Coronavirus (Covid-19) Information

Module VPC-2207:
Astudiaeth Annibynnol

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Eryl W Davies

Overall aims and purpose

Mae’r modiwl yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio ar bwnc o'u dewis eu hunain. Gall y pwnc fod yn rhyngddisgyblaethol ei natur a bydd yn gysylltiedig ag un o'r disgyblaethau a gynrychiolir yn y radd, neu'r ddwy ohonynt. Bydd yr ymchwil a wneir wedi'i seilio ar ffynonellau eilaidd a bydd yn dangos ymwybyddiaeth o wahanol ddulliau gweithredu methodolegol a'r gallu i leoli, dethol a chyfuno gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau.

Course content

Mae’r modiwl yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio ar bwnc o'u dewis eu hunain. Gall y pwnc fod yn rhyngddisgyblaethol ei natur a bydd yn gysylltiedig ag un o'r disgyblaethau a gynrychiolir yn y radd, neu'r ddwy ohonynt. Bydd yr ymchwil a wneir wedi'i seilio ar ffynonellau eilaidd a bydd yn dangos ymwybyddiaeth o wahanol ddulliau gweithredu methodolegol a'r gallu i leoli, dethol a chyfuno gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau.

Assessment Criteria

threshold

(D- i D+) Myfyrwyr yn dangos lefel drothwy o wybodaeth a dealltwriaeth o'r pwnc, ond mae eu rhagarweiniad/crynodeb yn wael a defnydd a dealltwriaeth gyfyngedig iawn o ffynonellau damcaniaethol neu syniadau academaidd a moeseg. Casgliad gwael drwodd a thro sy'n cael effaith ar gynnwys a chydlynedd y cyflwyniad llafar.

good

(C- i C+) Mae myfyrwyr da yn dangos gafael fedrus ar bwnc y traethawd hir a materion cysylltiedig. Ceir ymgais resymol i ddadansoddi mater y pwnc a myfyrio arno. Dangos dealltwriaeth o faterion moesegol a nifer fechan o ddamcaniaethau. Yn y gwaith ceir cipolwg ar arsylwadau treiddgar ac adfyfyriol a gwneir ymgais dda i gysylltu syniadau academaidd â sefyllfaoedd gweithle ac adlewyrchir hyn yng nghynnwys y cyflwyniad llafar. Mae'r gwaith drwodd a thro'n dangos bod sgôp ar gyfer mwy o ddadansoddi a dealltwriaeth. (B- i B+) Mae myfyrwyr da iawn yn dangos gwybodaeth a dealltwriaeth fedrus o fater y pwnc. Mae'r gwaith yn ddadansoddol mewn nifer o feysydd ac yn dangos dealltwriaeth feirniadol o ddamcaniaethau a syniadau academaidd. Mae'r gwaith drwodd a thro'n dreiddgar ac yn dangos peth gwreiddioldeb a gwelir hyn yn ansawdd a chyflwyniad y gwaith llafar.

excellent

(A- ac uwch) Bydd myfyrwyr rhagorol yn dangos gafael feirniadol ar y pwnc. Mae'r gwaith wedi ei gyflawni'n fedrus gan ddangos lefelau uchel o sgiliau dadansoddol ac adfyfyriol a gwybodaeth sylweddol o ystod eang o syniadau academaidd a chyfuno theori ac ymarfer. Mae'r gwaith drwodd a thro'n dangos meddwl creadigol, dawn a gwreiddioldeb a welir hefyd yn amlwg iawn yn y cyflwyniad llafar.

Learning outcomes

  1. Llunio cwestiwn ymchwil a datblygu methodoleg i geisio datrys y cwestiwn hwnnw.
  2. Canfod a dethol gwybodaeth o nifer o ffynonellau.
  3. Cyfuno gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau.
  4. Cwblhau darn sylweddol o waith ysgrifenedig.
  5. Datblygu a chyflwyno dadl academaidd sylweddol ar bapur ac ar lafar.

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
  Gwneir y rhan fwyaf o'r gwaith trwy astudiaeth annibynnol. Pennir goruchwyliwr i'r myfyriwr a disgwylir iddo/iddi gael 6 chyfarfod ag ef/â hi.  

Courses including this module

Optional in courses: