Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ymgyrchoedd, Cynlluniau, Mentrau a Gwobrau

Cysylltiadau Cyflym

Wythnos Am Wastraff

Ymgyrch wastraff flynyddol y Brifysgol yw Wythnos Am Wastraff. Y nôd yw cynyddu ymwybyddiaeth am leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff, hysbysu’r myfyrwyr am gyfleoedd posibl am yrfaoedd yn y sector, a denu myfyrwyr a staff i ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n ymwneud ag effeithlonrwydd adnoddau. Cynhelir yr Wythnos Am Wastraff (WAW) yn flynyddol yn ystod yr wythnos gyntaf ym mis Hydref. Datblygwyd yr ymgyrch yn wreiddiol yn 2017 gan y Lab Cynaliadwyedd mewn partneriaeth â’r Neuaddau Preswyl a Champws Byw.

Safbwynt y Brifysgol ar Blastig

Bu llawer iawn o newydd drwg yn y wasg ynglŷn â phlastigau’n ddiweddar, ac er bod y Brifysgol o blaid lleihau’r defnydd o blastigau lle bo hynny’n bosibl, yn enwedig plastigau untro trafferthus, mae llawer o ffactorau i’w hystyried.

Mae defnydd amrywiol i blastig, mae’n wydn, yn hyblyg ac yn rhad. Weithiau, plastig yw’r deunydd gorau neu hyd yn oed yr unig ddeunydd y gallwn ei ddefnyddio i wneud ambell gynnyrch , ac mae’n bosib ailddefnyddio ac ailgylchu rhai plastigau. Nid plastig yw’r broblem, y broblem yw fod plastig yn cael ei orgynhyrchu, ei orddefnyddio, ei gamddefnyddio, a’i daflu ffwrdd yn amhriodol. Yn wir, mae na ddadl gref mai gorddefnyddio deunyddiau yn gyffredinol yw’r broblem; yn enwedig eitemau untro.

Mae dwy ran i’r broblem y mae’r Brifysgol yn mynd i’r afael â hi:

  • Plastigau trafferthus sy’n amhosib eu hailddefnyddio na’u hailgylchu
  • Eitemau defnydd untro’n gyffredinol, waeth beth fo’r deunydd

Plastigau Trafferthus sef plastigau defnydd untro sy’n amhosib eu hailgylchu, sydd heb gynllun ar gyfer diwedd oes, ac sy’n debygol o ddiweddu fyny fel sbwriel yn hedfan o gwmpas y lle am eu bod yn ysgafn iawn. Ymhlith yr eitemau hynny mae deunyddiau cymysg sy’n anodd eu gwahanu am resymau technegol ac ariannol, gan gynnwys (ymhlith eraill) ‘cotton buds’, deunydd lapio, pecynnau creision, deunydd lapio siocled, sachets, ffyn troi diod, cyllyll a ffyrc dros dro, gwellt a balŵns.

Eitemau defnydd untro sef eitemau a gafodd eu creu i’w defnyddio unwaith yn unig ac am gyfnod byr. Mae’r eitemau yma fel arfer yn cael eu creu er mwyn hwylustod, ond nid bob tro. Mae amrywiol eitemau’n perthyn i’r categori hwn, gan gynnwys cwpanau coffi, poteli diod/cartonau/caniau, gwellt, tipiau pibedi, ffyn troi diodydd, cyllyll a ffyrc tafladwy, balŵns ac ati.

Nod y Brifysgol yw lleihau’r defnydd o’r ddau, ond ni fyddwn yn prynu eitemau tebyg wedi eu gwneud o ddefnydd gwahanol oni bai bod cynllun diwedd oes cynaliadwy ar gyfer y deunyddiau amgen. Er enghraifft, mae modd ailgylchu gwydrau yfed plastig ond nid yw’n bosib ailgylchu gwydrau yfed sy’n cael eu labelu’n rhai pydradwy/compostiadwy, ac felly wnawn ni ddim prynu’r rheini, er eu bod yn swnio’n well, oherwydd byddant yn gwneud mwy o ddrwg nag o les. Dydi hi ddim yn bosib i ni ailgylchu/compostio cwpanau/gwydrau/gwellt pydradwy yn y Brifysgol oherwydd ein bod yn anfon ein gwastraff bwyd i gyfleusterau Treulio Anaerobig, sydd ddim yn gallu delio gyda’r deunyddiau hynny. Mae’n bosibl y gellid datblygu deunyddiau pydradwy/compostadwy er mwyn eu trin mewn Treuliwr Anaerobig yn y dyfodol. Felly, awn ati i adolygu ein harferion yn unol ag unrhyw dechnoleg sy’n datblygu ac sy’n cael ei ddefnyddio’n lleol. Dydi hi ddim yn bosib ailgylchu gwellt papur chwaith, gan fod ansawdd y papur yn rhy isel a’u bod yn troi’n ddyfrllyd ar ôl ychydig o amser yn y diod. Mae’n amhosib ailgylchu cyllyll a ffyrc a ffyn troi diodydd pren chwaith. Y nod felly yw i ddefnyddio llai o’r eitemau hynny.

Felly mae’r rhan fwyaf o’n hymdrechion yn canolbwyntio ar leihau neu atal plastig trafferthus ac osgoi eitemau untro gymaint ag sy’n bosib, waeth beth fo’r deunydd. Os bydd eitemau untro ar gael, rydym am annog pobl i’w hailddefnyddio neu eu hailgylchu lle bo hynny’n bosibl. Credwn y dylid lleihau eitemau untro fel cyllyll a ffyrc plastig gymaint â phosibl, ond os ydym am eu defnyddio, bydd angen mynd ati i newid agwedd ac ymddygiad er mwyn sicrhau bod yr eitemau hyn yn cael eu defnyddio dro ar ôl tro. Rydym am chwalu chwedl y cynhyrchion untro.

Cewch fwy o wybodaeth am ddeunyddiau penodol a pha mor addas ydynt i’w hailgylchu/compostio ar y tudalen yma, ac mi gewch chi fwy o wybodaeth am y broses Treulio Anaerobig a pham ein bod yn dewis anfon ein gwastraff yno yn yr adran Ailgylchu yn y Brifysgol.

Neuaddau Preswyl – “Y Rheolaeth Amgylcheddol Orau”

Enillodd ein tîm Neuaddau Preswyl y wobr am y Rheolaeth Amgylcheddol Orau yng Ngwobrau Arolwg Llety Cenedlaethol y Myfyrwyr yn 2018.

Wedi’i sefydlu ym 1884, mae gan Brifysgol Bangor draddodiad hir o ragoriaeth academaidd a ffocws cryf ar brofiad myfyrwyr. Mae tua 11,000 o fyfyrwyr yn astudio yn y Brifysgol ar hyn o bryd, gyda 650 o staff addysgu wedi’u lleoli o fewn tair ar hugain o Ysgolion Academaidd. Mae Prifysgol Bangor yn sefydliad cryf, hyderus a gydnabyddir yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel canolfan ragoriaeth ar gyfer ei phortffolio amrywiol o addysgu ac ymchwil, ac ar gyfer y profiad unigryw, amlddiwylliannol, cynhwysol, mae’n darparu ar gyfer ei staff a’i fyfyrwyr.

Mae’n bleser gan Brifysgol Bangor ennill y wobr am Rheolwr Amgylcheddol Gorau, ac mae’n dyst i ymroddiad a meddwl ysbrydoledig y Tîm Bywyd Preswyl a’r Tîm Cynaliadwyedd.

Cyflwynir sesiynau ymwybyddiaeth gwastraff i fyfyrwyr ar ddechrau’r tymor; mae’r rhain yn cynnwys cyflwyniadau byr, sgyrsiau a gweithdai. Rydym yn gweithio gyda’n Mentoriaid Preswyl i sicrhau eu bod yn gyfforddus yn siarad â’u cyfoedion am wastraff, ac ar hyn o bryd maent yn y broses o adolygu ap a ddefnyddir gan fentoriaid preswyl, i gynnwys cwestiynau ar ansawdd a maint yr ailgylchu. Bydd hyn yn ein galluogi i fonitro ymddygiad ailgylchu a mynd i’r afael ag unrhyw broblemau y mae ein myfyrwyr yn eu profi o ran eu gwastraff.

Mae banciau British Heart Foundation Cymru (BHF) wedi’u gosod ar y safle, i hyrwyddo ailddefnyddio a rhoddion, ac maent yn hygyrch ddydd a nos drwy gydol y flwyddyn. Fe wnaethon ni hefyd redeg ein Ymgyrch Ailddefnyddio ac Ailgylchu diwedd tymor cyntaf eleni, diwrnod a dreuliwyd yn y ddau bentref myfyrwyr yn siarad â myfyrwyr a hyrwyddo ailgylchu, ailddefnyddio a rhoddion, ac i drafod yr hyn y bydd angen i fyfyrwyr ei wneud gyda’u hailgylchu ar ôl iddynt adael neuaddau a mynd i fyw yn y gymuned. Yn ogystal ag aelodau o staff y tîm Neuaddau a’r tîm Lab Cynaliadwyedd, mynychodd aelodau staff BHF a’r Cyngor lleol. Cafodd rhai o’n Neuaddau eu hadnewyddu’n ddiweddar a chafodd y dodrefn sbâr eu rhoi i BHF a chodwyd degau o filoedd o bunnoedd i’r elusen.

Wythnos Am Wastraff (WAW) yw prif ymgyrch wastraff y Brifysgol ar draws y campws, ac mae’r tîm Bywyd Preswyl a Campus Byw yn ganolog i hyn. Yn ogystal â chynnal ymweliadau gwastraff mewn Neuaddau Preswyl i siarad â myfyrwyr, mae gennym ddiwrnod rhannu gwybodaeth, sgyrsiau gyrfa, casglu sbwriel a gweithgareddau eraill. Yn ystod Ymgyrch #WAW2017, ymwelodd ymgynghorwyr ag 287 o fflatiau mewn neuaddau myfyrwyr gan edrych ar ymddygiad ailgylchu, ateb cwestiynau a darparu cyngor ailgylchu yn uniongyrchol i 252 o fyfyrwyr. Hefyd, roedd 2 ymgyrch codi sbwriel lwyddiannus dan arweiniad Cadwch Gymru’n Daclus ym Mhentrefi Myfyrwyr y Santes Fair a Ffriddoedd.

Mae’r stori newyddion i’w gweld yma.

Arlwyo – “Ystyried Cyn Yfed”

Bydd nifer o fentrau arlwyo yn cael eu cynnal yn ystod 2019/20, i geisio sicrhau bod tîm Arlwyo’r Brifysgol yn gweithredu yn y modd mwyaf cynaliadwy posibl (gan gofio bod dulliau cynaliadwy’n cynnwys – yr amgylcheddol, y cymdeithasol, yr ariannol a’r diwylliannol), yn defnyddio eu hadnoddau’n effeithlon ac yn cyfrannu at economi cylchol. Caiff yr hierarchaeth wastraff ei chymhwyso i bob proses sy’n ymwneud â gwneud penderfyniadau. Atal creu gwastraff yn y lle cyntaf yw’r dewis gorau bob tro lle bo hynny’n bosibl.

Bydd y set gyntaf o fentrau yn canolbwyntio ar atal ac ailddefnyddio. Fodd bynnag, byddwn yn hyrwyddo ac yn rhannu’r negeseuon a gaiff eu cyflwyno yn ystod cyfnod y mentrau hyn dros amser amhenodol, er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth ar gael i fyfyrwyr a staff newydd ac ymwelwyr, er mwyn hyrwyddo dealltwriaeth a sicrhau fod cymaint a phosib yn cymryd rhan.

“Ystyried Cyn Yfed”

Cafodd y mentrau atal ac ailddefnyddio eu lansio ar y 29ain o Ebrill 2019 fel rhan o ymgyrch “Ystyried Cyn Yfed” a mae’n canolbwyntio ar leihau nifer y gwellt a ddefnyddir ar y campws, a chael gwared ar yr holl ffyn troi diodydd untro o’n mannau bwyd, hyrwyddo’r cynllun ail-lenwi a lleihau’r angen am boteli untro, a hyrwyddo’r defnydd o gwpanau i’w hailddefnyddio er mwyn lleihau nifer y cwpanau coffi untro.

Nid yw gwellt ar gael ar y cownter bellach, ond maent ar gael drwy ofyn yn unig. Felly, bydd llai o lawer o wellt yn cael eu defnyddio a llai’n cael eu taflu. Bydd y gwellt sydd ar gael yn rhai plastig, oherwydd bod angen gwellt plastig ar y bobl hynny sydd angen gwelltyn. Os oes angen gwelltyn ar unrhyw un fe fyddant ar gael bob amser yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010. Nid oes modd ailgylchu neu gompostio gwellt yn lleol ar hyn o bryd, waeth beth fo’r deunydd. Mae gwellt papur yn cael eu gwneud o bapur o safon isel sy’n troi’n ddyfrllyd ar ôl bod yn y diod am ychydig. Nid yw’n bosibl eu hailgylchu, ac ni ellir prosesu gwellt papur, gwellt pydradwy na gwellt compostadwy mewn Treuliwr Anaerobig. Felly, nid yw newid y deunydd yn ateb cynaliadwy, yr unig ateb cynaliadwy yw peidio â defnyddio gwelltyn os nad oes raid ac felly osgoi creu’r gwastraff yn y lle cyntaf.

Rydym hefyd wedi cael gwared ar yr holl ffyn troi diodydd untro waeth beth fo’r deunydd ac yn eu cyfnewid â llwyau metel y gallwn eu hailddefnyddio, ac y bydd y tîm arlwyo yn eu golchi. Er bod mynd â phaned o goffi gyda chi wrth i chi fynd ar hyd y lle’n rhan o’r bywyd modern, nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn paratoi’r coffi wrth gerdded. Yn ein barn ni mae’r ffyn troi diod yn wastraff diangen waeth beth fo’r deunydd. Fodd bynnag, gofynnwn i chi beidio â mynd â’r llwyau gyda chi (hynny yw peidiwch â dwyn y llwyau!) oherwydd bydd hynny’n gwneud y fenter yn anghynaliadwy, gan y byddai’n rhy gostus.

Rydym yn hyrwyddo Prifysgol Bangor fel ‘Prifysgol Ail-lenwi’, lle gallwch lenwi eich poteli dŵr ail-ddefnydd am ddim yn unrhyw un o’n siopau (heblaw am y Copa – does dim dŵr tap yno). Mae poteli dŵr â brand Prifysgol Bangor ar werth ym mhob un o’r llefydd bwyta hefyd.

Mae cwpanau coffi ail-ddefnydd hefyd yn cael eu gwerthu a’u hyrwyddo, ac mi gewch eich diod poeth cyntaf am ddim os prynwch un o gwpanau Prifysgol Bangor. Cewch ostyngiad o 10c ar bob diod os dewch â’ch cwpan/mwg eich hun.

Ymgyrch gydweithredol yw Ystyried Cyn Yfed dan arweiniad tîm Arlwyo’r Brifysgol, y Lab Cynaliadwyedd ac Undeb y Myfyrwyr. Rydym wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Green Gown eleni gyda’r ymgyrch. Hyd yma rydym wedi atal 9,171 o eitemau untro rhag cael eu defnyddio a’u gwaredu ar draws y campws gyda’r ymgyrch.

Dros fisoedd y misoedd nesa byddwn yn dal ati trwy ddefnyddio poteli a jariau yn lle sachets halen, phupur a sawsiau, adolygu’r defnydd posibl o lestri mewn rhai mannau, adolygu dewis amgen o laeth gan ei fod yn creu llawer iawn o wastraff ac yn bwrw golwg ar ailgylchu mwy o’n deunyddiau arlwyo.

Effeithlonrwydd Adnoddau mewn Labordai

Fel y gŵyr y rhan fwyaf ohonoch, mae holl labordai’r Brifysgol yn ddibynnol iawn ar blastigau. Felly, yn ddiweddar buom yn adolygu ein harferion ledled y campws, i weld sut y gallwn roi’r hierarchaeth wastraff ar waith. Er bod llawer iawn o blastig untro yn cael ei daflu, mae llawer iawn yn cael ei olchi a’i ailddefnyddio yn y rhan fwyaf o’n labordai, a hoffem sicrhau bod hwn yn arfer cyffredin. Pan nad yw ailddefnyddio yn opsiwn, gofynnwn i’n myfyriwr a’n staff ailgylchu’r deunydd.

I ddathlu Wythnos Ailgylchu, ar y 23ain o Fedi 2019 gwnaethom ddechrau casglu ailgylchu plastig o’n labordai.

Ffrydiau Ailgylchu Amgen ac Ailgylchu ‘Wrth Fynd’

Rydym yn chwilio am gyfleoedd i ailgylchu mwy a mwy o ddeunyddiau, fel y rhestrwyd uchod. Rydym hefyd mewn trafodaethau gyda rhai cwmnïau ac rydym yn edrych ar bosibiliadau cyflwyno biniau ailgylchu ‘wrth fynd’

“Pob Can yn Cyfri”

Ar y 30ain o Fedi 2019, lansiwyd ymgyrch “Pob Can yn Cyfri” fel rhan o Wythnos Am Wastraff.

Mae gennym gyfleusterau ailgylchu helaeth tu fewn i’n hadeiladau ond rydym yn ymwybodol ein bod yn dal i golli deunydd gwerthfawr pan fydd ein myfyrwyr, staff ac ymwelwyr allan o gwmpas ar y campws. Mae caniau alwminiwm yn ddeunydd gwych i’w gasglu gan eu bod yn rhan o gylch caeedig. Hynny yw, mae’n bosib eu hailgylchu drosodd a throsodd, am byth, heb golli ansawdd a thrwy wneud hyn dim ond 5% o’r egni sy’n cael ei ddefnyddio i greu’r cynnyrch o’r newydd sy’n cael ei ddefnyddio. Rydyn ni’n gobeithio y bydd hwn yn gam arall eto i sicrhau bod deunydd gwerthfawr yn cael ei gasglu yma ym Mangor i’w ailgylchu yn hytrach na’i golli drwy ei anfon i’r safle adfer ynni.

Cynllun Peilot Plastig Caled

Bydd cynllun peilot plastig caled yn cael ei gyflwyno yn ystod 2020 er mwyn sefydlu gwaelodlin a rhestr bendant o blastigau caled y gallwn eu derbyn i’w hailgylchu. Bydd mannau casglu yn y Brif Lyfrgell, Llyfrgell Deiniol a Llyfrgell y Normal, Neuaddau Preswyl Ffriddoedd, Neuaddau Preswyl y Santes Fair, Undeb y Myfyrwyr a Chanolfan Morol Cymru.

Bydd unrhyw blastigau caled yn dderbyniol yn ystod y cynllun peilot, ond peidiwch â rhoi dim byd arall ond plastigau caled yn y bin. Os ydych chi’n ailgylchu ysgrifbinnau (biros) er enghraifft, gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu’r inc allan cyn ei hailgylchu. Caiff y plastig ei gasglu mewn sachau hesian gwyn a byddant wedi cael eu labelu’n glir. Unwaith y bydd dyddiad wedi’i gadarnhau, byddwn yn eich hysbysu yn adran hon y wefan.

Menter y Swyddfa Eco

Bydd Menter yr Swyddfa Eco yn cael ei lansio yn ystod 2020. Nod Menter y Swyddfa Eco yw sicrhau bod pob swyddfa ledled y campws yn amgylcheddol gynaliadwy, bod yr holl staff yn ymwybodol o’r amgylchedd ac yn dangos esiampl dda i’r myfyrwyr.

Nod Menter y Swyddfa Eco yw sicrhau bod pob swyddfa ledled y campws yn amgylcheddol gynaliadwy, bod yr holl staff yn ymwybodol o’r amgylchedd ac yn dangos esiampl dda i’r myfyrwyr. Rydym am sicrhau ein bod yn atal ac yn lleihau gwastraff lle bynnag y bo modd, yn casglu’r holl ddeunyddiau ailgylchu, peidio anfon unrhyw ddeunyddiau y gallwn eu hailgylchu i’r safle adfer ynni, a lleihau ein defnydd o ynni gymaint â phosibl. Trwy wneud yr holl newidiadau hyn rydym yn cyfrannu at achub y blaned, ac yn arbed tua £65,026 y flwyddyn.

Mae’r amcangyfrif hwnnw’n seiliedig ar y rhagdybiaethau canlynol: 1) Oddeutu Mae 30% o’r gwastraff bagiau du ym Mhrifysgol Bangor yn cynnwys deunyddiau ailgylchu ar hyn o bryd, rydym yn talu ffi giât o £112.66/t am anfon gwastraff na ellir ei ailgylchu at gyfleusterau adfer ynni ac felly rydym yn gwario £14,026 ar ffioedd giât diangen. Gwariasom fwy o lawer y llynedd oherwydd bu’n rhaid inni dalu treth tirlenwi hefyd. 2) Mae gwastraff papur diangen a gwastraff pecynnu dosbarthu personol a waredir yn y gwastraff cyfrinachol yn costio tua £6,000 y flwyddyn i’r Brifysgol (nid yw hyn yn cynnwys y costau casglu cyffredinol, sydd hefyd yn uchel). 3) Mae oddeutu 25% o 4,000 o gyfrifiaduron y Brifysgol (gan gynnwys peiriannau mynediad agored) yn y modd gorffwys (standby) yn barhaus – dros nos/ar benwythnosau/ar wyliau/gwyliau banc/cynadleddau (nid yw hyn yn cynnwys monitorau nac offer trydanol arall), yn costio oddeutu £45,000 y flwyddyn i’r Brifysgol mewn biliau ynni diangen.

Mae pedwar prif amcan, sef:

  1. Lleihau faint o ailgylchu sy’n cael ei golli a’i anfon i’r safle adfer ynni
  2. Lleihau faint o wastraff diangen sy’n cael ei greu a’i waredu
  3. Lleihau ein gwastraff ynni
  4. Hyrwyddo ein cynllun peilot newydd i ailgylchu plastig caled

Rydym yn annog ein staff i ymddwyn fel petaen nhw gartref, ac yn gofyn iddyn nhw ddidoli eu gwastraff a’i ailgylchu mewn man canolog er mwyn sicrhau bod yr holl ddeunyddiau sy’n bosib i’w hailgylchu’n cael eu hailgylchu a’n bod felly’n anfon cyn lleied o wastraff ag sy’n bosib i’r safle adfer ynni. Mae hyn yn golygu y bydd yr holl finiau ar gyfer gwastraff amhosibl i’w ailgylchu’n cael eu symud o bob swyddfa ar y campws, a bydd y staff yn gyfrifol am ddidoli eu gwastraff yn y gorsafoedd gwastraff (mannau canolog y biniau oren a du)

Pan fo biniau gwastraff cyffredinol (sy’n amhosib i’w amgylchu) ar gael mewn swyddfeydd (neu mewn gwahanol ystafelloedd drwy’r cartref), mae’r deunyddiau sy’n gallu cael eu hailgylchu’n aml yn cael eu cymysgu â’r gwastraff na ellir ei ailgylchu oherwydd mai dyna sydd hawsaf. O ganlyniad ac mae deunyddiau gwerthfawr yn cael eu taflu ffwrdd. Os mai ond un bin canolog sydd yna mae unigolion yn fwy tebygol o wneud ymdrech i ddidoli’r gwastraff. Bydd didoli’r deunyddiau ailgylchu yn y gorsafoedd gwastraff yn hanfodol pan fydd y brifysgol yn symud i system o wahanu’r deunyddiau ailgylchu yn 2020, a bydd angen i’r ymddygiad hwnnw ddod yn arfer cyffredin cyn hynny er mwyn i ni ailgylchu i’r eithaf.

Hoffem atgoffa staff o’r hierarchaeth wastraff – sef atal a lleihau faint o wastraff sy’n cael ei greu yn gyntaf, yn enwedig gwastraff papur a gwastraff a gynhyrchir gan ddanfoniadau personol i’r gwaith. Bydd canolbwyntio ar wastraff papur yn gyfle i atgoffa staff am y gweithdrefnau priodol o ran gwastraff cyfrinachol, ac os y gwnawn ni argraffu llai mi wnawn ni leihau’r angen i waredu gwastraff cyfrinachol.

Hoffem atgoffa staff hefyd i ddiffodd cyfrifiaduron, monitorau, goleuadau ac unrhyw offer trydanol arall wrth adael y swyddfa, yn enwedig gyda’r nos, ar benwythnosau a chyn cymryd gwyliau blynyddol.

Mae hefyd yn gyfle i roi gwybod i’r staff am y cynllun peilot ailgylchu plastig caled. Unwaith eto, mi wnaiff hynny leihau faint o wastraff ailgylchadwy sy’n cael ei anfon i gyfleusterau adfer ynni.

Gweithgorau

  • Grŵp Gweithredu Gwastraff ac Adnoddau Myfyrwyr (SWRAG)
  • Gweithgor Economi Cylchol Arlwyo (CCEWG)
  • Gweithgor Effeithlonrwydd Adnoddau’r Labordai (RELWG)

Diweddarwyd y Dudalen fis Medi 2019.