Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-3191:
Ysgrifennu Caneuon

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Pwyll ap Sion

Overall aims and purpose

Cynnig cyflwyniad i’r myfyriwr i rai o elfennau pwysig wrth gyfansoddi caneuon. Cynigir dadansoddiadau o elfennau sy’n berthnasol i ganeuon poblogaidd o’r 1960au ymlaen er mwyn darparu’r myfyriwr i weithio yn unigol ac ar y cyd i ddatblygu syniadau ar gyfer perfformio, recordio a chyfansoddi caneuon, neu drefniannau o ganeuon eraill, fel rhan o asesiad y modiwl.

Course content

Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno yn ystod y darlithoedd i sylfeini cyfansoddi caneuon, gan gynnwys alaw (siapio alawol), harmoni (patrymau harmonig), ffurfiau penodol, gosod geiriau (lliwio geiriol), rhythm, gwead, ac yn y blaen. Trafodir yr elfennau hyn mewn perthynas ag idiomau ac arddulliau sy’n perthyn i ganeuon artistiaid megis Elton John a Joni Mitchell yn ystod y 1970au at arddulliau pop a roc mwy diweddar. Er mwyn cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd angen i’r myfyriwr gynhyrchu portffolio o ganeuon a threfniannau o ganeuon gan un ai eu perfformio yn unigol neu mewn grŵp, neu eu recordio i safon boddhaol, neu wedi eu cyfansoddi a’u prosesu ar feddalwedd megis Sibelius.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy

Bydd yr ymarferiadau a gyflwynir yn dangos dychymyg creadigol cyfyngedig, rheolaeth gyfyngedig ar ddeunyddiau cerddorol, y ddealltwriaeth leiaf o’r hyn y gall yr adnoddau (p’un a fyddent yn offerynnol neu’n lleisiol) ei wneud, a thystiolaeth brin o feddwl deallusol.

Mae’r cyflwyniad yn dangos diffyg ymchwil, ac ynddo’i hun yn wael.

good

Da

Bydd yr ymarferiadau a’r aseiniadau yn dangos lefel ddymunol o ddychymyg creadigol, gyda rheolaeth a datblygiad da ar ddeunyddiau cerddorol, ar sail hyfedredd technegol yn nefnydd adnoddau (offerynnol a/neu leisiol). Ceir hefyd dystiolaeth o graffter deallusol.

Mae’r cyflwyniad yn dangos ôl ymchwil drylwyr, ac ynddo’i hun yn dda.

excellent

Ardderchog

Mae’r ymarferiadau a’r aseiniadau yn dangos lefel uchel o ddychymyg creadigol, gyda nodweddion unigol yn ymddangos o ran llais cyfansoddiadol a thelynegol, rheolaeth a datblygiad medrus ar ddeunyddiau cerddorol, a meistrolaeth dechnegol ar adnoddau (offerynnol a/neu leisiol). Ceir hefyd dystiolaeth o lefel uchel o allu o ran meddwl yn gysyniadol, craffu ar faterion perthnasol, gwreiddioldeb o ran ymdriniaeth a dealltwriaeth.

Mae’r cyflwyniad yn dangos ôl ymchwil fanwl, ac ynddo’i hun o safon uchel.

Learning outcomes

 1. Meddu ar wybodaeth fanwl am arddulliau a thechnegau ysgrifennu caneuon;

 2. Datblygu’r sgiliau angenrheidiol i gyflwyno gwaith i safon sy’n dderbyniol ar y lefel yma;

 3. Meddu ar y sgiliau a’r dulliau i’w galluogi i gyfansoddi caneuon i safon uchel ar y lefel yma, un ai o ran perfformio, recordiad neu wedi eu ysgrifennu mewn nodiant cerddorol;

 4. Meddu ar y ddawn i fynegi syniadau deallus a threiddgar ynglyn ag arddulliau caneuon a’u datblygiad hanesyddol, gan osod agweddau methodolegol a chysyniadaol addas i enghreifftiau penodol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Aseiniad 1

Fe fydd angen i’r myfyriwr gyflwyno trefniannau o ddwy gân. Fe fydd y gân gyntaf yn enghraifft benodol wedi ei osod gan gydlynydd y modiwl (fe fydd y gân yn wahanol ar gyfer Blynyddoedd 2 a 3). Fe fydd yr ail yn drefniant o gân wedi ei ddewis gan y myfyriwr, oddeutu 3 munud o ran hyd. Fe fydd disgwyl i’r myfyriwr gynnwys copi o fersiwn wreiddiol o’r gân gyda’u cyflwyniad (un ai fel trac mp3 neu mewn nodiant a ddefnyddiwyd ganddo/ganddi ar gyfer ei threfniant), ynghyd â’r geiriau lle bo’n berthnasol. Fe fydd gan y myfyriwr yr opsiwn o gyflwyno y ddwy gân un ai (1) mewn nodiant cerddorol llawn; (2) fel recordiad awdio, ynghyd â thaflen arweiniol; neu (3) mewn perfformiad byw yn Wythnos 8 o’r dosbarth (am fwy o fanylion ynglŷn â perfformiadau byw, gweler y sylwadau isod). Mae trefniant offerynnol o gân yn dderbyniol hefyd.

30
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad

Cyflwyniad o oddeutu 8 munud o hyd yn trafod cân ddewis y myfyriwr. Gall fod yn gân mae’r myfyriwr yn ei edmygu neu’n gân wedi ei ysgrifennu gan y myfyriwr. Fe ddylai’r cyflwyniad ddefnyddio rhai o’r technegau dadansoddiadol a drafodwyd yn ystod y modiwl. Fe ddylai’r myfyriwr chwarae rhan o’r gân yn y dosbarth ac fe fydd yr amser a gymerir i wneud hyn yn ychwanegol i’r 8 munud. Fe ddylai’r cyflwyniad drafod elfennau cerddorol sy’n perthyn i’r gân, geiriau a’u hystyr, ond mae lle i gynnwys rhywfaint o wybodaeth cefndirol hefyd. Fe fydd y cyflwyniadau yn cael eu recordio. Fe ddylai’r myfyriwr fod ar gael i gyflwyno yn y ddosbarth yn un o’r darlithoedd neu’r seminarau yn wythnos 10 neu 11. Dylai’r myfyriwr sicrhau fod y deunydd cyflwyno (e.e. sleidiau, nodiadau) yn cael eu uwchlwytho ar Blacboard.

20
COURSEWORK Aseiniad 2

Cyflwyniad o ddwy gân wreiddiol yn cyfateb i rhwng 6-7 munud (ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 2) neu rhwng or 7-8 munud (ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 3). Gall y geiriau fod yn wreiddiol neu gan rhywun arall, ac un ai yn Gymraeg neu’n Saesneg. Fe fydd opsiwn i gyflwyno’r caneuon un ai (1) mewn nodiant cerddorol llawn; (2) fel recordiad awdio, ynghyd â thaflen arweiniol; neu (3) mewn perfformiad byw i’w gynnal yn Wythnos 13, gyda’r union ddyddiad i’w gadarnhau (am fwy o fanylion ynglŷn â perfformiadau byw, gweler y sylwadau isod).

40
COURSEWORK Gwaith Cwrs 1

Cyfres o ymarferiadau byr yn seiliedig ar alaw, rhythm a chyfeiliant. Fe fydd gan y myfyriwr yr opsiwn o gyflwyno’r asesiad yma un ai (1) mewn nodiant llawn, neu (2) fel recordiad awdio, ynghyd â thaflen arweiniol (lead sheet);

10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 167
Lecture

Un-ar-ddeg darlith dwy awr o ran hyd (22 awr) ynghyd ag un-ar-ddeg seminar (11 awr). Fe fydd wythnos ddarllen yn ystod y semester dysgu (yr union wythnos i’w gadarnhau).

33

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Resource implications for students

Fe fydd y modiwl yma’n cymeryd yn ganiataol fod myfyrwyr sy’n cyflwyno un ai recordiadau awdio neu gyfansoddiadau ar ffurf nodiant eisoes yn meddu ar ddealltwriaeth dda o sut i recordio lleisiau ac offerynnau ar feddalwedd recordio megis Logic neu Pro Tools (ar gyfer cyflwyniadau awdio) neu Sibelius a/neu MuseScore (ar gyfer cyflwyniadau mewn nodiant). Ni fydd digon o amser yn ystod y modiwl yma i gyflwyno’r myfyriwr i dechnoleg recordio neu feddalwedd prosesu cerddoriaeth, er mae’n bosib y bydd na drafodaeth ar rai agweddau ohonynt o bryd i’w gilydd. Fe fydd mynediad ar gael i’r stiwdios cerddoriaeth i’r rhai hynny sy’n dymuno recordio eu caneuon ar gyfer y modiwl. Cyfrifoldeb y myfyriwr fydd i drefnu a bwcio amseroedd i fynd mewn i’r stiwdios mewn digon o amser i recordio a chyflwyno eu gwaith.

Reading list

Dim rhestr ddarllen penodol ar gyfer y modiwl yma.

Courses including this module

Optional in courses: