Module XCC-1211:
Astud. Proff. a Phedagogaidd

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr Gwyn Ellis

Overall aims and purpose

cyflwyno Athrawon Cyswllt i'r cysyniad o ymchwil addysg, dulliau ymchwil a moeseg ymchwil;

• Cyflwyno sut mae ystafelloedd dosbarth yn cael eu trefnu a'u rheoli ar wahanol gamau datblygu;

• Archwilio sut mae rheoli ystafell ddosbarth a rheoli ymddygiad yn cael effaith ar hunan-barch a lles disgyblion;

• Cyflwyno'r cysyniad o gynllunio a sut mae dysgu'n cael ei gynllunio mewn gwahanol gyd-destunau gwersi;

• Cyflwyno’r cysyniad o asesu a’r syniadau allweddol sy’n gysylltiedig ag ‘asesu ar gyfer dysgu’ ac ‘asesu dysgu’;

• Datblygu dealltwriaeth o'r syniadau allweddol sy'n gysylltiedig â chreadigrwydd gyda ffocws penodol o fewn addysg;

Course content

Cyflwyniad i ddulliau ymchwil;

• Cyflwyniad i gysyniadau “addysgeg” a “phroffesiynoldeb”;

• Rheoli dysgu: cyflwyniad i reoli a threfnu ystafell ddosbarth; cyflwyniad i weithio ar y cyd yn yr ystafell ddosbarth a gyda chydweithwyr; cyflwyniad i gyfathrebu a chwestiynu effeithiol; arsylwi ar sut mae ystafelloedd dosbarth yn cael eu rheoli a'u trefnu;

• Cynllunio ar gyfer dysgu: cyflwyniad i egwyddorion dylunio gwersi; addysgeg a gwybodaeth am gynnwys addysgeg; dylunio a defnyddio deunyddiau ar gyfer addysgu a dysgu i ysgogi cefnogaeth a herio dysgwyr; cyflwyniad i ddulliau trawsgwricwlaidd;

• Ymchwilio i gynllunio ysgolion: sut mae cynllunio ar gyfer dysgu mewn gwahanol gyd-destunau (dan do ac awyr agored, chwarae, ar gyfer dysgwyr iau, dysgwyr hŷn); amcanion dysgu a dilyniannu dysgu;

• Asesu / ar gyfer Dysgu: strategaethau asesu; damcaniaethau asesu; egwyddorion asesu a chysylltiadau ag addysgeg; sut i nodi asesiad; arsylwi ac adnabod y gwahanol fathau o asesu yn yr ysgol a’r effaith y mae hyn yn ei chael ar ddysgu disgyblion;

• Dealltwriaeth o'r syniadau allweddol sy'n gysylltiedig â chreadigrwydd gyda ffocws penodol mewn addysg;

• Llythrennedd, Rhifedd, Cymhwysedd Digidol a datblygu iaith Gymraeg; caffael iaith a dwyieithrwydd: arsylwi a myfyrio ar y gwahanol addysgeg sy'n gysylltiedig â Llythrennedd, Rhifedd, Cymhwysedd Digidol a'r Gymraeg.

Bydd pedwar diben y meysydd cwricwlwm yn cael eu hymgorffori trwy gydol y modiwl:

Datblygu plant fel:

• Dysgwyr uchelgeisiol, galluog, yn barod i ddysgu trwy gydol eu hoes;

• Cyfranwyr mentrus, creadigol, yn barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith;

• Dinasyddion moesegol, gwybodus Cymru a'r byd;

• Unigolion iach, hyderus, yn barod i fyw bywydau boddhaus fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas. Dulliau Ymchwil a Methodoleg

Cyflwyno ar sail ymchwil ac addysgu wedi'i seilio ar ymchwil:

Mae dysgu sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac sy'n seiliedig ar ymchwil yn sail i gynnwys a chyflwyniad y modiwl hwn a bydd yn cael ei gyflwyno mewn ffordd sy'n cyfleu sut mae theori ac ymarfer yn cael eu cyfuno. Yn y modiwl hwn byddwn yn cyflwyno, cyflwyno a disgrifio'n glir gryfderau a gwendidau tystiolaeth yn y theori ddiweddaraf a'r arfer seiliedig ar dystiolaeth sy'n sail i'r addysgeg a'r arferion ystafell ddosbarth a gwmpesir. Bydd cynnwys a chyflwyniad y modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i'r pwysigrwydd iddynt ddatblygu eu gallu i fod yn ddefnyddwyr a chynhyrchwyr ymchwil a datblygu eu gwybodaeth o'r sbectrwm ymchwil sy'n llywio ymarfer addysgu.

Mae hyn yn cynnwys:

• Cyflwyniad i Ddulliau Ymchwil;

• Cysyniad athrawon gweithredol ymchwil cenhedlaeth newydd fel defnyddwyr a chynhyrchwyr ymchwil;

• Ymwybyddiaeth o'r prif ddyluniadau ymchwil, moeseg / canllawiau BERA;

• Strwythur a phwrpas adolygiad llenyddiaeth.

 • Cyfeiriwch hefyd at y canllawiau estynedig yn y ddogfennaeth ddilysu ategol

Sgiliau Astudio Academaidd

Cyflwyniad i (wedi'i fewnosod yng nghynnwys y modiwl a chyd-destun yr aseiniad):

• sgiliau rheoli amser a thasg;

• sgiliau cymryd nodiadau a gwneud nodiadau;

• darllen at ddibenion academaidd;

• cynllunio aseiniadau;

• meddwl beirniadol, dadansoddi a datblygu dadl;

• strwythur aseiniadau;

• arddull ysgrifennu academaidd;

• cyfeirio;

• llythrennedd gwybodaeth;

• dysgu myfyriol.

Fframwaith Cymhwysedd Digi (DCF) a Rhaglen Addysg Athrawon Myfyrwyr Microsoft (STEP)

• Dinasyddiaeth Ddigidol 1

• HWB / Office 365

• Cyflwyniad i Ddysgu a Dylunio yr 21ain Ganrif

Cymraeg Pob Dydd a Chwricwlwm Cymreig

Nodi a chyflwyno ystod o sefyllfaoedd anffurfiol sylfaenol i hyrwyddo'r defnydd o batrymau iaith gyfathrebu Cymraeg Pob Dydd ar draws y cwricwlwm.

Esboniwch yn glir a chyflwynwch ddull dysgu wedi'i gynllunio ar gyfer prif bum agwedd y Cwricwlwm Cymreig sy'n berthnasol i wahanol bynciau a Meysydd Dysgu a Phrofiad.

ADY, Cynhwysiant a Gwahaniaethu

Addasu addysgu i ddiwallu anghenion pob dysgwr (gan gynnwys y rheini ag Anawsterau Dysgu Penodol (SpLD) a Saesneg fel iaith ychwanegol (SIY) a lle bo hynny'n briodol, Cymraeg fel iaith ychwanegol).

Iechyd a Lles

Polisïau a gweithdrefnau diogelu gan gynnwys e-ddiogelwch disgyblion a phersonol (Prifysgol a lleoliad).

** Sylwch y bydd yr holl gynnwys ac asesiadau wedi'u cysylltu'n benodol â safonau addysgu proffesiynol newydd Cymru. Gellir eu gweld yn http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/170901-professional-standards-for-teaching-and-leadership-en.pdf

Mae sut y mae'r modiwl hwn yn cyfrannu at gynnydd yr Athrawon Cyswllt yn erbyn y Safonau Addysgu Proffesiynol yn cael ei olrhain mewn dogfen ychwanegol.

Assessment Criteria

good

Bydd mwyafrif y canlyniadau dysgu wedi'u cyflawni i lefel dda. Gall rhagoriaeth mewn rhai canlyniadau dysgu gydbwyso cyrhaeddiad boddhaol mewn eraill.

Bydd gwybodaeth a dealltwriaeth dda o gynnwys y modiwl yn cael ei ategu gan ystod dda o lenyddiaeth theori, ymarfer ac ymchwil.

Bydd ymgeiswyr yn darparu dadansoddiad beirniadol da wrth fyfyrio ar ystod sylweddol o arddulliau addysgu a dysgu.

Bydd myfyrwyr wedi datblygu eu sgiliau astudio i safon dda a byddant yn gallu cyfathrebu i safon dda mewn cyd-destun proffesiynol ac academaidd

threshold

Bydd yr holl ganlyniadau dysgu wedi'u cyflawni i lefel foddhaol.

Bydd gwybodaeth a dealltwriaeth o gynnwys y modiwl yn cael ei ategu gan ystod foddhaol o theori theori, ymarfer ac ymchwil.

Bydd ymgeiswyr wedi dangos tystiolaeth foddhaol o ddadansoddiad beirniadol wrth fyfyrio ar addysgu a dysgu.

Bydd myfyrwyr wedi datblygu eu sgiliau astudio i safon foddhaol a byddant yn gallu cyfathrebu i safon foddhaol mewn cyd-destun proffesiynol ac academaidd.

excellent

Bydd mwyafrif y canlyniadau dysgu wedi'u cyflawni i lefel ragorol a bydd yr holl ganlyniadau dysgu yn dda o leiaf.

Bydd gwybodaeth a dealltwriaeth ddofn o gynnwys y modiwl yn cael ei ategu gan ystod eang o theori theori, ymarfer ac ymchwil.

Bydd ymgeiswyr yn darparu dadansoddiad beirniadol rhagorol wrth fyfyrio ar ystod eang o arddulliau addysgu a dysgu.

Bydd myfyrwyr wedi datblygu eu sgiliau astudio i safon ragorol a byddant yn gallu cyfathrebu i safon ragorol mewn cyd-destun proffesiynol ac academaidd.

Learning outcomes

 1. Mynegi a myfyrio ar syniadau allweddol sy’n gysylltiedig ag ‘asesu ar gyfer dysgu’ ac ‘asesu dysgu’

 2. Disgrifiwch sut mae gwahanol ystafelloedd dosbarth yn cael eu trefnu a'u rheoli ar wahanol gamau ddatblygu

 3. Gwerthuso'r effaith y mae trefniadaeth a rheolaeth ystafelloedd dosbarth yn ei chael ar hunan-barch a lles disgyblion

 4. Nodi sut mae dysgu'n cael ei gynllunio mewn gwahanol gyd-destunau gwersi;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Egwyddorion Asesu 40
Arsylwi: Rheoli Dysgu 30
Myfyrio: Cynllunio ac Addysgu 30

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Astudio personol i gyfarfod y deilliannau dysgu

139
Tutorial

Y prif ddulliau dysgu ac addysgu fydd sesiynau tiwtorial grŵp bach neu unigol. Yn ystod amser digyswllt, bydd disgwyl i Athrawon Cyswllt gyflawni tasgau darllen a chyfeiriedig wrth baratoi ar gyfer sesiynau tiwtorial. Bydd cefnogaeth sesiwn a ;

3
Lecture

Y prif ddulliau dysgu ac addysgu fydd darlithoedd. Yn ystod amser digyswllt, bydd disgwyl i Athrawon Cyswllt gyflawni tasgau darllen a chyfeirio wrth baratoi ar gyfer sesiynau dilynol. Disgwylir iddynt hefyd gymryd rhan mewn archwilio ac olrhain eu datblygiad gwybodaeth pwnc.

33
Private study

Astudio personol ar Microsoft STEP uned dinesydd digidol 1, Hwb/Office 365, 21st Century Learning and Design.

Mynegi a myfyrio ar syniadau allweddol sy’n gysylltiedig ag ‘asesu ar gyfer dysgu’ ac ‘asesu dysgu’;

Disgrifiwch sut mae gwahanol ystafelloedd dosbarth yn cael eu trefnu a'u rheoli ar wahanol gamau datblygu;

Nodi sut mae dysgu'n cael ei gynllunio mewn gwahanol gyd-destunau gwersi;

Gwerthuso'r effaith y mae trefniadaeth a rheolaeth ystafelloedd dosbarth yn ei chael ar hunan-barch a lles disgyblion;

13

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses: