Module WXC-3176:
Cerddoriaeth Michael Nyman

Module Facts

Run by School of Music and Media

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Prof Pwyll ap Sion

Overall aims and purpose

Cyflawni'r holl ddeilliannau dysgu.

Course content

Wrth iddo ennill enwogrwydd yn rhyngwladol yn ystod y tair degawd ddiwethaf, mae Nyman wedi dod yn un o gyfansoddwyr mwyaf llwyddiannus y byd o blith y rhai sy’n dal yn fyw. Serch hynny, mae ei gerddoriaeth wedi’i beirniadu am fenthyca’n barasitig o syniadau cyfnasoddwyr eraill ac am fenthyca oddi wrthi ei hun yn ddidrugaredd. Ar y modiwl hwn, eir ati i roi sylw i’r materion hyn, gan osod gweithiau Nyman o fewn cyd-destun cyffredinol cerddoriaeth arbrofol Eingl-Ameiricanaidd, minimaliaeth ac ôl-finimaliaeth, mewn ymgais i ddatblygu cyfres o ddulliau buddiol o ddeall a gwerthfawrogi ieithwedd gerddorol Nyman. Gan dynnu ar dermau y mae theori ryng-destunol yn sail iddynt, cyflwynir cysyniadau yn ymwneud â meddiannu a bnthuca o fewn cyd-destun cerddoriaeth gelfyddydol a theori’r 20fed ganrif. Yna, bwriedir egluro a diffinio rhyng-destunedd, cyn gosod iaith gerddorol Nyman yng nghyswllt cyfres o ddosbarthiadau a mathau. Yna, daw’r mathau hyn yn sail ar gyfer mwy o astudiaethau manwl ar rai gweithiau penodol yn ystod ail hanner y modiwl, gan amrywio o opera a cherddoriaeth siambr i gerddoriaeth ffilm. Yn hytrach na chyfyngu arddull a thechneg, mae dull rhyng-destunol Nyman, i’r gwrthwyneb, yn rhoi i’r gerddoriaeth amrywiaeth a hyblygrwydd sydd bron yn ddi-ben-draw, ac mae hynny wedi’i ddefnyddio i gyfleu ystod eang o ffurfiau esthetig a mynegiannol. Cyfansodda Nyman gyda’i glust tua’r gorffennol fel petae’n chwarel gyfoethog i’w chloddio, yn gweithio fel archaeolegydd cerdd, gan ddatguddio arteffactau a chreu delweddau cerddorol deinamig allan ohonynt.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy Gwaith sy’n dangos gwybodaeth gyfyngedig o’r pwnc, gyda gallu cyfyngedig i feddwl yn gysyniadol, ychydig yn unig o dystiolaeth o fanwl gywirdeb deallusol ond, serch hynny, â mynegiant dealladwy.

good

Da Gwaith sy’n dangos amgyffrediad medrus o’r pwnc, gyda meddwl cysyniadol calonogol, tystiolaeth o graffter deallusol, ac wedi’i fynegi’n glir ac yn ddiddorol.

excellent

Ardderchog Gwaith sy’n dangos amgyffrediad trylwyr o’r pwnc, gyda thystiolaeth o astudiaeth uwch a meddwl cysyniadol estynedig, gyda rhywfaint o wreiddioldeb a dealltwriaeth fanwl, ac wedi’i fynegi’n glir ac yn gydlynol.

Learning outcomes

 1. Dod yn gyfarwydd iawn â cherddoriaeth Nyman, mewn fformat sgôr ac fel recordiadau.

 2. Wedi astudio'r cyd-destyn y deilliodd ei gerddoriaeth ohono a'i gysylltu â gweithiau cyfoeswyr a'u dylanwadau.

 3. Wedi dadansoddi gweithiau pwysig yn fanwl, a rhoi sylwadau beirniadol a dadansoddol ar waith ysgrifenedig,

 4. Sgiliau caboledig yn ymwneud â chyfathrebu cysyniadau a syniadau'n ymwneud â'i gerddoriaeth yn fanwl, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

 5. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth drwyadl a dwfn o oeuvre Nyman, ac o astudiaethau academaidd yn ymwneud â'i gerddoriaeth.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd 75
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad 25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Hyd at 4 awr o diwtorials iaith Gymraeg.

4
Private study

74 awr o astudio preifat.

74
Lecture

Un dosbarth 2 awr bob wythnos am 11 wythnos, yn cynnwys cyflwyniadau gan fyfyrwyr.

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Resources

Courses including this module

Optional in courses: