Modules for course X314 | BA/API
BA Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid

These were the modules for this course in the 2017–18 academic year.

You can also view the modules offered in the years: 2018–19; 2019–20.

Find out more about studying and applying for this degree.

Use the buttons after the module titles (where available) to see a brief description of the content, or:
Show all descriptions
Hide all descriptions

Year 1 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • XAC-1024: Chwarae Plant (20)
  Mae’r modiwl hwn yn cynnwys: • datblygiad creadigedd o’i ddechreuadau cynharaf yn y baban; • swyddogaeth delwedd symbolaidd a’r ffyrdd y gall chwarae dychmygus a’r celfyddydau creadigol gyfrannu at feddwl creadigol a throsiadol ym mhob agwedd ar ddysgu plentyn; • swyddogaeth gallu cerddorol pobl mewn cefnogi tair agwedd hanfodol bwysig ar greadigedd a dychymyg sef awydd i chwarae, cyfathrebu ac emosiwn; • defnyddio amrywiaeth o ddelweddau symbolaidd, gan gynnwys chwarae, fel arfau meddwl; • damcaniaethau cyfoes sy’n ymwneud â chreadigedd a’r dychymyg mewn perthynas â dysgu plant bach; • goblygiadau’r damcaniaethau hyn ar gyfer ymarfer proffesiynol gyda phlant bach; • ymarfer cadarn sy’n hyrwyddo creadigedd a’r dychymyg, megis gwaith yn Reggio Emilia.
 • XAC-1026: Sgiliau ar gyfer Dysgu (20)
  Bydd y modiwl yn ymchwilio i ystod o ddamcaniaethau dysgu, gan gynnwys damcaniaethau deallusrwydd Gardner, Salovey, Mayer ac eraill; a sut mae’r rhain yn berthnasol i arddulliau dysgu personol y myfyrwyr. Bydd cynnwys y modiwl yn cysylltu â’ch Cynllun Datblygu Personol Bydd: • yn datblygu sgiliau’r myfyrwyr yng nghyd-destun strategaethau darllen a gwneud nodiadau; • Crynhoi, cyfeirio, a’r defnydd effeithiol o wasanaethau llyfrgell ar-lein; • yn datblygu sgiliau ysgrifennu theoretig ac adfyfyriol yn cynnwys adolygu, beirniadu a gwerthuso testunau. • Yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu hyder mewn cyfathrebu llafar trwy gyflwyniadau mewn seminarau gyda’u cyfoedion; • Yn ymchwilio i effaith cymhelliant ar ddysgu a helpu myfyrwyr i ddatblygu ymwybyddiaeth feirniadol o’u dysgu a'u cymhelliant eu hunain a gwerthuso eu profiadau dysgu, eu llwyddiannau a'u sialensiau.
  or
  XAE-1026: Skills for Learning & Work (20)
  The module will explore a range of learning theories, including the intelligence theories of Gardner, Salovey, Mayer and others; and how these relate to the students’ personal learning styles. It will: • develop the students’ skills in context of reading and note-taking strategies; • summarizing, referencing and the effective use of online library services; • develop theoretical and reflective writing skills including reviewing, critiquing and evaluating texts. • provide opportunities for students to develop confidence in oral communication through presentations in seminars with peers; • investigate the effect of motivation on learning and help students to develop a critical awareness of their own learning and motivation and evaluate their learning experiences, successes and challenges. The module will link into the students’ Personal Development Plan.
 • XAC-1027: Amrywiaeth, Hawliau a Diwyll. (20)
  Mae’r modiwl yn canolbwyntio ar y canlynol: • dehongliadau o ddiwylliant, a’r lefelau gwahanol a ganfyddir o fewn diwylliant yn ôl Mynydd Iâ Schein gan gyfeirio at astudiaethau achos diwylliannol; • arweiniad a dylanwad athroniaeth ac astudio gwerthoedd a moeseg; • credoau ac arweiniad moesegol rhai crefyddau yn y byd; • damcaniaethau Piaget, Kohlberg, Bandura ac eraill ynghylch datblygiad moesol plentyn; • dogfennaeth statudol sy’n ymwneud ag arweiniad ar hyrwyddo datblygiad diwylliannol a moesol plant; • ystod o strategaethau i feithrin a hybu datblygiad moesol a diwylliannol plentyn; • astudio amrywiaeth o lenyddiaeth ddiwylliannol, seciwlar a chrefyddol sy’n cynnwys moeswersi. Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar etheg a rôl oedolion er mwyn sicrhau datblygiad moesol y plentyn. Edrychir ar y canlynol: 1. Beth ydy etheg? Pwy neu beth sy'n effeithio ar yr unigolyn wrth iddo ddod i benderfyniadau moesol? 2. Cyfraith naturiol, iwtilitariaeth, a moeseg sefyllfa. 3. Moeseg gymhwysol: ymateb i sefyllfaoedd penodol. 4. Crefyddau'r Byd a moeseg: Cristnogaeth, Iddewiaeth, Islam, Hindwaeth, Bwdhaeth, a Sikhaeth. 5. Storïau o wahanol ddiwylliannau a chrefyddau, e.e, storïau'r Jataka, y Ramayana. 6. Dogfennaeth addysgol allweddol gan gynnwys y Cwricwlwm Cenedlaethol a rhai enghreifftiau o Feysydd Llafur Cytunedig Addysg Grefyddol. 7. Paratoi deunyddiau ac adnoddau addas sy'n hybu datblygiad moesol a diwylliannol y plentyn gan ystyried y gwahanol ffyrdd mae plant yn dysgu.
  or
  XAE-1027: Diversity, Rights & Culture (20)
 • XAC-1033: Seicoleg Plant (20)
  Mae’r modiwl yn dechrau trwy ymchwilio’n gyffredinol i ddatblygiad y plentyn o’i eni hyd at y blynyddoedd cynnar. Ceir pwyslais ar: • Bwysigrwydd amgylchedd yr unigolyn, amgylchedd cemegol y genynnau yn y groth ac ar yr amgylchedd cymdeithasol yn ystod y blynyddoedd cynnar; • Damcaniaethau ynghylch datblygiad corfforol a gwybyddol yr unigolyn, yn enwedig effaith profiadau amgylcheddol y plentyn ar ei ddatblygiad gwybyddol; • Dylanwad rhyngweithiadau cymdeithasol ar ddatblygiad seico-gymdeithasol yr unigolyn; • Effaith diffyg dealltwriaeth o’r byd cymdeithasol neu ddiffyg profiadau cymdeithasol ar ddatblygiad plentyn; • Gwylio rhyngweithiadau plant ifanc ac ymchwilio i ddylanwad oedolion a chyfoedion ar ddatblygiad seico-gymdeithasol plant ifanc trwy astudiaethau achos a thrwy ymchwilio ac arsyllu'n ymarferol mewn lleoliadau perthnasol.
  or
  XAE-1033: Psychology of Growing Up (20)
  The module begins with a general exploration of the child’s development from birth to the early years. There is an emphasis on: • the importance of the individual’s environment, the chemical environment of the genes in the womb and a focus on the social environment during the early years; • theories regarding the physical and cognitive development of the individual, in particular the impact of the child’s environmental experiences on cognitive development; • social interactions on the psycho-social development of the individual; • the effect that a lack of understanding of the social world or lack of social experiences has on a child’s development; • observing young children’s interactions and investigating the influence of adults and peers on the psycho-social development of young children through case studies and through practical explorations and observations in a relevant settings. CRB Check compulsory to enable you to follow this module.
 • XAC-1035: Plant a Chymdeithas (20) or
  XAE-1035: Children and Society (20)

Semester 2

 • XAC-1024: Chwarae Plant
  Mae’r modiwl hwn yn cynnwys: • datblygiad creadigedd o’i ddechreuadau cynharaf yn y baban; • swyddogaeth delwedd symbolaidd a’r ffyrdd y gall chwarae dychmygus a’r celfyddydau creadigol gyfrannu at feddwl creadigol a throsiadol ym mhob agwedd ar ddysgu plentyn; • swyddogaeth gallu cerddorol pobl mewn cefnogi tair agwedd hanfodol bwysig ar greadigedd a dychymyg sef awydd i chwarae, cyfathrebu ac emosiwn; • defnyddio amrywiaeth o ddelweddau symbolaidd, gan gynnwys chwarae, fel arfau meddwl; • damcaniaethau cyfoes sy’n ymwneud â chreadigedd a’r dychymyg mewn perthynas â dysgu plant bach; • goblygiadau’r damcaniaethau hyn ar gyfer ymarfer proffesiynol gyda phlant bach; • ymarfer cadarn sy’n hyrwyddo creadigedd a’r dychymyg, megis gwaith yn Reggio Emilia.
 • XAC-1027: Amrywiaeth, Hawliau a Diwyll.
  Mae’r modiwl yn canolbwyntio ar y canlynol: • dehongliadau o ddiwylliant, a’r lefelau gwahanol a ganfyddir o fewn diwylliant yn ôl Mynydd Iâ Schein gan gyfeirio at astudiaethau achos diwylliannol; • arweiniad a dylanwad athroniaeth ac astudio gwerthoedd a moeseg; • credoau ac arweiniad moesegol rhai crefyddau yn y byd; • damcaniaethau Piaget, Kohlberg, Bandura ac eraill ynghylch datblygiad moesol plentyn; • dogfennaeth statudol sy’n ymwneud ag arweiniad ar hyrwyddo datblygiad diwylliannol a moesol plant; • ystod o strategaethau i feithrin a hybu datblygiad moesol a diwylliannol plentyn; • astudio amrywiaeth o lenyddiaeth ddiwylliannol, seciwlar a chrefyddol sy’n cynnwys moeswersi. Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar etheg a rôl oedolion er mwyn sicrhau datblygiad moesol y plentyn. Edrychir ar y canlynol: 1. Beth ydy etheg? Pwy neu beth sy'n effeithio ar yr unigolyn wrth iddo ddod i benderfyniadau moesol? 2. Cyfraith naturiol, iwtilitariaeth, a moeseg sefyllfa. 3. Moeseg gymhwysol: ymateb i sefyllfaoedd penodol. 4. Crefyddau'r Byd a moeseg: Cristnogaeth, Iddewiaeth, Islam, Hindwaeth, Bwdhaeth, a Sikhaeth. 5. Storïau o wahanol ddiwylliannau a chrefyddau, e.e, storïau'r Jataka, y Ramayana. 6. Dogfennaeth addysgol allweddol gan gynnwys y Cwricwlwm Cenedlaethol a rhai enghreifftiau o Feysydd Llafur Cytunedig Addysg Grefyddol. 7. Paratoi deunyddiau ac adnoddau addas sy'n hybu datblygiad moesol a diwylliannol y plentyn gan ystyried y gwahanol ffyrdd mae plant yn dysgu.
  or
  XAE-1027: Diversity, Rights & Culture
 • XAC-1033: Seicoleg Plant
  Mae’r modiwl yn dechrau trwy ymchwilio’n gyffredinol i ddatblygiad y plentyn o’i eni hyd at y blynyddoedd cynnar. Ceir pwyslais ar: • Bwysigrwydd amgylchedd yr unigolyn, amgylchedd cemegol y genynnau yn y groth ac ar yr amgylchedd cymdeithasol yn ystod y blynyddoedd cynnar; • Damcaniaethau ynghylch datblygiad corfforol a gwybyddol yr unigolyn, yn enwedig effaith profiadau amgylcheddol y plentyn ar ei ddatblygiad gwybyddol; • Dylanwad rhyngweithiadau cymdeithasol ar ddatblygiad seico-gymdeithasol yr unigolyn; • Effaith diffyg dealltwriaeth o’r byd cymdeithasol neu ddiffyg profiadau cymdeithasol ar ddatblygiad plentyn; • Gwylio rhyngweithiadau plant ifanc ac ymchwilio i ddylanwad oedolion a chyfoedion ar ddatblygiad seico-gymdeithasol plant ifanc trwy astudiaethau achos a thrwy ymchwilio ac arsyllu'n ymarferol mewn lleoliadau perthnasol.
  or
  XAE-1033: Psychology of Growing Up
  The module begins with a general exploration of the child’s development from birth to the early years. There is an emphasis on: • the importance of the individual’s environment, the chemical environment of the genes in the womb and a focus on the social environment during the early years; • theories regarding the physical and cognitive development of the individual, in particular the impact of the child’s environmental experiences on cognitive development; • social interactions on the psycho-social development of the individual; • the effect that a lack of understanding of the social world or lack of social experiences has on a child’s development; • observing young children’s interactions and investigating the influence of adults and peers on the psycho-social development of young children through case studies and through practical explorations and observations in a relevant settings. CRB Check compulsory to enable you to follow this module.
 • XAC-1035: Plant a Chymdeithas or
  XAE-1035: Children and Society
 • XAC-1036: Cyflwyno i Ymchwil Plentyndod (20) Core