Coronavirus (Covid-19) Information

Module XAC-2039:
Mentora a Chyfeillio

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Mrs Rhian Tomos

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl hwn yn darparu sylfaen mewn theorïau mentora a chynorthwyo plant a phobl ifanc yn effeithiol. Mae'n trafod yn feirniadol hanes mentora a chynorthwyo, gan ddefnyddio tystiolaeth ymchwil gyfoes i ddisgrifio arfer gorau cyfredol. Mae'n edrych ar arwyddocâd cymhelliant, gosod amcanion a dealltwriaeth o'ch hunan, ynghyd â sgiliau gwrando ac iaith y corff wrth ddatblygu hunanymwybyddiaeth, dealltwriaeth a sgiliau'r mentor i helpu'r plentyn neu berson ifanc gyflawni ei amcanion. Ar ôl gwneud hyfforddiant i fentoriaid, bydd myfyrwyr yn cynorthwyo cyd-fyfyriwr er mwyn datblygu eu sgiliau mentora unigol a dangos dealltwriaeth o ystyriaethau damcaniaethol a rhyngbersonol o fewn cyd-destun moesegol. Bydd y myfyrwyr yn gweithio gyda'u mentai gan gynllunio chwe sesiwn cefnogi priodol gyda'r bwriad o ddatblygu hyder y mentai mewn meysydd academaidd.

Course content

Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth o fentora, yn cynnwys hyfforddiant i fentoriaid, a fydd yn galluogi i fyfyrwyr gymryd rhan mewn cyfres o sesiynau mentora cyd-fyfyrwyr dan oruchwyliaeth gan arweinydd y modiwl. Bydd yn ymdrin â’r testunau canlynol:

• Hanes mentora a chynorthwyo; • Sgiliau allweddol ar gyfer mentora a chynorthwyo plant a phobl ifanc; • Dealltwriaeth o'ch Hunan; • Ysgogiad; • Nodi amcanion; • Dod â'r berthynas fentora i ben; • Ystyriaethau moesegol y broses fentora; • Profiad ymarferol o fentora cyd-fyfyriwr; • Ymarfer adfyfyriol

Assessment Criteria

threshold

D- i D+: Dealltwriaeth feirniadol, foddhaol o theorïau cyfredol mentora a chynorthwyo, yn cynnwys y gallu i wneud penderfyniadau cadarn wedi'u seilio ar dystiolaeth ar strategaethau mentora i helpu cyd-fyfyriwr gyflawni'r amcanion cytunedig; ymwybyddiaeth sylfaenol o elfennau moesegol a rhyngbersonol mentora effeithiol, yn cynnwys symbyliad a dod â'r fentoriaeth i ben.

good

C- i B+: Dealltwriaeth feirniadol, dda o theorïau cyfredol mentora a chynorthwyo, yn cynnwys y gallu i wneud penderfyniadau cadarn wedi'u seilio ar dystiolaeth ar strategaethau mentora i helpu cyd-fyfyriwr gyflawni'r amcanion cytunedig; ymwybyddiaeth gadarn o elfennau moesegol a rhyngbersonol mentora effeithiol, yn cynnwys symbyliad a dod â'r fentoriaeth i ben.

excellent

A- i A*: Dealltwriaeth feirniadol, gynhwysfawr o theorïau cyfredol mentora a chynorthwyo, yn cynnwys y gallu i wneud penderfyniadau cadarn wedi'u seilio ar dystiolaeth ar strategaethau mentora i helpu cyd-fyfyriwr gyflawni'r amcanion cytunedig; ymwybyddiaeth drwyadl o elfennau moesegol a rhyngbersonol mentora effeithiol, yn cynnwys symbyliad a dod â'r fentoriaeth i ben.

Learning outcomes

 1. Deall effaith mentora effeithiol ar ddyheadau a chyflawniadau plant a phobl ifanc mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

 2. Dangos dealltwriaeth o theorïau a modelau cyfredol ynglŷn â mentora a chynorthwyo, gan ganolbwyntio'n benodol ar weithio gyda phlant a phobl ifanc.

 3. Nodi'r plant a’r bobl ifanc sy'n fwyaf tebygol o gael budd o fentora a chynllunio rhaglenni priodol wedi'u seilio ar dystiolaeth iddynt.

 4. Dangos y gallu i ddatblygu perthynas fentora briodol eglur gyda chyd-fyfyriwr gan roi ystyriaeth drwyadl i ffactorau moesegol.

 5. Adfyfyrio ar eu profiadau dysgu eu hunain a’u perthynas gyda'r sawl maent yn ei fentora er mwyn gwella'u hymarfer.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd 75
CASE STUDY Astudiaeth Achos 25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Astudiaeth Personol ( 146 awr)

62
Lecture

Darlithoedd a seminarau rhyngweithiol: 22 awr (11 @ 2 awr/wythnos).

22
Tutorial

Tiwtorial: 4 awr (4 @ 1 awr/wythnos).

4
Fieldwork

Lleoliad: 12 awr (12 @ 1 awr/wythnos).

12

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Resources

Courses including this module