Module WXC-1016:
Perfformio Unawdol Blwyddyn 1

Module Facts

Run by School of Music and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr Richard Craig

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl yn helpu'r myfyriwr i:

  1. gael dealltwriaeth o sut i ddewis repertoire yn llwyddiannus;
  2. ddeall y ddisgyblaeth ofynnol ar gyfer strategaethau ymarfer llwyddiannus;
  3. ddatblygu ymwybyddiaeth o ymarferion perfformio.

Course content

Mae’r modiwl yn cyfuno rhaglen o hyfforddiant unigol ar offeryn neu lais â chyflwyniad i amrediad o faterion pwysig sy’n ymwneud â cherddorion, yn cynnwys paratoi a pherfformio rhaglen datganiad, technegau ymarfer effeithiol, gweithio â cherddorion eraill, a dulliau gwahanol o ddehongli.

NID YW'R MODIWL HWN AR GAEL I FYFYRWYR O'R TU ALLAN I'R YSGOL CERDDORIAETH.

RHAGOFYNION: O leiaf ABRSM Gradd 7 neu gyfwerth. Clyweliad yn ystod yr Wythnos Groeso.

Assessment Criteria

threshold

D- - D+: Y mae'r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadaol.

good

C- - B+: Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

excellent

A- - A*: Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Learning outcomes

  1. gosod sylfaen o ddealltwriaeth o’r offeryn neu’r llais;

  2. dechrau gosod techneg gadarn;

  3. arddangos dealltwriaeth sylfaenol o grefft dehongli;

  4. datblygu ymwybyddiaeth o sut i ddatrys problemau sy'n wynebu perfformwyr.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
DEMONSTRATION/PRACTICE Perfformiad terfynol

Perfformiad terfynol, 8 - 10 munud o hyd, a gynhelir yng Nghyfnod Asesu Semester 2. Mae hyn yn cynnwys repertoire o'ch dewis i safon gradd 8 neu uwch ABRSM (neu sefydliad cyfatebol). Mae hyn yn cyfrif am y 70% sy'n weddill o gyfanswm marciau'r modiwl ac yn profi Deilliannau Dysgu 1 - 4.

70
DEMONSTRATION/PRACTICE Prawf perfformio interim

Perfformiad interim a phrofi gofynion technegol y modiwl perfformio. Mae hyn yn cyfrif am 30% o gyfanswm marciau'r modiwl ac yn rhoi prawf ar Ddeilliannau Dysgu 1, 2, a 4. Fe'i cynhelir yn ystod y cyfnod asesu yn Semester 1, gydag adborth ysgrifenedig yn dilyn.

Offerynwyr: Prawf perfformio interim ar ofynion technegol, yn para 4-5 munud ac yn cyfateb i Radd 8 ABRSM.
Cantorion: bydd eich athro/athrawes yn amlinellu'r meini prawf penodol ar gyfer y perfformiad interim. Gwelir y rhain ar Blackboard

30

Teaching and Learning Strategy

Hours
Practical classes and workshops

Cyfanswm o 12 awr o hyfforddiant unigol gan athro/athrawon trwy'r flwyddyn. Bydd yr athro/athrawon, y myfyriwr a Phennaeth Perfformio yn cytuno ar union amledd a hyd y gwersi. Fel rheol, cynhelir hwy rhwng Wythnos 2 ac Wythnos 12 ym mhob semester.

12
 

Cyfleoedd perfformio cyson.

2
Private study

Ymarfer preifat.

164
Practical classes and workshops

Gweithdai perfformio wythnosol (awr yr un) yn Semesterau 1 a 2.

22

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Optional in courses: