Module WXC-3297:
Project Perfformio Unawdol

Module Facts

Run by School of Music and Media

30 Credits or 15 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr Richard Craig

Overall aims and purpose

  1. datblygu ymhellach a chryfhau'r sgiliau a gafwyd wrth wneud y modiwl Blwyddyn 2 Perfformiad Unigol
  2. datblygu a mireinio techneg offerynnol neu leisiol y myfyriwwr
  3. galluogi'r myfyriwr i ymwneud a materion arddull hanesyddol, cyd-destun a pherfformiad sy'n tynnu ar arddull hanesyddol yn gysylltiedig a'i offeryn neu ei lais

Course content

Bydd y rhai sy’n dilyn y modiwl yn paratoi a pherfformio datganiad cyhoeddus yn para am 30 munud, yn cynnwys repertoire unawdol mewn arddulliau amrywiol o gyfnodau gwahanol. Caiff myfyrwyr hyfforddiant offerynnol neu leisiol unigol ochr yn ochr â gweithdai, lle bydd y myfyrwyr yn gweithio ar gwestiynau uwch ar repertoire, strategaethau ymarfer, ymarfer ar gyfer perfformio, a pherfformio dan ddylanwad hanesyddol. Amserlenir y gweithdai ymlaen llaw gan ganolbwyntio ar bynciau penodol fel nodiadau rhaglen a sgiliau cyflwyno.

Assessment Criteria

threshold

Dylai'r perfformiad ddangos cerddgarwch a thechneg sylfaenol; rhoddir sylw cyfyngedig i ofynion nodiannol ac arddull perthnasol a sylw cyfyngedig i werthoedd deongliadol. Mae'r gwaith testunol yn dangos gwybodaeth gyfyngedig o'r pwnc, gyda pheth gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ac ymwybyddaieth gyfyngedig o faterion, ond gwelir peth tystiolaeth o ddull deallusol cyffredinol o ymdrin a'r mater, a mynegiant gweddol.

good

Dylai'r perfformiad fod yn berswadiol, gan ddangos lefelau da o allu deongliadol, cerddgarwch a thechneg, gan roi sylw drwodd a thro i ofynion nodiannol ac arddull perthnasol. Dylai'r gwaith testunol ddangos gafael gadarn ar y pwnc, meddwl cysyniadol da, ymwybyddiaeth o'r prif faterion, a thystiolaeth o grafter deallusol a mynegiant da.

excellent

Dylai'r perfformiad fod yn ysgogol ac argyhoeddiadol, gan ddangos lefelau eithriadol o allu deongliadol, cerddgarwch a thechneg, ynghyd a thystiolaeth o sylw gofalus i ofynion nodiannol ac arddull perthnasol. Dylai'r gwaith testunol ddangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach, meddwl yn ddyfnach, gwreiddioldeb a sgiliau ysgrifenedig rhagorol.

Learning outcomes

  1. ehangu’n sylweddol eu gwybodaeth o repertoire cerddorol perthnasol.

  2. datblygu eu techneg offerynnol neu leisiol i lefel uchel.

  3. gwella eu medrau’n sylweddol o ran ymdrin â materion cysylltiedig ag arddull a pherfformio ar seiliau hanesyddol.

  4. Sgiliau cyflwyno trwy gyflwyniadau unigol ar repertoire a ddewiswyd

  5. gwella eu medrau o ran chwilio am ddeunydd ysgolheigaidd uwch a’i ddefnyddio yng nghyswllt materion sy’n gysylltiedig â pherfformio.

  6. gwella eu medrau o ran cyflwyno ar bapur ac ar lafar.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK programme note

Nodiadau rhaglen ar y repertoire a ddewisir ar gyfer y datganiad cyhoeddus (5 %) (deilliannau dysgu 3-5), i’w cyflwyno ar ddydd Llun Wythnos 9 Semester 2. Fe asesir y nodiadau rhaglen yn ôl y meini prawf marcio ar gyfer Cerddoreg (gweler isod am fwy o fanylion)

5
INDIVIDUAL PRESENTATION recital

Perfformiad o ddatganiad cyhoeddus yn para am 30 munud (yn cynnwys cerdded ar ac oddi ar y llwyfan, tiwnio, etc), i’w gynnal yn Wythnos 12 Semester 2 (75%) (yn profi Deilliannau Dysgu 1, 2 a 6).

• Cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau bod amseriadau’r gweithiau sydd i’w perfformio yn gywir; bydd datganiadau sy’n rhy hir neu’n rhy fyr yn cael eu cosbi drwy ostwng y marc mewn modd sy’n cyfateb a’r amser drosodd/o dan e.e. 2 funud dros/o dan yr amser yn cael cosb o 20%, 4 munud drosodd/o dan yn cael cosb o 40%.

75
DEMONSTRATION/PRACTICE presentation

• 15 munud o gyflwyniad llafar ar y repertoire a ddewisir ar gyfer y perfformiad, i’w roi, fel rheol, yn Wythnos 11 Semester 2 (10%) (deilliannau dysgu 3-5). Dylai’r cyflwyniad gwmpasu meini prawf cerddolegol a chymryd i ystyriaeth yr arddulliau perfformio sy’n berthnasol i repertoire y datganiad.

10
DEMONSTRATION/PRACTICE Participation semester 2

• Perfformio a chyfranogi mewn gweithdai (10%) (yn asesu deilliannau dysgu 1-4 a 6). I gymryd ffurf cyflwyniad o ddarn mewn gweithdy perfformio a fydd yn cael ei asesu yn ôl y Meini Prawf Perfformio. I gymryd lle yn Semester 2; fe fydd amserlen ar gael ar Blackboard.

10

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

• Gwersi unigol am gyfanswm o 20 awr • Lle bo’n angenrheidiol a phriodol, 90 munud o amser ymarfer gyda chyfeilydd piano proffesiynol. • .Gweithdai perfformio (50 munud yr un) fel arfer yn wythnososl yn Semesterau 1 a 2.

 

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: