Module WXC-3215:
Cerdd Cymru 18 a 19 ganrif

Module Facts

Run by School of Music and Media

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Mr Wyn Thomas

Overall aims and purpose

Cwrs rhagarweiniol yw hwn ac astudir cerddoriaeth yng Nghymru o safbwynt hanesyddol, cymdeithasol a diwylliannol. Rhoddir sylw i offerynnau gwerin, casgliadau llawysgrifol, cerddoriaeth gyhoeddedig, y traddodiad seciwlar a chysegredig yn y 18fed a’r 19eg ganrif.

Course content

Er amled y cyfeiriadau ar hyd y canrifoedd at Gymru fel ‘Gwlad y gân’, dim ond yn ddiweddar iawn y rhoddwyd y sylw dyladwy i faes Cerddoriaeth yng Nghymru fel rhan o gwrs gradd (Cerddoriaeth). Gwelwyd tuedd gyffredinol ymhlith cerddorion proffesiynol y gorffennol i anwybyddu’r traddodiad ar draul derbyn agweddau ar gerddoriaeth gwledydd estron. I’r perwyl hwn, fe adawyd bylchau mawr yn ein llenyddiaeth gerddorol fel cenedl, dibrisiwyd gwerth nifer o’n traddodiadau a chollwyd golwg ar rai nodweddion unigryw Cymru a’i phobl.

Cwrs rhagarweiniol yw hwn, ac astudir cerddoriaeth Cymru’r 18fed a’r 19eg ganrif o safbwynt hanesyddol, cymdeithasol a diwylliannol. Rhoddir sylw i faes casglu a chofnodi cerddoriaeth, llawysgrifau cerddorol, cerddoriaeth y delyn, canu gwerin, cerddoriaeth gysegredig a seciwlar, arloeswyr cerddorol y cyfnod a’r traddodiad corawl.

Assessment Criteria

threshold

Y mae'r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadaol.

good

Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

excellent

Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Learning outcomes

 1. Gwerthuso'n feirinadol gyda chryn arbenigedd y traddodiad cerddorol yng Nghymru o safbwynt hanesyddol a chymdeithasol

 2. Dadansoddi nodweddion pennaf y traddodiadau cerddorol glywir yng Nghymru gyda chryn drylwyredd

 3. Cloriannau a chyferbynnu’n hyderus dwf a datblygiad gwahanol agweddau o draddodiad cerddorol Cymru’r 19eg ganrif

 4. Mynegi barn gytbwys ac arbenigol ar gasgliadau cyhoeddedig o gerddoriaeth gyfoes Cymru

Assessment Methods

Type Name Description Weight
CLASS PARTICIPATION Cyfraniad i drafodaethau'r dosbarth 10
ESSAY Traethawd ar gerddoriaeth Cymru'r 18fed a'r 19eg ganrif 50
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad ar destun sy'n ymwneud a^'r maes
 1. Pwy oedd John Parry ‘Bardd Alaw’ a pha gymwynas gyflawnodd ef er budd cerddoriaeth Cymru?

 2. Beth sydd mor bwysig ynglŷn â’r flwyddyn 1844 i gerddoriaeth werin Cymru?

 3. Ystyriwch y nodweddion sydd ynghlwm â thraddodiad y Fari Lwyd. Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y Fari Lwyd a chanu gwasael? Trafodwch rai agweddau ar arwyddocâd diwylliannol y traddodiadau tymhorol hyn.

 4. Dewiswch gyfansoddwr Cymreig o’r 19G, gan nodi ei gynnyrch cerddorol yn ogystal â’i brif ddylanwad ar faes cerddoriaeth Cymru’r cyfnod.

30
LOGBOOK OR PORTFOLIO Nodiadau Ymchwil 10

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Cynhelir 11 darlith wythnosol ( hyd at 2 awr)

22
Private study 74
Seminar 4

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Optional in courses: