Module WXC-2241:
Perfformio Unawdol Blwyddyn 2

Module Facts

Run by School of Music and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr Richard Craig

Overall aims and purpose

  1. datblygu ymhellach a chryfhau'r sgiliau a gafwyd wrth wneud y modiwl Blwyddyn 1 Perfformio Unigol
  2. datblygu a mireinio techneg offerynnol neu leisiol y myfyriwr

Course content

Bydd disgwyl i’r myfyrwyr adeiladu ac ehangu ar sgiliau a sefydlwyd eisioes yn ystod y modiwlau perfformio unigol ym Mlwyddyn 1. Gwneir hyn trwy hyfforddiant offerynnol neu leisiol unigol. Bydd y tiwtor yn cynghori ac yn cynorthwyo’r myfyriwr i lunio rhaglen arfaethedig o repertoire unawdol (technegol a deongliadol) sy’n cynnwys arddulliau amrywiol, i’w archwilio gan y myfyriwr, a fydd yn fuddiol i ddatblygiad technegol a cherddorol yr unigolyn.

Assessment Criteria

threshold

Y mae'r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadaol.

good

Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

excellent

Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Learning outcomes

  1. Ennill yr hyder a’r profiad sy’n ofynnol ar berfformiwr.

  2. Datblygu dealltwriaeth sylfaenol o’r offeryn neu’r llais, ac o gelfyddyd dehongli, gydag ymwybyddiaeth o agweddau gwahanol ar arddull ac arfer hanesyddol yng nghyswllt perfformio.

  3. Datblygu ymwybyddiaeth ynglŷn â’r repertoire pwysig ar gyfer yr offeryn neu’r llais.

  4. Dyfeisio dulliau sylfaenol o ddatrys problemau yng nghyswllt ymarfer a pharatoi datganiadau.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
DEMONSTRATION/PRACTICE exam

• Arholiad ffurfiol sef perfformiad yn para 20 munud (i gynnwys cerdded ar ac oddi ar y llwyfan, tiwnio etc), i’w gynnal yng Nghyfnod Asesu Semester 2, gwerth 80% o’r marciau sydd ar gael, ac yn asesu Deilliannau Dysgu 1-4. Ceir cynulleidfa fach; mae croeso i ffrindiau a theulu ymgeiswyr fod yn bresennol. Os yw’r rhaglen arholi y cytunir arni i gynnwys repertoire jazz neu roc, rhaid i Bennaeth Perfformio gael gwybod erbyn wythnos 4. Gofynnir i’r myfyriwr gyflwyno cynllun o repertoire y datganiad i’r Pennaeth Perfformio ar ffurf dogfen destun ar Blackboard. Rhaid i’r myfyriwr amlinellu’r repertoire cyfan, enwau’r cyfansoddwyr, hyd y darnau a thema’r datganiad (os yn briodol) erbyn Wythnos 9 yn Semester 1 (eto ar Blackboard). Rhaid cyflwyno manylion y rhaglen terfynol i gynnwys dau gopi o sgorau llawn yr holl repertoire i Swyddfa’r Ysgol Gerddoriaeth erbyn Wythnos 9 Semester 2, er mwyn cael arholiad.

80
DEMONSTRATION/PRACTICE Semester Participation

• Perfformiad(au) a chyfranogiad mewn gweithdy/ai amser cinio yn ystod y flwyddyn, gwerth 20% o’r marciau sydd ar gael. I gynnwys un perfformiad fydd yn cael ei asesu mewn gweithdy yn Semester 2, ac yn profi Deilliannau Dysgu 1-4. Asesir cyflwyniad o ‘waith ar y gweill’ mewn gweithdy perfformio ynghyd â thystiolaeth o ymgysylltiad beirniadol y myfyriwr yn ystod y gweithdy.

10
DEMONSTRATION/PRACTICE TECHNICAL ASSESSMENT - Etude

Perfformiad o ymarferiad (étude/study) hyd at 5 munud ar gyfer offeryn unawdol. I ddigwydd o fewn cyfnod asesu Semester 1.

10

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Gwersi unigol am gyfanswm o 12 awr. Mae’r union amlder a hyd y gwersi yn dibynnu ar gytundeb rhwng yr athro a’r myfyriwr, ond fel rheol cynhelir hwy rhwng Wythnos 2 a Wythnos 12 ym mhob semester. • Lle bo’n angenrheidiol a phriodol, 1 awr o amser ymarfer gyda chyfeilydd piano proffesiynol. • Gweithdai perfformio rheolaidd (50 munud yr un) fel arfer bob wythnos yn Semesterau 1 a 2.

 

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: