Module XCC-1215:
Astudiaethau Pwnc 1.3

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mrs Helen Roberts

Overall aims and purpose

Amcanion y modiwl yw:
datblygu dealltwriaeth plant ohonynt eu hunain a phobl eraill, eu cynefin, Cymru a'r byd ehangach mewn ystod o amseroedd, lleoedd ac
amgylchiadau;

datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth yn y dyniaethau

cynllunio gweithgareddau dysgu sy'n briodol o safbwynt y dyniaethau;

datblygu ymwybyddiaeth o agweddau allweddol ar iechyd a diogelwch ac asesiad risg wrth gynllunio;

cyflwyno cysyniadau allwedol cynaliadwyedd a dinasyddiaeth Fyd-eang

Course content

Byddwch yn astudio'r canlynol:

Y Dyniaethau

Safbwyntiau daearyddol ac astudiaethau busnes

Cyflwyniad i ofynion cwricwlaidd; e.e. sgiliau, ystod;

Cymeriad lleoedd a'r amgylchedd ffisegol, gan gynnwys nodweddion amgylcheddol. e.e. mathau o adeiladau, planhigion, anifeiliaid, hinsawdd; amgylcheddau cyferbyniol; y ffactorau amgylcheddol sy'n effeithio ar yr hyn sy'n tyfu a byw;

Lleoliad: cyflwyniad i fapiau a mapio yn y blynyddoedd cynnar a chyfnodau oedran cynradd; datblygu fframweithiau lleoliadol a'r cysyniad o raddfa; dilyniant wrth wneud mapiau a darllen mapiau gan blant;

Yr amgylchedd dynol: beth yw nodweddion dynol? e.e. iaith, crefydd, poblogaeth; sut mae pobl yn effeithio ar yr amgylchedd lleol (Gwyddor yr Amgylchedd);

Gwaith maes: dulliau a thechnegau; cyfleoedd yn yr ardal leol fel enghraifft astudiaeth achos; agweddau ffocal: nodweddion dynol / ffisegol lleoedd yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt; defnyddio technolegau symudol yn y maes.

Golwg fyd-eang: cymharu dau leoliad yng Nghymru/Prydain; Cymru/ Prydain ac India; nodi tebygrwydd a gwahaniaethau, cymharu a chyferbynnu lleoedd ac amgylcheddau;

Pellter: sut i ddilyn cyfarwyddiadau, llwybrau; amcangyfrif a chyfrifo pellteroedd;

Delweddau: disgrifio a dehongli delweddau, e.e. ffotograffau, delweddau lloeren;

Materion daearyddol sydd yn y newyddion - elfennau ffisegol a dynol; Pam? Sut? Cwestiynau perthnasol; ymateb a mynegi barn am sefyllfaoedd cyfoes, e.e. llifogydd, trychinebau naturiol, ffermydd gwynt, masnach deg;

Ysgolion partneriaeth a phrojectau.

Safbwyntiau hanesyddol a chymdeithasol

Cyflwyniad i ofynion cwricwlaidd, e.e. sgiliau, ystod;

Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth hanesyddol; gwahanol ffyrdd o fyw mewn gwahanol gyfnodau a chymunedau yng Nghymru/Prydain, ffigurau hanesyddol pwysig o Gymru/Prydain, digwyddiadau hanesyddol o bwys yng Nghymru/ Prydain; ystyried rhai camdybiaethau;

Dulliau o addysgu a dysgu: gosod digwyddiadau ac arferion yn nhrefn dilyniant, e.e. o ddelweddau i ddefnyddio llinellau amser; offer ar gyfer datblygu dealltwriaeth gronolegol a dealltwriaeth o'r gwahaniaeth rhwng ffaith a barn; swyddogaeth allweddol ymholi hanesyddol;

Cyflwyniad i'r ystod o ffynonellau gwreiddiol ac eilaidd sydd ar gael;

Cyflwyniad i ddefnyddio'r ardal leol gan ganolbwyntio ar nodweddion cymdeithasol ac hanesyddol.

Nodi ffigurau hanesyddol pwysig byd-eang, llywodraethau, ymerodraethau etc. a sut maent wedi cael effaith ar ffordd o fyw pobl mewn cyfnod penodol yng Nghymru/Prydain;

Astudio gwahaniaethau rhwng ffyrdd o fyw ar wahanol adegau: yng Nghymru a thu hwnt; cymharu digwyddiadau o fewn ac ar draws cyfnodau;

Cyfeiriadau at ddigwyddiadau a ffigurau hanesyddol yn y newyddion: straeon perthnasol yng nghymdeithas heddiw; Pam? Y rhesymau pam y gwnaeth pobl wahanol bethau - achosion a chanlyniadau;

Dehongliadau o hanes: sut mae'r gorffennol yn cael ei gynrychioli a'i ddehongli;

Cofnodi a threfnu gwybodaeth hanesyddol.

Safbwyntiau crefyddol a chymdeithasol

Cefndir: Y Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), dogfennau cwricwlwm;

Cyflwyniad i gredoau ac ymarfer grefyddol mewn cymunedau ac ar draws y byd: Cristnogaeth a chrefyddau eraill mawr y byd;

Edrych ar sut mae gwerthoedd a moesau yn rhan hanfodol o grefydd a diwylliant; ymchwilio i faterion cyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb;

Hunaniaeth (Pwy ydw i?); disgrifio ac egluro effaith crefydd ar fywydau credinwyr yng Nghymru/Prydain; ymchwilio i ddull ethnograffig o ddysgu prif grefyddau'r byd yng Nghymru/Prydain; ystyried rhai camdybiaethau;

Rhoi sylw i gwestiynau sylfaenol, e.e. gofyn, trafod ac ymateb i gwestiynau crefyddol sylfaenol;

Crefydd yn y newyddion: perthnasedd crefydd yn y byd heddiw; sut mae crefydd yn effeithio ar bobl ledled y byd;

Strategaethau addysgu a dysgu allweddol wrth gyflwyno crefydd; cyflwyniad i adnoddau defnyddiol/safweoedd

Assessment Criteria

threshold

Trothwy Bydd yr holl ddeilliannau dysgu wedi eu cyflawni i lefel foddhaol. Caiff gwybodaeth a dealltwriaeth o gynnwys y modiwl eu cefnogi gan amrywiaeth foddhaol o lenyddiaeth theori, ymarfer ac ymchwil. Bydd ymgeiswyr wedi dangos tystiolaeth foddhaol o ddadansoddiad beirniadol wrth adfyfyrio ar addysgu a dysgu. Bydd myfyrwyr wedi datblygu eu sgiliau astudio i safon foddhaol, a byddant yn gallu cyfathrebu i safon foddhaol mewn cyd-destun proffesiynol ac academaidd.

good

Da Bydd mwyafrif y deilliannau dysgu wedi eu cyflawni i lefel dda. Gall rhagoriaeth mewn rhai deilliannau dysgu wneud iawn am gyrhaeddiad boddhaol mewn rhai eraill. Caiff gwybodaeth a dealltwriaeth dda o gynnwys y modiwl eu cefnogi gan amrywiaeth dda o lenyddiaeth theori, ymarfer ac ymchwil. Bydd ymgeiswyr yn darparu dadansoddiad beirniadol da wrth adfyfyrio ar amrywiaeth sylweddol o ddulliau addysgu a dysgu. Bydd myfyrwyr wedi datblygu eu sgiliau astudio i safon dda, a byddant yn gallu cyfathrebu i safon dda mewn cyd-destun proffesiynol ac academaidd.

excellent

rhagorol

Rhagorol Bydd mwyafrif y deilliannau dysgu wedi eu bodloni i lefel ragorol a bydd yr holl ddeilliannau dysgu yn dda o leiaf. Caiff gwybodaeth a dealltwriaeth drylwyr o gynnwys y modiwl eu cefnogi gan amrywiaeth eang o lenyddiaeth theori, ymarfer ac ymchwil. Bydd ymgeiswyr yn darparu dadansoddiad beirniadol rhagorol wrth adfyfyrio ar amrywiaeth eang o arddulliau addysgu a dysgu. Bydd myfyrwyr wedi datblygu sgiliau astudio i safon ragorol a byddant yn gallu cyfathrebu i safon rhagorol mewn cyd-destunau proffesiynol ac academaidd

Learning outcomes

 1. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o'r dyniaethau Nodi cyfleoedd ar gyfer addysgu a dysgu yn y gymuned leol a'r byd ehangach; Ymwybyddiaeth o addysgeg briodol i hwyluso dysgu yn y dyniaethau gan gynnwys nodi camsyniadau wrth gynllunio ac addysgu, adfyfyrio arnynt ac ymateb iddynt; Nodi a defnyddio methodolegau priodol wrth integreiddio cyfleoedd dysgu yn yr awyr agored ac amgylcheddau eraill; Dadansoddi a gwerthuso gofynion iechyd a diogelwch wrth weithio yn y dyniaethau

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Dull Adrodd Stori Pie Corbett 50
ESSAY Stori yn y dyniaethau

Rhan A: Traethawd

Amlinellwch wahanol ddulliau o ymdrin â stori yn y dyniaethau. Trafodwch a gwerthuswch yr ardrawiad posibl ar blant yn nhermau datblygu eu gwybodaeth a sgiliau yn y dyniaethau.

50

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Y prif ddulliau dysgu ac addysgu fydd 30 darlithoedd. Yn ystod amser di-gyswllt, disgwylir i athrawon cyswllt ddarllen a gwneud tasgau o dan gyfarwyddyd i baratoi ar gyfer y sesiynau dilynol. Bydd disgwyl iddynt hefyd archwilio ac olrhain datblygiad eu gwybodaeth bwnc. Astudio personol Amser astudio personol fel bo'n briodol 151 i fodloni deilliannau dysgu'r modiwl. Gweithdy Y prif ddulliau dysgu ac addysgu fydd 16 gweithdai a seminarau. Yn ystod amser di-gyswllt disgwylir i Athrawon Cyswllt ddarllen a gwneud tasgau o dan gyfarwyddyd i baratoi ar gyfer y sesiynau dilynol. Bydd disgwyl hefyd iddynt gymryd rhan mewn archwilio ac olrhain datblygiad eu gwybodaeth bwnc. Bydd profi ffurfiannol ar feysydd allweddol gwybodaeth bwnc hefyd. Tiwtorial Y prif ddulliau dysgu ac addysgu fydd tiwtorialau 2 mewn grŵp bach neu'n unigol. Yn ystod yr amser digyswllt, disgwylir i Athrawon Cyswllt ddarllen a gwneud tasgau o dan gyfarwyddyd i baratoi ar gyfer tiwtorialau. Bydd cefnogaeth drwy sesiynau a thiwtorialau lle bo angen i dargedu tanberfformiad. Astudio personol Meddwl Cyfrifiannu 1 - STEP. (Cyflwynir yr elfen 1 meddalwedd codio yma)
Sgiliau

200

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Courses including this module

Compulsory in courses: