Module XAC-2030:
Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Miss Laura Jones

Overall aims and purpose

Pwrpas y modiwl yw astudio datblygiadau diweddar ym maes Anghenion Dysgu Ychwanegol. Bydd yn nodi nodweddion allweddol amgylchedd dysgu cynhwysol a bydd yn ymchwilio i’r ystod o faterion cymdeithasol, iechyd ac addysg sydd yn gysylltiedig â phlant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae’n craffu ar swyddogaeth a chyfrifoldebau gweithwyr proffesiynol yn y maes, gan archwilio effaith gweithio aml asiantaeth a chan fyfyrio ar y newid mewn agweddau tuag at ofal, addysg a chynhwysiant plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae’n edrych yn fanwl ar theori ac ymarfer ym maes cyflawni anghenion plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol ac yn adfyfyrio'n feirniadol ar ddarpariaeth effeithiol i bawb.

Course content

Mae’r modiwl yn canolbwyntio ar y canlynol: • hyrwyddo dysgu adfyfyriol ymysg myfyrwyr ynghyd â meddwl yn feirniadol ynghylch cynhwysiant a darparu ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. • materion yn ymwneud ag addysg gynhwysol, materion mynediad, cefnogi teuluoedd, deddfwriaeth a chefnogi unigolion wrth iddynt ennill eu hawliau ym meysydd addysg, gwasanaethau a’r gymdeithas; • craffu ar astudiaeth achos sy'n ymwneud â phlentyn neu berson ifanc penodol a gwerthuso effaith cefnogaeth yng ngoleuni darlleniadau eraill ac ymchwil arall; • mynychu lleoliad AAA a chadw llyfr log fel sail ar gyfer dadansoddi ac adfyfyrio’n feirniadol ar natur y ddarpariaeth mewn perthynas â’r gofynion statudol; • canfod cyfrifoldebau pobl a natur swyddogaethau yn y lleoliad a sut y cyflawnir anghenion y plant a’r bobl ifanc.

Assessment Criteria

threshold

Gwybodaeth a dealltwriaeth boddhaol o’r prif gysyniadau yn ymwneud ag ‘anghenion addysgol arbennig’ ac ‘addysg gynhwysol’; y gallu i adfyfyrio ar bolisiau, trefniadau a gweithdrefnau tu fewn a thu allan i’r ysgol yn sgil gwybodaeth derbyniol o’r gofynion statudol a dulliau o weithredu partneriaethau mewn ysgolion ac asiantaethau.

good

Gwybodaeth a dealltwriaeth da o’r prif gysyniadau yn ymwneud ag ‘anghenion addysgol arbennig’ ac ‘addysg gynhwysol’; y gallu i adfyfyrio’n feirniadol ar bolisiau, trefniadau a gweithdrefnau tu fewn a thu allan i’r ysgol yn sgil gwybodaeth arwyddocaol o’r gofynion statudol a dulliau o weithredu partneriaethau mewn ysgolion ac asiantaethau.

excellent

Gwybodaeth a dealltwriaeth cynheysfawr o’r prif gysyniadau yn ymwneud ag ‘anghenion addysgol arbennig’ ac ‘addysg gynhwysol’; y gallu i adfyfyrio’n feirniadol mewn dyfnder ar bolisiau, trefniadau a gweithdrefnau tu fewn a thu allan i’r ysgol yn sgil gwybodaeth cynhwysfawr o’r gofynion statudol a dulliau o weithredu partneriaethau mewn ysgolion ac asiantaethau.

Learning outcomes

 1. Arddangos dealltwriaeth cynhywsfawr o gyflyrau Anghenion Dysgu Ychwanegol cyffredin a’u diffiniadau a gwerthuso effaith gwahanol strategaeth a dulliau addysgol wrth gwrdd ag anghenion a hawliau unigolyn;

 2. Arddangos dealltwriaeth beirniadol o gysyniadau ac egwyddorion cyfoes ym maes Anghenion Dysgu Ychwanegol a gwerthuso sut mae'r rhain yn berthnasol i bolisi ac ymarfer mewn perthynas â darpariaeth gynhwysol i gyflawni anghenion plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol;

 3. Canfod a gwerthuso swyddogaethau gweithwyr proffesiynol o sawl asiantaeth wrth gefnogi plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, er mwyn cael mynediad at addysg gynhwysol, gwasanaethau a chymdeithas;

 4. Arddangos dealltwriaeth beirniadol o natur a phwrpas sefydliadau, swyddogaeth oedolion, mewn cefnogi anghenion y plant a’r bobl ifanc.

 5. Adolygu’n feirniadol ystod o astudiaethau achos sy’n gysylltiedig â darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r broses gynhwysol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Dadansoddiad ysgrifenedig o'r astudiaeth achos a ddewiswyd 50
Traethawd Beirniadol; Dadansoddi a myfyrio ar ddull cydweithredol o gwrdd ag ADY. 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlithoedd a seminarau rhyngweithiol: 36 awr (18 @ 2 awr bob wythnos)

36
Work-based learning

Lleoliad: 18 awr (3 @ 6 awr yr wythnos neu 6@3 awr yr wythnos)

18
Private study

Astudiaeth Personol (146 awr)

146

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module