Module XAC-3034:
Iaith Plentyn a Dwyieithrwydd

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Overall aims and purpose

Amcan y modiwl yw astudio datblygiad sgiliau iaith plant a phobl ifanc, mewn cyd-destun dwyieithog. Mae’n edrych ar y gwahanol ddulliau o astudio iaith a chaffael iaith ymysg plant a phobl ifanc. Mae’n astudio ac yn cymharu’r prif ddamcaniaethau ynghylch caffael iaith. Trafodir llwybr caffael iaith y plentyn a hefyd effaith oed ar feistrolaeth lwyr ar iaith, gan gyfeirio at anawsterau iaith penodol. Mae’r modiwl yn craffu ar y prif ddulliau a ffyrdd o astudio datblygiad iaith plentyn a mesur hyfedredd iaith plant a phobl ifanc. Yn y cyd-destun cymwysedig, mae’r modiwl yn craffu ar y gwahanol fodelau o addysg ddwyieithog ac yn canolbwyntio ar natur ac anghenion unigolion dwyieithog mewn cyd-destun addysgol, deallusol a chymdeithasol. Mae’n ymchwilio i amcanion ymchwil i ddwyieithrwydd ac yn gwerthuso adnoddau dwyieithog.

Course content

Mae’r modiwl yn canolbwyntio ar y canlynol: • datblygiad iaith plentyn, beth yw iaith, beth yw pwrpas iaith a phwrpas astudio iaith; • safbwyntiau theoretig a dulliau o astudio caffaeliad iaith; • dulliau o astudio datblygiad iaith a phwrpas profion iaith; • Datblygiad ffonetig plentyn, caffael geirfa, datblygiad cystrawennol a datblygiad sgiliau cyfathrebu • y gwahaniaeth rhwng dysgu iaith yn blentyn bach ac ar ôl y cyfnod hwnnw, anhwylderau iaith, a’r gwahaniaethau rhwng plant uniaith a dwyieithog Yn y cyd-destun dwyieithog, mae’r modiwl yn canolbwyntio ar y canlynol: • ymchwilio ac asesu'n feirniadol natur ac anghenion dwyieithrwydd yn achos yr unigolyn a chymdeithas • cymysgu codau, cyfnewid codau a dyrannu ieithoedd, ac agweddau ar ddwyieithrwydd sy’n effeithio ar rieni; • paratoi ar gyfer y gymdeithas ddwyieithog, llythrennedd yn y ddwy iaith: addysgu a dysgu a dwyieithrwydd ac ymwybyddiaeth o’r byddar.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: Arddangos yn foddhaol y deilliannau dysgu yn adran 15 uchod.

good

Da: Y gallu i ddeall a barnu mewn ffordd aeddfed, gan gyfeirio at weithiau ac enghreifftiau perthnasol

excellent

Rhagorol: Y gallu i drafod y maes yn feirniadol ac yn ddadansoddol trwy gyfeirio at dystiolaeth ymchwil berthnasol, gydag elfen o wreiddioldeb.

Learning outcomes

  1. adfyfyrio’n feirniadol ar effaith polisi addysgol ar gynllunio iaith mewn gwledydd eraill.
  2. dangos ymwybyddiaeth feirniadol o’r cysyniad o ddwyieithrwydd ac o’i heffeithiau cadarnhaol a gwerthuso swyddogaeth cymdeithas mewn hyrwyddo dwyieithrwydd;
  3. gwerthuso’n feirniadol y ddarpariaeth ar gyfer y Gymraeg ac ar gyfer ieithoedd lleiafrifol eraill mewn gwledydd eraill;.
  4. ymchwilio i safbwyntiau beirniadol a hanesyddol ar ddwyieithrwydd
  5. dadansoddi’r prif wahaniaethau ac elfennau tebyg rhwng y ffordd mae plentyn uniaith a phlentyn dwyieithog yn defnyddio iaith;
  6. deall yn feirniadol y prif ddulliau o astudio datblygiad iaith a mesur hyfedredd iaith plant a phobl ifanc;
  7. adnabod, gwerthuso a chymharu’r prif ddamcaniaethau ynghylch datblygiad iaith plentyn;
  8. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu gwneud y canlynol: 1. canfod a dehongli patrwm datblygiad iaith mewn plant;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd/Cyflwyniad 50
Traethawd 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
  Oriau Dysgu Tybiannol: (a) Amser Cyswllt - e.e. yn y dosbarth, neu waith maes : 44 Awr (b) Astudiaeth Breifat – amser darllen, paratoi a gwneud asesiadau: 156 Awr Patrwm y Dysgu: Darlithoedd: 34 Awr Arall : 10 Awr Strategaeth Addysgu: 1. Darlithoedd a seminarau: 34 awr (17 @ 2 awr yr wythnos) 2. Gweithdai: 10 awr (5 @ 2 awr yr wythnos)