Rheoli Ynni

Mae'r nwy, trydan ac olew yr ydym yn eu defnyddio yn y Brifysgol yn costio dros £2 filiwn y flwyddyn, ac yn cynhyrchu tua 14,000 tunnell o garbon deuocsid (mae hynny'n ddigon i lenwi Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd bum gwaith gyda'r to ar gau!). Mae 96% o'n hôl troed carbon cyffredinol yn dod o'n defnydd ni o ynni, a 30% i'w briodoli i breswylfeydd ein myfyrwyr.  Mae tystiolaeth gref fod allyriant dynol o nwyau tŷ gwydr yn newid hinsawdd y byd. Carbon deuocsid yw'r prif nwy tŷ gwydr ac er bod y rhagolygon o gynnydd mewn tymheredd yn ymddangos yn fychan, rhagwelir eu bod yn ddigon i doddi rhewlifau gan gynyddu'r risg o lifogydd mewn nifer o ardaloedd arfordirol. Mae newidiadau i batrymau tywydd a'r gylchred hydrolegol hefyd yn debygol o achosi sychder a newyn mewn rhannau o'r byd.

Ein nod yw lleihau defnydd ynni Prifysgol Bangor 3% bob blwyddyn, nid yn unig gan fod hyn yn gwneud synnwyr yn economaidd, ond hefyd i leihau effaith y gweithgareddau yma ar yr amgylchedd. Wrth i ni ddefnyddio ynni adnewyddadwy yn ddiweddar mae ein hallbynnau carbon sy'n ymwneud ac ynni wedi gostwng cryn lawer. Byddwn yn parhau i ddefnyddio trydan adnewyddadwy, os bydd hyn yn gost effeithiol, ac rydym yn cydweithio'n agos â sefydliadau sector cyhoeddus eraill yng Ngwynedd ar raglen uchelgeisiol y "Project Ôl-troed Carbon Gwynedd", sy'n anelu am ostyngiad sylweddol yn nefnydd carbon o fewn y sir dros y ddeuddeg mlynedd nesaf.

Sut allwch chi helpu?

  • Diffoddwch oleuadau ac offer trydanol os nad ydynt yn cael eu defnyddio.
  • Peidiwch â chael eich denu gan yr opsiwn 'wrth gefn'(stand-by) - amgangyfrifir bod angen dwy orsaf bŵer i bweru'r holl offer ym Mhrydain a adewir 'wrth gefn'.
  • Rhy boeth? Trowch y gwres i lawr yn lle agor ffenestri / defnyddio uned tymheru
  • Peidiwch â defnyddio arbedwr sgrin - gallant ddefnyddio bron gymaint o ynni â monitor wedi ei adael ymlaen.
  • Rhowch wybod am unrhyw wallau yn syth i'r Tîm Cynnal a Chadw yn Ystadau (Estyniad 2783)

Dolennau