Module WXC-2215:
Cerdd Cymru 18 a 19eg ganrif

Module Facts

Run by School of Music and Media

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Mr Wyn Thomas

Overall aims and purpose

Cwrs rhagarweiniol yw hwn ac astudir cerddoriaeth yng Nghymru o safbwynt hanesyddol, cymdeithasol a diwylliannol. Rhoddir sylw i offerynnau gwerin, casgliadau llawysgrifol, cerddoriaeth gyhoeddedig, y traddodiad seciwlar a chysegredig yn y 18fed a’r 19eg ganrif.

Course content

Er amled y cyfeiriadau ar hyd y canrifoedd at Gymru fel ‘Gwlad y gân’, dim ond yn ddiweddar iawn y rhoddwyd y sylw dyladwy i faes Cerddoriaeth yng Nghymru fel rhan o gwrs gradd (Cerddoriaeth). Gwelwyd tuedd gyffredinol ymhlith cerddorion proffesiynol y gorffennol i anwybyddu’r traddodiad ar draul derbyn agweddau ar gerddoriaeth gwledydd estron. I’r perwyl hwn, fe adawyd bylchau mawr yn ein llenyddiaeth gerddorol fel cenedl, dibrisiwyd gwerth nifer o’n traddodiadau a chollwyd golwg ar rai nodweddion unigryw Cymru a’i phobl.

Cwrs rhagarweiniol yw hwn, ac astudir cerddoriaeth Cymru’r 18fed a’r 19eg ganrif o safbwynt hanesyddol, cymdeithasol a diwylliannol. Rhoddir sylw i faes casglu a chofnodi cerddoriaeth, llawysgrifau cerddorol, cerddoriaeth y delyn, canu gwerin, cerddoriaeth gysegredig a seciwlar, arloeswyr cerddorol y cyfnod a’r traddodiad corawl.

Assessment Criteria

threshold

Y mae'r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadaol.

good

Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

excellent

Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Learning outcomes

 1. Gwerthuso'n feirinadol y traddodiad cerddorol yng Nghymru o safbwynt hanesyddol a chymdeithasol

 2. Dadansoddi nodweddion pennaf y traddodiadau cerddorol glywir yng Nghymru

 3. Cloriannau a chyferbynnu twf a datblygiad gwahanol agweddau o draddodiad cerddorol Cymru’r 19eg ganrif

 4. Mynegi barn gytbwys ar gasgliadau cyhoeddedig o gerddoriaeth gyfoes Cymru

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd ar gerddoriaeth Cymru'r 18fed a'r 19eg ganrif

Lluniwch draethawd 2,000 o eiriau o hyd i brofi eich dealltwriaeth o un o'r meysydd canlynol. (Dylech gynnwys llyfryddiaeth fanwl, troednodiadau ac enghreifftiau cerddorol lle bo hynny’n briodol):

 1. Trafodwch gyfraniad Iolo Morganwg i fyd caneuon gwerin Cymru.

 2. Rhowch ddadansoddiad o arwyddocâd a phwysigrwydd y crwth yn nhraddodiad cerddorol Cymru.

 3. ‘Oni bai am gyfraniad gwŷr a gwragedd gwladgarol y 19G ni fyddai’r Eisteddfod Genedlaethol yr adwaenwn ni heddiw yn bodoli’. Trafodwch.

 4. Lluniwch werthfawrogiad manwl o gyfraniad Ieuan Gwyllt i draddodiad cerddorol y 19G.

 5. Eglurwch y defnydd a wnaed o’r delyn yn ystod y 18G a’r 19G, gan ystyried i ba raddau y cafodd ei chyfrif fel offeryn cenedlaethol Cymru yn y cyfnod hwnnw.

 6. Dewiswch unrhyw ardal neu sir yng Nghymru a thrafodwch ei chyfraniad i fywyd cerddorol Cymru.

 7. ‘Y baledwr cyffredin oedd sylwebydd ei ddydd’. Pa dystiolaeth sydd ar gael i gefnogi’r sylw uchod?

 8. Bu John Thomas ‘Pencerdd Gwalia’ yn gyfrifol am droi ei gefn ar y delyn deires – ystyriwch a yw hyn yn wir, a pha dystiolaeth sydd i ddadlau’r naill ffordd neu’r llall?

50
CLASS PARTICIPATION Cyfraniad i drafodaethau'r dosbarth 10
INDIVIDUAL PRESENTATION Seminarau (2)
 1. Pwy oedd John Parry ‘Bardd Alaw’ a pha gymwynas gyflawnodd ef er budd cerddoriaeth Cymru?

 2. Beth sydd mor bwysig ynglŷn â’r flwyddyn 1844 i gerddoriaeth werin Cymru?

 3. Ystyriwch y nodweddion sydd ynghlwm â thraddodiad y Fari Lwyd. Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y Fari Lwyd a chanu gwasael? Trafodwch rai agweddau ar arwyddocâd diwylliannol y traddodiadau tymhorol hyn.

 4. Dewiswch gyfansoddwr Cymreig o’r 19G, gan nodi ei gynnyrch cerddorol yn ogystal â’i brif ddylanwad ar faes cerddoriaeth Cymru’r cyfnod.

30
LOGBOOK OR PORTFOLIO Nodiadau ymchwil 10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Cynhelir 11 darlith wythnosol hyd at 2 awr a 2 seminar (2 awr o hyd). Cynhelir wythnos darllen yn ystod y semester

24
Private study 76

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Optional in courses: