Modules for course X313 | BA/CYS
BA Childhood and Youth Studies

These are the modules currently offered on this course in the 2019–20 academic year.

You can also view the modules offered in the years: 2018–19; 2020–21.

Find out more about studying and applying for this degree.

Use the buttons after the module titles (where available) to see a brief description of the content, or:
Show all descriptions
Hide all descriptions

Year 1 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • XAE-1026: Skills for Learning & Work (20)
  The module will explore a range of learning theories, including the intelligence theories of Gardner, Salovey, Mayer and others; and how these relate to the students’ personal learning styles. It will: • develop the students’ skills in context of reading and note-taking strategies; • summarizing, referencing and the effective use of online library services; • develop theoretical and reflective writing skills including reviewing, critiquing and evaluating texts. • provide opportunities for students to develop confidence in oral communication through presentations in seminars with peers; • investigate the effect of motivation on learning and help students to develop a critical awareness of their own learning and motivation and evaluate their learning experiences, successes and challenges. The module will link into the students’ Personal Development Plan.
  or
  XAC-1026: Sgiliau ar gyfer Dysgu a Gwait (20)
  Bydd y modiwl yn ymchwilio i ystod o ddamcaniaethau dysgu, gan gynnwys damcaniaethau deallusrwydd Gardner, Salovey, Mayer ac eraill; a sut mae’r rhain yn berthnasol i arddulliau dysgu personol y myfyrwyr. Bydd cynnwys y modiwl yn cysylltu â’ch Cynllun Datblygu Personol Bydd: • yn datblygu sgiliau’r myfyrwyr yng nghyd-destun strategaethau darllen a gwneud nodiadau; • Crynhoi, cyfeirio, a’r defnydd effeithiol o wasanaethau llyfrgell ar-lein; • yn datblygu sgiliau ysgrifennu theoretig ac adfyfyriol yn cynnwys adolygu, beirniadu a gwerthuso testunau. • Yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu hyder mewn cyfathrebu llafar trwy gyflwyniadau mewn seminarau gyda’u cyfoedion; • Yn ymchwilio i effaith cymhelliant ar ddysgu a helpu myfyrwyr i ddatblygu ymwybyddiaeth feirniadol o’u dysgu a'u cymhelliant eu hunain a gwerthuso eu profiadau dysgu, eu llwyddiannau a'u sialensiau.
 • XAE-1035: Children and Society (20) or
  XAC-1035: Plant a Chymdeithas (20)
 • XAE-1036: Intro to Childhood Research (20) Core

Semester 2

 • XAE-1024: Child's Play (20)
  This module examines: • the development of creativity from its earliest beginnings in infancy; • the role of symbolic representation and the ways in which imaginative play and the creative arts contribute to creative and metaphorical thinking in all aspects of a child’s learning; • the role of human musicality in supporting three essential aspects of creativity and imagination namely playfulness, communication and emotion; • the use of a variety of forms of symbolic representation, including play, as tools for thinking; • current theories relating to creativity and imagination in relation to young children’s learning; • the implications of these theories for professional practice with young children; • established practice which promotes creativity and imagination, such as work in Reggio Emilia.
 • XAE-1027: Children's Rights:Pers&Pract (20)
 • XAE-1033: Adventures in Growing Up (20)
  The module begins with a general exploration of the child’s development from birth to the early years. There is an emphasis on: • the importance of the individual’s environment, the chemical environment of the genes in the womb and a focus on the social environment during the early years; • theories regarding the physical and cognitive development of the individual, in particular the impact of the child’s environmental experiences on cognitive development; • social interactions on the psycho-social development of the individual; • the effect that a lack of understanding of the social world or lack of social experiences has on a child’s development; • observing young children’s interactions and investigating the influence of adults and peers on the psycho-social development of young children through case studies and through practical explorations and observations in a relevant settings. CRB Check compulsory to enable you to follow this module.
  or
  XAC-1033: Anturiaethau wrth Dyfu (20)
  Mae’r modiwl yn dechrau trwy ymchwilio’n gyffredinol i ddatblygiad y plentyn o’i eni hyd at y blynyddoedd cynnar. Ceir pwyslais ar: • Bwysigrwydd amgylchedd yr unigolyn, amgylchedd cemegol y genynnau yn y groth ac ar yr amgylchedd cymdeithasol yn ystod y blynyddoedd cynnar; • Damcaniaethau ynghylch datblygiad corfforol a gwybyddol yr unigolyn, yn enwedig effaith profiadau amgylcheddol y plentyn ar ei ddatblygiad gwybyddol; • Dylanwad rhyngweithiadau cymdeithasol ar ddatblygiad seico-gymdeithasol yr unigolyn; • Effaith diffyg dealltwriaeth o’r byd cymdeithasol neu ddiffyg profiadau cymdeithasol ar ddatblygiad plentyn; • Gwylio rhyngweithiadau plant ifanc ac ymchwilio i ddylanwad oedolion a chyfoedion ar ddatblygiad seico-gymdeithasol plant ifanc trwy astudiaethau achos a thrwy ymchwilio ac arsyllu'n ymarferol mewn lleoliadau perthnasol.

Year 2 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • XAE-2033: Researching Childhood (20) Core
  The module focuses on: • research theories, dissertation writing skills, and choosing the right methodology for the students' research field; • principal modes of data collection, including documents, photographs, interviews, case study, focus groups, questionnaires and ethnographic methods. • examples from the lecturer’s own research and from other work within the School including the experiences of doctoral and post doctoral researchers. • philosophic bases of research, discussing and explaining the nature of a dissertation and identifying and selecting an area of study; • main concepts involved in forming the questions to be studied and making a hypothesis.
  or
  XAC-2033: Ymchwilio mewn Plentyndod (20) Core
  Mae’r modiwl yn canolbwyntio ar y canlynol: • damcaniaethau ymchwil, sgiliau ysgrifennu traethawd hir, a dewis y fethodoleg gywir ar gyfer maes ymchwil y myfyrwyr; • prif ddulliau casglu data, gan gynnwys dogfennau, ffotograffau, cyfweliadau, astudiaethau achos, grwpiau ffocws, holiaduron a dulliau ethnograffig. • enghreifftiau o ymchwil y darlithydd ei hun ac o waith arall yn yr Ysgol gan gynnwys profiadau ymchwilwyr doethurol ac ôl-ddoethurol. • seiliau athronyddol ymchwil, trafod ac egluro natur traethawd hir a chanfod a dewis maes astudio; • y prif gysyniadau sydd dan sylw wrth lunio’r cwestiynau i’w hastudio a ffurfio rhagdybiaeth.

Semester 2

 • PPP-2011: Developmental Psychology (10)
  Recommended reading for this module is as follows: Shaffer, D.R., & Kipp, K. (2012). Developmental Psychology: Childhood and Adolescence. (9th Ed.) International Edition. London: Thompson. (Previous edition is also acceptable as they cover much the same ground.) Additional reading will be made available to students through Blackboard. Required reading for each lecture topic will be presented in class.
  or
  XAC-2011: Seicoleg Datblygol (10)
 • XAE-2032: The Global Child (20) or
  XAC-2032: Y Plentyn Byd-eang (20)
 • XAE-2039: Mentoring and Befriending (10)
  This module will focus on developing an understanding of mentoring, including mentor training, that will allow students to engage in a series of peer-mentoring sessions under supervision by the module leader. It will discuss the following topics: • History of mentoring and befriending; • Key skills for mentoring and befriending children and young people; • Understanding the Self; • Motivation; • Goal identification; • Ending the mentoring relationship; • Ethical considerations of the mentoring process; • Practical experience of mentoring a peer; • Reflective practice
  or
  XAC-2039: Mentora a Chyfeillio (10)
  Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth o fentora, yn cynnwys hyfforddiant i fentoriaid, a fydd yn galluogi i fyfyrwyr gymryd rhan mewn cyfres o sesiynau mentora cyd-fyfyrwyr dan oruchwyliaeth gan arweinydd y modiwl. Bydd yn ymdrin â’r testunau canlynol: • Hanes mentora a chynorthwyo; • Sgiliau allweddol ar gyfer mentora a chynorthwyo plant a phobl ifanc; • Dealltwriaeth o'ch Hunan; • Ysgogiad; • Nodi amcanion; • Dod â'r berthynas fentora i ben; • Ystyriaethau moesegol y broses fentora; • Profiad ymarferol o fentora cyd-fyfyriwr; • Ymarfer adfyfyriol
 • XAE-2041: Adolescence (20) or
  XAC-2041: Llencyndod (20)

Optional Modules

40 credits from:

 • XAE-2030: Inclusion & Learning Needs (20) (Semester 1 + 2)
  The module will focus on; • promoting student reflective learning and critical thinking on inclusion of, and provision for, children and young people with ALN; • issues related to inclusive education, access issues, supporting families, legislation and supporting individuals in achieving their rights in education, services and society; • examining a case study related to a particular child or young person and evaluating the impact of support in light of other readings and research; • attending an SEN placement and keep a log book as a basis to critically analyse and reflect on the nature of the provision with regard to the statutory requirements; • identifying people’s responsibilities and the nature of roles in the setting and how the children and young people’s needs are met.
  or
  XAC-2030: Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu (20) (Semester 1 + 2)
  Mae’r modiwl yn canolbwyntio ar y canlynol: • hyrwyddo dysgu adfyfyriol ymysg myfyrwyr ynghyd â meddwl yn feirniadol ynghylch cynhwysiant a darparu ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. • materion yn ymwneud ag addysg gynhwysol, materion mynediad, cefnogi teuluoedd, deddfwriaeth a chefnogi unigolion wrth iddynt ennill eu hawliau ym meysydd addysg, gwasanaethau a’r gymdeithas; • craffu ar astudiaeth achos sy'n ymwneud â phlentyn neu berson ifanc penodol a gwerthuso effaith cefnogaeth yng ngoleuni darlleniadau eraill ac ymchwil arall; • mynychu lleoliad AAA a chadw llyfr log fel sail ar gyfer dadansoddi ac adfyfyrio’n feirniadol ar natur y ddarpariaeth mewn perthynas â’r gofynion statudol; • canfod cyfrifoldebau pobl a natur swyddogaethau yn y lleoliad a sut y cyflawnir anghenion y plant a’r bobl ifanc.
 • XAE-2035: Children Literacy & Literature (20) (Semester 1 + 2)
  The module will focus on a range of relevant topics on children’s literacy and literature, such as: • importance and value of arming children with literacy skills in the context of children’s literature; • defining a child’s early literacy and developmental literacy; • theories concerning the manner in which children’s literacy should be developed; • promotion of children’s early literacy by parents, Wales Basic Skills Programmes – Language & Play Programme, Fair Start Programme; Sure Start Scheme; Twf; Mudiad Ysgolion Meithrin (Nursery Schools Movement), Children’s Librarian; • practical workshop on how to compose a story, an informative book, or an anthology for children; evaluate how the use of the compositions contributes to children’s literacy, the analysis of a selection of significant literature; • writing/creating a story, a factual book and poetry for children, and analysing the characteristics of these forms; • evaluate how different practitioners promote children’s literacy skills and various methods, strategies and resources which maintain children’s interest in literacy and reading.
  or
  XAC-2035: Plant, Llythrennedd a Llen (20) (Semester 1 + 2)
  Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar amrywiaeth o bynciau perthnasol yn ymwneud â llythrennedd a llenyddiaeth plant, megis: • pwysigrwydd a gwerth arfogi plant â sgiliau llythrennedd yng nghyd-destun llenyddiaeth plant; • diffinio llythrennedd cynnar plentyn a’u llythrennedd datblygol; • damcaniaethau ynghylch sut dylid datblygu llythrennedd plant; • sut y gall rhieni hyrwyddo llythrennedd cynnar plant, Rhaglenni Sgiliau Sylfaenol Cymru – Rhaglen Iaith a Chwarae, Rhaglen Dechrau’n Deg; Rhaglen Cychwyn Cadarn; Twf; Mudiad Ysgolion Meithrin, Llyfrgellydd Plant; • gweithdy ymarferol ar sut i gyfansoddi stori, llyfr gwybodaeth, neu flodeugerdd i blant; gwerthuso sut mae defnyddio’r cyfansoddiadau sy’n cyfrannu at lythrennedd plant, dadansoddi detholiad o lenyddiaeth arwyddocaol; • ysgrifennu/creu stori, llyfr ffeithiol a barddoniaeth i blant, a dadansoddi nodweddion y ffurfiau hyn; • gwerthuso sut mae ymarferwyr gwahanol yn hyrwyddo sgiliau llythrennedd plant a gwahanol ddulliau, strategaethau ac adnoddau sy’n cynnal diddordeb plant mewn llythrennedd a darllen.
 • XAE-2040: Psychopathology in Children (20) (Semester 1 + 2) or
  XAC-2040: Seicopatholeg Ymhlith Plant (20) (Semester 1 + 2)

Year 3 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • XAE-3023: Dissertation (40) Core or
  XAC-3023: Traethawd Hir (40) Core
  Mae’r modiwl yn adeiladu ar gynnwys Modiwl XAC 2013 ac fe'i cynlluniwyd er mwyn caniatáu i fyfyrwyr lunio traethawd hir sylweddol yn annibynnol. Mae’r myfyrwyr yn dewis eu maes astudio yn unol â’u diddordebau a’u profiadau eu hunain ym maes plant a phobl ifanc. Mae tiwtoriaid goruchwylio’n rhoi cefnogaeth i drafod meysydd ymchwil priodol, cyfeiriad a strwythur yr astudiaeth, a natur a dyfnder y gwaith. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth diagnostig yn rheolaidd wrth iddynt gyflwyno penodau drafft.

Semester 2

 • XAE-3023: Dissertation or
  XAC-3023: Traethawd Hir
  Mae’r modiwl yn adeiladu ar gynnwys Modiwl XAC 2013 ac fe'i cynlluniwyd er mwyn caniatáu i fyfyrwyr lunio traethawd hir sylweddol yn annibynnol. Mae’r myfyrwyr yn dewis eu maes astudio yn unol â’u diddordebau a’u profiadau eu hunain ym maes plant a phobl ifanc. Mae tiwtoriaid goruchwylio’n rhoi cefnogaeth i drafod meysydd ymchwil priodol, cyfeiriad a strwythur yr astudiaeth, a natur a dyfnder y gwaith. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth diagnostig yn rheolaidd wrth iddynt gyflwyno penodau drafft.

Optional Modules

80 credits from:

 • PLP-3001: Applied Behaviour Analysis (20) (Semester 2)
  Recommended reading for this module is as follows: Skinner, B. F. (1974). About Behaviorism. New York: Alfred Knopf. Daniels, A. C. (2000). Other People's Habits: How to Use Positive Reinforcement to Bring Out the Best in People Around You. New York: McGraw-Hill. www.behavior.org Additional readings will be placed on Blackboard for students to download, or given out in class.
 • PLP-3003: Evidence-based Ed. Methods (20) (Semester 1)
  Recommended reading for this module is as follows: All reading for this module will be available in Blackboard using Talis Aspire. Additionally, there will be readings made available as PDF publications as well as web links to useful resources from within Blackboard. Following is a list of all library books purchased for this module, though you may choose to not read all of them: Barrett, B. H. (2002). The technology of teaching revisited: A reader's companion to B. F. Skinner's book. Concord, MA: Cambridge Centre for Behavioral Studies. Flesch, R. (1986). Why Johnny can't read: And what you can do about it: Harper Paperbacks. Johnson, K. R., & Street, E. M. (2004). The Morningside model of generative instruction: What it means to leave no child behind. Concord, MA: Cambridge Centre for Behavioral Studies. Johnson, K. R., & Street, E. M. (2013). Response to Intervention and Precision Teaching: Creating synergy in the classroom. London: The Guilford Press. (Available as e-book in our library). Johnston, J. M., & Pennypacker, H. S. (2004). Strategies and tactics of behavioral research (3rd ed.): Routledge. Kubina, R. M., & Yurich, K. K. L. (2012). The Precision Teaching Book. Lemont, PA: Greatness Achieved. Lindsley, O. R. (2010). Skinner on measurement. Kansas City: KA: Behavior Research Company. Maloney, M. (1998). Teach your children well: A solution to some of North America's educational problems. Cambridge, MA: Cambridge Center for Behavioral Studies. Moran, D. J., & Malott, R. W. (Eds.). (2004). Evidence-based educational methods. California: Elsevier Academic Press. (Available as e-book in our library). Peal, R. (2014). Progressively worse: The burden of bad ideas in British schools. London: Civitas. Pennypacker, H. S., Gutierrez Jr, A., & Lindsley, O. R. (2003). Handbook of the Standard Celeration Chart: Deluxe edition. Concord, MA: Cambridge Center for the Behavioral Sciences. Skinner, B. F. (1968). The technology of teaching: Appleton Century Crofts. Snider, V. E. (2006). Myths and misconceptions about teaching: What really happens in the classroom. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Education. Stein, M., Silbert, J., & Carnine, D. (2005). Designing effective mathematics instruction: A direct instruction approach (4th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. Vargas, J. S. (2009). Behavior analysis for effective teaching. New York: Routledge.
 • XAE-3008: Working with Vulnerable Famili (20) (Semester 2)
 • XAE-3009: Multilingual Childhood (20) (Semester 2)
 • XAE-3036: Identities in Childhood (20) (Semester 1) or
  XAC-3036: Hunaniaethau mewn Plentyndod (20) (Semester 1)
 • XAC-3037: Plant a Cham-drin Sylweddau (20) (Semester 2)
  Bydd y modiwl hwn yn dadansoddi’n bennaf yr agweddau cymdeithasegol ar ddibyniaeth ar sylweddau yng nghyd-destun y teulu, ond bydd hefyd yn gwneud defnydd ar theorïau seicolegol a biolegol er mwyn archwilio’r materion isod yn drylwyr: • Pam y mae pobl yn camddefnyddio sylweddau • Ysmygu, yfed a defnyddio cyffuriau yn ystod beichiogrwydd • Yr effeithiau ar blant bach a gaiff ysmygu gan rieni • Alcoholiaeth rhieni mewn perthynas â phlant • Alcoholiaeth rhieni yng nghyswllt y system ofal • Gofalwyr ifainc mewn perthynas â rhieni sy’n ddibynnol ar sylweddau • Tyfu’n blentyn i riant sy’n ddibynnol ar gyffuriau • Byw gyda brodyr a chwiorydd sy’n gaeth i sylweddau • Gofalu am blant sy’n camddefnyddio sylweddau • Defnydd ar sylweddau mewn perthynas â’r gyfundrefn gyfreithiol • Asiantaethau ac ymyriadau a all helpu
 • XAE-3037: Substance Abuse in Families (20) (Semester 1)
  This module will primarily analyse the sociological aspects of substance dependence in the family context but will also make use of psychological and biological theories to provide a thorough examination of: a. Why people abuse substances b. Pregnancy & smoking, drinking and drug use c. Effects of parental smoking on infants d. Parental alcoholism and the care system e. Young carers and substance dependent parents f. Growing up as a child of a drug-dependent parent g. Living with addicted siblings h. Caring for children who abuse substances i. Substance use and the legal system j. Agencies and interventions that can help
 • XAE-3038: Children w. Com. Difficulties (20) (Semester 2)
  This module will concentrate on the development of students’ critical understanding of Language & Communication Difficulties, and analyse the effect of such conditions on the social interaction skills and emotional and social development of children and young people by giving attention to the following: • What is Communication and the development circle of a child’s language? • Different kinds of Language & Communication Difficulties. • What does the Special Needs Code of Practice, statutory documentation and research state? • The role of parents and carers of individuals with Language & Communication Difficulties. • The implications of frustration on children and young people, such as behavioural and emotional problems. • A professional support network with voluntary agencies. • Intervention programmes and support strategies in response t the needs of young individuals with Language & Communication Difficulties.
  or
  XAC-3038: Plant ag Anawsterau Cyfathrebu (20) (Semester 2)
  Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth beirniadol myfyrwyr o Anawsterau Iaith a Chyfathrebu, a dadansoddi effaith y cyflyrau hyn ar sgiliau rhyngweithio cymdeithasol, a datblygiad emosiynol a chymdeithasol plant a phobl ifanc trwy ymdriniaeth o: • Beth yw Cyfathrebu a chylch datblygiad iaith plentyn? • Fathau o Anawsterau Iaith a Chyfathrebu. • Beth mae’r Côd Ymarfer Anghenion Arbennig, dogfennaeth statudol ac ymchwil yn ei ddweud? • Rol rhieni a gofalwyr yr unigolion ag Anawsterau Iaith a Chyfathrebu. • Oblygiadau’r rhwystredigaeth ar blant a phobl ifanc, megis problemau ymddygiadol ac emosiynol. • Rwydwaith gefnogi broffesiynol ag asiantaethau gwirfoddol • Raglenni ymyrraeth a strategaethau cefnogi i ymateb i anghenion unigolion ifanc sydd ag Anawsterau Iaith a Chyfathrebu.
 • XAE-3050: Psych of Childhood&Crime (20) (Semester 1 + 2) or
  XAC-3050: Seicoleg Plent a Throseddu (20) (Semester 1 + 2)
 • Please ensure that you have a balance of credits across each semester