Module WXC-2309:
Cerdd mewn Iechyd a Lles

Module Facts

Run by School of Music and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Chris Collins

Overall aims and purpose

• datblygu dealltwriaeth gadarn am y cyflyrau meddygol cyffredinol sydd yn cael eu trin mewn cyd-destun therapiwtig; • Datblygu deatllwriaeth gadarn am y sgiliau penodol sydd angen i gerddorion neu therapyddion cerdd eu harddangos wrth weithio mewn lleoliadau gofal iechyd. • Datblygu’r gallu i fynegi barn am effeithiolrwydd cerddoriaeth i hyrwyddo iechyd a lles mewn amrywiol feysydd. • Darllen a chasglu gwybodaeth o amrywiaeth eang o ffynonellau yn ymwneud â cherddoriaeth mewn iechyd a lles mewn un maes penodol.

Course content

Yn y modiwl hwn, bydd cyfle i ystyried yr effaith y gall cerddoriaeth ei gael mewn cyd-destun seicolegol, emosiynol a chymdeithasol, a’r cysylltiad rhwng cerddoriaeth, iechyd a lles o amrywiol safbwyntiau hanesyddol a diwylliannol. Byddwch yn dysgu am rai o’r prif ffyrdd y defnyddir cerddoriaeth er mwyn hybu lles. Byddwch hefyd yn ystyried a thrafod sut y defnyddir cerddoriaeth mewn amrywiol gyd-destunau therapiwtig, ac effeithiolrwydd cerddoriaeth i drin cyflyrau iechyd meddwl a ffisegol.

Assessment Criteria

threshold

Gwaith sy'n dangos gwybodaeth gyfyngedig o'r pwnc, gyda gallu cyfyngedig i feddwl yn gysyniadol, ychydig o dystiolaeth o ddull gwir ddeallusol, ond er hynny'n cael ei fynegi ar ffurf y gellir ei ddeall.

good

Gwaith sy'n dangos gafael cymwys ar y pwnc, gyda meddwl cysyniadol da, tystiolaeth o graffter deallusol, ac wedi'i fynegi'n glir ac yn ddiddorol.

excellent

Gwaith sy'n dangos gafael trylwyr ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudiaeth bellach a meddwl cysyniadol dyfnach, gyda pheth gwreiddioldeb o ran dull a / neu syniad, ac wedi'i fynegi'n rhesymegol ac argyhoeddiadol.

Learning outcomes

 1. Wedi cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu arddangos gwybodaeth gadarn am y cyflyrau meddygol cyffredinol sy’n cael eu trin gan gerddoriaeth mewn cyd-destun therapiwtig.

 2. Wedi cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu cymhwyso’u sgiliau arsywli er mwyn gwerthuso digwyddiad cerddorol mewn lleoliad gofal iechyd yn y gymuned.

 3. Wedi cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu cyflwyno a thrafod gwybodaeth o amrywiaeth eang o ffynonellau yn ymwneud â’r defnydd o gerddoriaeth i hybu iechyd a lles mewn un maes penodol.

 4. Wedi cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu mynegi barn am effeithiolrwydd cerddoriaeth fel arf i hybu iechyd a lles.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd

Dewiswch UN o’r cwestiynau isod: 1. Trafodwch rai o’r prif ffyrdd y mae cerddoriaeth yn dylanwadu arnom yn gymdeithasol mewn bywyd bob dydd. 2. Trafodwch a dadansoddwch bwysigrwydd cerddoriaeth ym mywyd y Groegiaid cynnar, a sut y dylanwadodd hyn ar ddatblygiad cynnar cerddoriaeth ym maes iechyd a lles. 3. Eglurwch sut y daeth y term ‘Effaith Mozart’ i fodolaeth, a thrafodwch y modd y mae’n cael ei ddefnyddio heddiw yng nghyd-destun datblygiad plentyndod. 4. Disgrifiwch a gwerthuswch sut y gellir defnyddio cerddoriaeth i drin plant sy’n dioddef o Awtistiaeth. 5. Gan ddefnyddio’ch profiad personol ac astudiaethau achos eraill e.e. Live Music Now a Music in Hospitals ayb, ystyriwch beth yw’r buddiannau a’r sialensau sydd i’w cael wrth ddefnyddio cerddoriaeth i hybu iechyd a lles cleifion mewn ysbytai.

50
REPORT Adroddiad

Gwnewch adroddiad adfyfyriol 800 o eiriau, yn ateb y cwestiwn isod:

Lefel 5:

Rhowch ddisgrifiad o’r digwyddiad cerddorol yn y lleoliad a fynychwyd gennych. Drwy gyfeirio at y digwyddiad, gwerthuswch fuddion cerddoriaeth wrth weithio mewn lleoliad gofal iechyd.

25
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad

Gwnewch gyflwyniad 10 munud ar destun penodol o faes cerddoriaeth, iechyd a lles.

Bydd cyfle i drafod a dewis testun o’ch dewis chi ar ddechrau’r modiwl ar gyfer eich cyflwyniad. Rhoddir rhyddid i chi ddewis maes o ddiddordeb penodol i chi. Fodd bynnag, dylai myfyrwyr Lefel 5 ddewis o blith meysydd mwyaf cydnabyddedig ceddoriaeth mewn iechyd a lles, fel y trafodir ar ddechrau’r modiwl (e.e. Awtistiaeth, Dementia, datblygiad plentyndod), neu unrhyw faes a astudir yn ystod y modiwl. Er hyn, dylid nodi y bydd angen gwneud ymchwil personol trwyadl, gan ddefnyddio’r wybodaeth a gafwyd yn y darlithoedd fel sail yn unig.

25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

11 seminar wythnosol o 1 awr o hyd.

11
Lecture

11 darlith wythnosol o 2 awr o hyd,

22
Private study

Gwaith unigol, yn cynnwys: - Darllen a pharatoi atebion ar gyfer cwestiynau a osodir yn y dosbarth yn wythnosol. Bydd y gwaith yn cael ei ddefnyddio fel sail ar gyfer trafodaeth academaidd yn y dosbarthiadau wythnosol. - Ymchwilio a pharatoi ar gyfer yr aseiniadau.

167

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Resources

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-2309.html

Reading list

Gweler y rhestr ddarllen ar gyfer WXC 2187.

Courses including this module

Optional in courses: