Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Teithio a Thrafnidiaeth

Carbon deuocsid, sylffwr deuocsid, cyfansoddion nitrogen, a gronynnau carbon. Mae'r rhain i gyd, yn ogystal â nifer fwy o gyfansoddion gwenwynig, yn cael eu pwmpio i mewn i'r atmosffer bob tro rydyn ni’n troi injan wedi’i bweru gan danwydd ffosil ymlaen.   Byddwn yn datblygu Cynllun Trafnidiaeth Wyrdd dros y misoedd nesaf ac yn annog staff a myfyrwyr i roi cynnig ar ddulliau arall o drafnidiaeth.

Beth allwch chi ei wneud

  • Oes rhaid i chi yrru? Ydych chi wedi ystyried beicio neu gerdded i gyfarfodydd neu ddarlithoedd – mi all eich bywiogi, ac yn sicr, byddwch yn arbed arian. Gweler map o leoliadau ein cawodydd a'n rheseli beiciau yma.
  • Ydy’ch cyfarfod yn hanfodol? Allwch chi ffonio neu yrru e-bost yn hytrach? Neu, mae gennym nifer o unedau fideo-gynadledda ar ein safle sy'n opsiwn ymarferol arall yn lle cyfarfod wyneb yn wyneb. Mae'r rhain yn cyfrannu'n sylweddol at leihau ein siwrneiau ar ran busnes. Cewch fanylion pellach ar y wefan cyfleusterau fideo-gynadledda
  • Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau pellach. Mae'r orsaf drenau o fewn pellter cerdded o'r Brifysgol, ac mae cysylltiadau bws da yn ein gwasanaethu. Cewch fanylion amserlenni bysiau a threnau ar wefan Traveline Cymru.
  • Os mai mynd yn y car yw eich unig opsiwn, allwch chi rannu lifft?

 

Allyriadau carbon yn gysylltiedig â theithio

Mae ein strategaeth rheoli carbon a'n hadroddiad blynyddol yn cynnwys targedau lleihau a gwaelodlin ar gyfer nifer o'n hallyriadau teithio yn cynnwys busnes, cynadleddau a theithiau maes staff a myfyrwyr, ac ar gyfer staff a myfyrwyr yn teithio rhwng dau le. Yn y gorffennol, fe wnaethom geisio cyfrifo cyfanswm yr allyriadau carbon yn gysylltiedig â theithio rhwng cartrefi myfyrwyr a'r brifysgol ar ddechrau a diwedd y tymor a oedd yn cynnwys teithio gan fyfyrwyr rhyngwladol i'w mamwlad ac oddi yno. Cymerodd y broses lawer iawn o amser, ac ar ôl adolygiad trwyadl ar lefel uwch, penderfynwyd nad oedd y data a gasglwyd yn cyfiawnhau amser yr oedd ei angen gan staff i gyflawni'r ymarferiad am y rhesymau canlynol:

  1. Tra gwnaed yr ymdrechion gorau (gan ddefnyddio amser sylweddol gan staff) i gael data cywir, roedd y cyfrifiadau bob amser wedi eu seilio ar dybiaethau megis y maes awyr agosaf/dull teithio/llwybr a gymerwyd, ac amcangyfrifon o ffactorau fel maint injan/ nifer y bobl yn y cerbyd, felly roedd y cyfansymiau bob amser yn fras amcanion a gallent fod yn anghywir iawn.
  2. Ni ellid cymryd unrhyw gamau arwyddocaol i leihau teithio myfyrwyr - rhaid i fyfyrwyr allu dod i'r brifysgol ar ddechrau'r tymor, a theithio adref ar y diwedd, ac yn aml iawn nid oes ganddynt lawer iawn o ddewis o ran sut i wneud hynny.

O ganlyniad i'r adolygiad hwn, penderfynwyd rhoi'r gorau i gyfrifo'r cyfansymiau hyn a buddsoddi'r arian, yr amser ac adnoddau eraill a arbedir mewn meysydd eraill i leihau allyriadau carbon, er enghraifft y rhaglen Buddsoddi i Arbed (Invest to Save).

Apêl ar bob Prifysgol: os oes ffordd gywir ac sy'n ffordd effeithlon o ran adnoddau o gasglu data a chyfrifo allyriadau carbon yn gysylltiedig â theithio rhwng cartrefi myfyrwyr a'r brifysgol nad ydym ni'n ymwybodol ohoni, a rheswm da i gasglu a phrosesu'r data a fydd yn gweld gostyngiadau mewn allyriadau carbon, byddai'n bleser gennym rannu arferion gorau.

Dolennau

Darllenwch ein: