatrys problemau
 • Rhai gwendidau o ran cyflwyniad a chywirdeb

good

Da:

 • Gwybodaeth gadarn
 • Yn deall y rhan fwyaf o'r pwnc, ond nid popeth
 • Tystiolaeth o astudio cefndirol
 • Ateb gyda amcan bendant, wedi ei strwythuro'n da
 • Dadleuon wedi eu cyflwyno yn rhesymegol
 • Nifer fechan iawn o gamgymeriadau ffeithiol
 • Peth dehongliad gwreiddiol
 • Cysylltiadau amlwg rhwng pynciau yn cael eu disgrifio
 • Ateb problemau drwy ddefnyddio dulliau cyfarwydd Cyflwyniad da gyda chyfathrebu cywir

excellent

Rhagorol:

 • Gwybodaeth gynhwysfawr
 • Dealltwriaeth fanwl
 • Astudiaeth gefndir helaeth
 • Ateb gyda amcan pendant, wedi ei strwythuro'n dda
 • Dadleuon wedi eu cyflwyno yn rhesymegol
 • Dim gwallau ffeithiol
 • Dehongliad gwreiddiol
 • Cysylltiadau newydd rhwng testunau yn cael eu datblygu
 • Ymagwedd newydd tuag at broblemau
 • Cyflwyniad ardderchog gyda chyfathrebu cywir iawn

Learning outcomes

 1. Cynhyrchu ffilm fer o hyd priodol o safon uchel.

 2. Egluro a defnyddio’r prif brosesau sydd ynghlwm wrth gyn cynhyrchu ffilm fer.

 3. Dangos sgil technegol uwch mewn un agwedd ar gynhyrchiad grŵp ar gyfer y cyfryngau.

 4. Dangos y gallu i weithio fel rhan o dîm cynhyrchu, yn mynegi'n glir eu cyfraniad personol i waith y tîm

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Cyfarfod wythnosol rhwng grwp o 4 myfyriwr a'u goruchwyliwr, i drafod y gwaith ymarferol x 11 wythnos

11
Private study 174
Workshop

Gweithdy 3 awr (Wythnosau 1, 2, 6 a 7 yn uniog) lle mae myfyrwyr yn cyflawni tasgau er mwyn datblygu sgiliau cynhyrchu.

15

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: