Module XAC-3035:
Diogelu Plant

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mrs Lora Williams

Overall aims and purpose

Nod y modiwl yw edrych yn fanwl ar y ffordd y mae plant a phobl ifanc yn cael eu hamddiffyn a’u diogelu yn yr 21ain ganrif. Mae’n canolbwyntio ar ganfod arwyddion o gam-drin a strategaethau ymyrryd a gweithredu'n gynnar, gan roi'r pwyslais ar ddulliau gweithredu sy'n canolbwyntio ar y plentyn. Mae’n ymchwilio hefyd i ddatblygiad gwasanaethau cwnsela, egwyddorion ac arferion sylfaenol cwnsela, i blant a phobl ifanc. Mae hefyd yn edrych ar y materion sy’n effeithio ar les plant a phobl ifanc, a sut mae cwnsela'n gallu helpu i newid amrywiaeth sefyllfaoedd ac anawsterau a brofir ganddynt.

Course content

Mae’r modiwl yn astudio: • gweithdrefnau amddiffyn plant yn eu lle i ddiogelu plant; • pwysigrwydd cyfathrebu a chydweithredu effeithiol rhwng asiantaethau perthnasol, a gwerthuso’r canlyniadau pan fydd yna fethiannau.
• cymharu datblygiad amddiffyn plant â’r ddarpariaeth heddiw, a’r strategaethau i ddiogelu ac asesu plant a phobl ifanc sy’n wynebu risg.
• natur cwnsela plant a phobl ifanc; • y prif ddamcaniaethau, yn enwedig cwnsela ymddygiadol a chwnsela sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn; • cwnsela yn ystod cyfnodau tyngedfennol ym mywydau plant a phobl ifanc: newid ysgol, profedigaeth, perthynas yn chwalu, ac yn ystyried cwnsela ar gyfer rhai cyflyrau penodol megis iselder, pryder, ffobiâu, obsesiynau a dibyniaeth e.e. ar gyffuriau, sylweddau ac alcohol;
• meithrin trwy gyfrwng prosesau nad ydynt yn fygythiol, datblygiad hunanymwybyddiaeth y myfyrwyr a’u gwybodaeth am sgiliau cynghori

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: Arddangos yn foddhaol y deilliannau dysgu yn adran 15 uchod.

good

Da: Gwybodaeth a dealltwriaeth dda, gwaith wedi ei drefnu a’i strwythuro’n dda ynghyd â thystiolaeth o sgiliau dadansoddol cymwys.

excellent

Rhagorol: Gwybodaeth gynhwysfawr a dealltwriaeth ddatblygedig, strwythur a mynegiant, dadl a dadansoddiad eglur ynghyd â dealltwriaeth dreiddgar o faterion theoretig.

Learning outcomes

  1. Trafod yn feirniadol natur cymdeithas heddiw a'r dylanwadau sydd yn bodoli sy’n peri bod plant a phobl ifanc yn wynebu risg;

  2. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu gwneud y canlynol:

    Gwerthuso’n feirniadol y cysyniad o ddull gweithredu sy’n canolbwyntio ar y plentyn yng nghyd-destun darpariaeth i fynd i'r afael ag anghenion plentyn a'i deulu;

  3. Dadansoddi systemau presennol i ddiogelu plant, ac adolygu’n feirniadol yr ystod o newidiadau sylweddol yn natblygiad trefniadau amddiffyn plant;

  4. Deall yn feirniadol oblygiadau cyfreithiol ac aml-asiantaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym maes plant;

  5. gwerthuso’n feirniadol ddamcaniaethau sy’n gysylltiedig â chwnsela ymddygiadol a chwnsela dyneiddiol;

  6. Adfyfyrio’n feirniadol ar effeithiau rhai cyflyrau, megis iselder, pryder, ffobiâu, ac obsesiynau, a digwyddiadau arwyddocaol e.e. newid ysgol, profedigaeth, cyfeillgarwch/perthynas yn chwalu, ar fywydau plant a phobl ifanc.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 50
Astudiaeth Achos 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Oriau Cyswllt: 44

44
Private study

Astudiaeth annibynol: 156 awr

156

Resources

Courses including this module