Coronavirus (Covid-19) Information

Module XAC-2070:
Rhianta

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Margiad Williams

Overall aims and purpose

Noder: bydd y modiwl hwn yn cael ei redeg fel modiwl byr, tew yn wythnosau 7-12

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i archwilio effeithiau newidiadau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd ar rianta yn ogystal â'r gefnogaeth sydd ar gael i hyrwyddo arferion rhianta da. Bydd yn archwilio’r cysyniad o ‘fod yn rhiant’ a sut mae hyn wedi newid dros amser. Bydd myfyrwyr yn ymgysylltu â llenyddiaeth ar sail tystiolaeth i archwilio gwahanol strategaethau magu plant a sut mae'r rhain yn effeithio ar ddatblygiad ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol plant. Rhoddir enghreifftiau o ymchwil drawsddiwylliannol a gwneir cysylltiadau â datblygiadau cyfredol mewn polisi ac arfer ar gyfer plant a'u teuluoedd. Bydd y modiwl yn cynnwys elfennau o gymdeithaseg a seicoleg.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’r cysyniad newidiol o rianta a’r strategaethau effeithiol ar gyfer hyrwyddo arferion da. Bydd y pynciau'n cynnwys:

Damcaniaethau'r teulu Amrywiaeth ffurfiau teulu (e.e., gofal plant nad yw'n rhiant) Deiet, chwarae a chysgu Teuluoedd difreintiedig Cymorth i deuluoedd (fframwaith cyfreithiol a pholisi) Strategaethau rhianta effeithiol

Assessment Criteria

excellent

Ardderchog: A- i A* Gwybodaeth a dealltwriaeth cynhwysfawr a gwybodus o (gyda defnydd gwych o ymchwil): y damcaniaethau sy'n ymwneud â magu plant; effaith ffactorau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd ar ymddygiadau rhianta; effaith gymdeithasol ac addysgol arferion rhianta ar ganlyniadau seicolegol plant; strategaethau ar sail tystiolaeth ar gyfer hyrwyddo ymddygiadau rhianta da; asiantaethau a gweithwyr proffesiynol sy'n darparu cefnogaeth rhianta

threshold

Trothwy: D-, D, D+ Gwybodaeth a dealltwriaeth wael o: y damcaniaethau sy'n ymwneud â magu plant; effaith ffactorau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd ar ymddygiadau rhianta; effaith gymdeithasol ac addysgol arferion rhianta ar ganlyniadau seicolegol plant; strategaethau ar sail tystiolaeth ar gyfer hyrwyddo ymddygiadau rhianta da; asiantaethau a gweithwyr proffesiynol sy'n darparu cefnogaeth rhianta

C- to C+

Boddhaol: C-, C, C+ Gwybodaeth a dealltwriaeth foddhaol o: y damcaniaethau sy'n ymwneud â magu plant; effaith ffactorau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd ar ymddygiadau rhianta; effaith gymdeithasol ac addysgol arferion rhianta ar ganlyniadau seicolegol plant; strategaethau ar sail tystiolaeth ar gyfer hyrwyddo ymddygiadau rhianta da; asiantaethau a gweithwyr proffesiynol sy'n darparu cefnogaeth rhianta

good

Da: B-, B, B+ Gwybodaeth a dealltwriaeth dda o (gan gyfeirio’n dda at ymchwil): y damcaniaethau sy'n ymwneud â magu plant; effaith ffactorau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd ar ymddygiadau rhianta; effaith gymdeithasol ac addysgol arferion rhianta ar ganlyniadau seicolegol plant; strategaethau ar sail tystiolaeth ar gyfer hyrwyddo ymddygiadau rhianta da; asiantaethau a gweithwyr proffesiynol sy'n darparu cefnogaeth rhianta

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth o'r cysyniad o rianta yn seiliedig ar ddamcaniaethau perthnasol

 2. Gwerthuso effaith arferion rhianta ar ganlyniadau seicolegol plant

 3. Dangos dealltwriaeth o strategaethau sy'n seiliedig ar dystiolaeth i hyrwyddo arferion rhianta effeithiol

 4. Gwerthuso effaith ffactorau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd ar ymddygiadau rhianta

 5. Nodi a gwerthuso’r asiantaethau a'r gweithwyr proffesiynol sy'n darparu cefnogaeth rhianta

Assessment Methods

Type Name Description Weight
CASE STUDY Astudiaeth Achos: Cynllun rhianta

Bydd myfyrwyr yn dewis un o dair astudiaeth achos enghreifftiol o heriau rhianta cyffredin (e.e., bwyta, cysgu, amser sgrin, ac ati). Rhaid i fyfyrwyr adolygu'r wybodaeth ac ysgrifennu cynllun gweithredu yn seiliedig ar yr her magu plant. Rhaid i'r myfyrwyr ystyried y canlyniadau tebygol i'r rhiant a'r plentyn ac awgrymu strategaethau effeithiol i'r rhiant eu defnyddio mewn sefyllfaoedd o'r fath, yn ogystal â nodi gweithwyr proffesiynol allweddol y gall rhieni gysylltu â nhw i gael cymorth ychwanegol. Bydd yr aseiniad hwn yn caniatáu i fyfyrwyr ystyried goblygiadau heriau rhianta bob dydd ar rieni a phlant tra hefyd yn datblygu'r sgiliau proffesiynol allweddol canlynol: 1. Defnyddio'r wybodaeth fwyaf diweddar i ragfynegi canlyniadau. 2. Cydnabod bod canlyniadau'n dibynnu ar amgylchiadau unigol. 3. Defnyddio gwybodaeth ddibynadwy i wneud cynllun ar gyfer y rhiant. 4. Rhowch farn broffesiynol, wedi'i seilio ar dystiolaeth, ar achos realistig.

40
ESSAY Traethawd

Mae'r aseiniad hwn yn gofyn i chi ysgrifennu trafodaeth ar sut mae newidiadau cymdeithasol, diwylliannol a / neu economaidd wedi dylanwadu ar ymddygiadau rhianta. Efallai y byddwch yn dewis canolbwyntio ar ffactorau cymdeithasol, diwylliannol neu economaidd ar wahân neu'r tri gyda'i gilydd. Bydd angen i chi gysylltu â theori berthnasol a thrafod sut mae'r newidiadau mewn ymddygiadau rhianta yn effeithio ar ganlyniadau plant.

60

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Sesiwn ar-lein wythnosol 1 x 2 awr, wythnosau 7-12 Tymor 1 [12 awr]

12
Private study

7 awr o weithgareddau pob wythnos, wythnosau 7-12 Tymor 1 mewn paratoad i'r sesiynau ar-lein [42 awr]

Astudio annibynol i Aseiniadau 1 a 2 [146 awr]

188

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • integrate ideas and findings across the multiple perspectives in early childhood studies and recognise distinctive early childhood studies approaches to relevant issues
 • evaluate competing positions in relation to the construction of babies and young children and childhood by different subjects societal agents and time place and culture
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • demonstrate knowledge and awareness of the skills needed for different pedagogical approaches including: - the necessary depth and strength of relationships with individual children and children in groups and the facilitation of the building of relationships with and between children - the formation and promotion of mutually respectful relationships with families colleagues other professionals and communities
 • plan for and where appropriate implement play and the curriculum assessment evaluation and improvement of creative learning opportunities taking account of young children's health and emotional well-being
 • lead support and work collaboratively with others and demonstrate an understanding of working effectively in teams with parents carers and other professionals 11
 • demonstrate an understanding of how to plan for and where appropriate implement meeting and promoting children's health well-being protection and safety and the conditions that enable them to flourish
 • produce critical arguments for improvements to multi-agency and multiprofessional practices for babies and young children

Resources

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/xac-2070.html

Reading list

Adams, R. (2012). Working with Children and Families: Knowledge and Contexts for Practice. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan

Palmer, S. (2015). Toxic Childhood: How the modern world is damaging our children and what we can do about it. Hachette, UK: Orion.

Wood, V., Nahmad-Williams, L., Johnston, J., & Oates, R. (2018). Early Childhood Studies: Principles and Practice. Oxford, UK: Routledge

Courses including this module