Coronavirus (Covid-19) Information

Module XAC-3038:
Plant ag Anawsterau Cyfathrebu

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Marguerite Hoerger

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn ymchwilio i effaith y gwahanol fathau o anawsterau cyfathrebu ar blant a phobl ifanc. Bydd yn trafod goblygiadau oediad iaith, anhwylder iaith, ag anhwylderau cyfathrebu a chymdeithasol ar ryngweithiad cymdeithasol a datblygiad emosiynol/ymddygiadol plant a phobl ifanc yng nghyd destun cylch y cartref, ysgol, a’r gymuned. Trwy ddefnydd ymchwil cyfredol, theorïau a thrafodaeth grŵp, bydd effaith mae anawsterau cyfathrebu a chymdeithasu plant a phobl ifanc ar eu datblygiad emosiynol a chymdeithasol yn cael ei ddadansoddi. Bydd y modiwl hefyd yn pwyso a mesur effeithiolrwydd strategaethau ymyrraeth.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygiad dealltwriaeth beirniadol myfyrwyr o anawsterau cyfathrebu a chymdeithasu, a dadansoddi effaith y cyflyrau hyn ar sgiliau rhyngweithio cymdeithasol, a datblygiad emosiynol a chymdeithasol plant a phobl ifanc trwy roi sylw i’r canlynol:

 1. Beth yw cyfathrebu a datblygiad cymdeithasol a chyfathrebu arferol?
 2. Gwahanol fathau o anawsterau cyfathrebu a chymdeithasu.
 3. Diffygion sgiliau gan blant gydag anhwylderau cymdeithasu a chyfathrebu.
 4. Rhaglenni a strategaethau ymyrraeth i gefnogi plant a phobl ifanc gydag anhwylderau cymdeithasu a chyfathrebu.
 5. Effaith anhwylderau cymdeithasol a chyfathrebu ar deuluoedd.

Assessment Criteria

good

B- i B+ Dylai bod myfyrwyr yn gallu cyflwyno trafodaeth dda iawn o anhwylder cyfathrebu cymdeithasol a dadansoddi’n gritigol yr ymchwil diweddaraf sy’n gysylltiedig ag ymyrraeth sy’n addas ar gyfer anhwylderau cyfathrebu cymdeithasol. Byddem yn gallu defnyddio eu dealltwriaeth i ddangos sut mae anhwylderau cyfathrebu cymdeithasol yn effeithio plant a theuluoedd a’r goblygiadau byr- a hir-dymor o’r anawsterau ar ddatblygiad plant a phobl ifanc.

threshold

D- i D+ Dylai bod myfyrwyr yn gallu cyflwyno trafodaeth boddhaol o anhwylder cyfathrebu cymdeithasol a dadansoddi’n gritigol yr ymchwil diweddaraf sy’n gysylltiedig ag ymyrraeth sy’n addas ar gyfer anhwylderau cyfathrebu cymdeithasol. Byddem yn gallu defnyddio eu dealltwriaeth sylfaenol i ddangos sut mae anhwylderau cyfathrebu cymdeithasol yn effeithio plant a theuluoedd a’r goblygiadau byr- a hir-dymor o’r anawsterau ar ddatblygiad plant a phobl ifanc.

C- to C+

C- i C+ Dylai bod myfyrwyr yn gallu cyflwyno trafodaeth dda o anhwylder cyfathrebu cymdeithasol a dadansoddi’n gritigol yr ymchwil diweddaraf sy’n gysylltiedig ag ymyrraeth sy’n addas ar gyfer anhwylderau cyfathrebu cymdeithasol. Byddem yn gallu defnyddio eu dealltwriaeth i ddangos sut mae anhwylderau cyfathrebu cymdeithasol yn effeithio plant a theuluoedd a’r goblygiadau byr- a hir-dymor o’r anawsterau ar ddatblygiad plant a phobl ifanc.

excellent

A- i A* Dylai bod myfyrwyr yn gallu cyflwyno trafodaeth ardderchog o anhwylder cyfathrebu cymdeithasol a dadansoddi’n gritigol yr ymchwil diweddaraf sy’n gysylltiedig ag ymyrraeth sy’n addas ar gyfer anhwylderau cyfathrebu cymdeithasol. Byddem yn gallu defnyddio eu dealltwriaeth drylwyr i ddangos sut mae anhwylderau cyfathrebu cymdeithasol yn effeithio plant a theuluoedd a’r goblygiadau byr- a hir-dymor o’r anawsterau ar ddatblygiad plant a phobl ifanc.

Learning outcomes

 1. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth drylwyr o anawsterau cymdeithasol a chyfathrebu a’u goblygiadau ar blant a phobl ifanc a’u teuluoedd.

 2. Dangos dealltwriaeth feirniadol o effaith anawsterau cyfathrebu a chymdeithasu ar ymddygiad cymdeithasol ag emosiynol plant a phobl ifanc, a goblygiadau hyn ar eu datblygiad o fewn teulu a’r gymdeithas.

 3. Dadansoddi y dulliau o adnabod, ymateb a chefnogi anghenion plant a phobl ifanc gydag anawsterau cymdeithasol a chyfathrebu.

 4. Gwerthuso, trafod a adfyfyrio’n feirniadol ar eu profiadau dysgu bersonol a’u perthnasu i’w barn a’u syniadau am blant a phobl ifanc gydag anawsterau cyfathrebu a chymdeithasu a’u heffeithiau ar eu datblygiad emosiynol a chymdeithasol.

 5. Gwerthuso’n feirniadol yr ymchwil am ymyrraethau ar gyfer anawsterau cyfathrebu a chymdeithasu.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd ar achoseg a diagnosis

Bydd gofyn i fyfyrwyr ddiffinio a disgrifio anhwylder cyfathrebu cymdeithasol (e.e. awtistiaeth, anhawster iaith penodol, Syndrom Down, ayyb.). Yna bydd angen i'r myfyrwyr ddisgirifio sut mae’r anhwylder yn amlygu ei hun, ystyried achosion bosibl, a sut a phryd y gelir gwneud diagnosis

50
ESSAY Dadansoddiad beirniadol o ymyrraethau

Gan ystyried yr anhwylder ddewiswyd yn nhraethawd 1, bydd gofyn i'r myfyrwyr drafod y dystiolaeth dros ymyrraeth ar gyfer triniaeth, yn ogystal a disgrifio'r ymyrraeth a gwerthuso yn feirniadol y tystiolaeth arbrofol i’w gefnogi

50

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Sesiynau ar-lein wythnosol 1 x 2 awr, wythnosau 3-9 Tymor 2 [12 awr]

12
Private study

7 awr o weithgareddau wythnosol, wythnosau 3-9 Tymor 2 fel paratoad i'r sesiynau ar-lein [42 awr]

Astudio annibynol i Aseiniadau 1 a 2 [146 awr]

188

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Resources

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/xac-3038.html

Reading list

Frith (2008). Autism: A very short introduction. Oxford, UK: Oxford University Press

Hollander, Kolevzon, & Coyle (2011). Textbook of Autism Spectrum Disorders. Washington, DC: American Psychiatric Publishing Inc.

Schwartz (2011). Handbook of child language disorders. Hoboken, NJ: Taylor and Francis

Volkmar & Wiesner (2009). A practical guide to autism: what every parent, family member, and teacher needs to know. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons

Courses including this module