Ailgylchu yn y Brifysgol

Ailgylchu Cymysg (Biniau Oren)

Ailgylchu Cymysg (Biniau Oren)Ar hyn o bryd mae gan y Brifysgol system ailgylchu gymysg, sy’n golygu bod ein hailgylchu yn cael ei gymysgu mewn biniau oren ledled y campws, ac mae’n cael ei wahanu’n ddiweddarach mewn Cyfleuster Adfer Deunyddiau (MRF). Mae’r ailgylchu cymysg yn cael ei anfon at gwmni o’r enw UPM Shotton, yn Sir y Fflint, lle caiff yr ailgylchu ei ddidoli cyn cael ei gludo at amrywiol broseswyr arbenigol.

Dim ond ar gyfer ailgylchu cymysg sych mae’r biniau oren, sy’n golygu bod gwastraff bwyd yn mynd i fin arall. Gallwn dderbyn y deunyddiau canlynol i’w hailgylchu’n gymysg (y biniau oren): papur, cardfwrdd, caniau/tuniau, ffoil, aerosolau, poteli plastig, tybiau/hambyrddau/potiau plastig, caeadau cwpanau coffi, cartonau (tetra paks), poteli a jariau gwydr. Nid oes unrhyw eitemau eraill yn dderbyniol yn yr ailgylchu cymysg, ac os cânt eu rhoi ynddo, byddant yn difetha’r llwyth i gyd.

Lawrlwythwch y poster ailgylchu cymysg yma

Cofiwch rinsio’r ailgylchu os oes modd. Os ydych chi’n ailgylchu ‘wrth fynd’, gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw fwyd na diod ar ôl yn y cynwysyddion cyn eu rhoi yn y bin ailgylchu.

Peidiwch a rhoi deunydd lapio plastig, ffilm blastig, pecynnau creision, deunydd lapio siocled, deunydd lapio melysion na hen hancesi papur yn y biniau ailgylchu. Does dim modd eu hailgylchu ar hyn o bryd, ac mae angen eu rhoi yn y bin du, sydd ar gyfer gwastraff amhosib ei ailgylchu.

Mae Neuaddau Preswyl Ffriddoedd a’r Garth, yn wahanol i weddill y Brifysgol, yn gweithredu system lle mae’r gwastraff sy’n cael ei ailgylchu yn cael ei wahanu gan y myfyrwyr eu hunain i wahanol finiau (mae hyn yn digwydd er fod y gwastraff yn cael ei gymysgu yn y biniau allanol oherwydd mai system gasglu gymysg sydd gennym ar hyn o bryd). Er gwaetha hyn mae’r drefn yma o ailgylchu sy’n gwahanu gwastraff yn sicrhau bod y gwastraff sy’n cael ei ailgylchu o safon gwell o lawer a llai o wastraff anghywir ynddo, a dyna pam mae safon yr ailgylchu o’r ardaloedd yma’n well. Ni fyddwn yn newid system ailgylchu’r neuaddau hynny oherwydd bydd y Brifysgol yn mabwysiadu system wahanu debyg ar draws y campws cyfan o 2020 ymlaen.

Ailgylchu Bwyd (Cadis Brown)

Caiff gwastraff bwyd y Brifysgol ei anfon i safle Treulio Anaerobig lleol yng Ngwynedd o’r enw Gwyriad, sy’n cael ei redeg gan gwmni o’r enw Biogen. Mae’r gwastraff bwyd yn cael ei anfon i Gwyriad yn hytrach nag i safle sy’n compostio mewn cynhwysydd oherwydd bod y llywodraeth yn cydnabod fod Treulio Anaerobig yn un o’r dulliau gorau o ailgylchu gwastraff bwyd, gan ei fod yn cynhyrchu trydan a gwres yn ogystal â bio-wrtaith, mewn cylch caeedig. Caiff y bio-wrtaith yma ei ddefnyddio ar dir ffermio lleol.

Beth yw ystyr cylch caeedig?

Mae ailgylchu cylch caeedig yn golygu bod y deunydd gwastraff sy’n cael ei ailgylchu’n cael ei ddefnyddio i greu eitem newydd sydd o safon debyg neu well na’r eitem wreiddiol.

Rydym yn derbyn y deunyddiau bwyd canlynol i’w hailgylchu: unrhyw fath o wastraff bwyd gan gynnwys bwyd amrwd, bwyd wedi’i goginio, bwyd sydd wedi pasio ei ddyddiad defnyddio, bwyd dros ben, esgyrn, cig, llysiau, ffrwythau, plisgyn ŵy, bagiau te a gweddillion coffi. Mae angen leinio’r cadis gwastraff bwyd â bagiau startsh priodol (sy’n gallu cael eu compostio). Mae’r rhain ar gael gan y Brifysgol.

Plîs tynnwch yr holl wastraff bwyd allan o’r pecynnau cyn ei roi yn y cadi gwastraff bwyd, a pheidiwch â rhoi’r deunydd lapio plastig na bagiau plastig yn y gwastraff bwyd oherwydd mi wnaiff hynny niweidio’r peiriannau. Peidiwch â rhoi hylif o unrhyw fath yn y cadi gwastraff bwyd chwaith rhag iddo ollwng a chreu llanast.

Peidiwch â rhoi cwpanau coffi, gwydrau, gwellt, cyllyll a ffyrc sydd wedi eu labelu ‘compostiadwy/pydradwy’ yn y cadi gwastraff bwyd, oherwydd dydyn nhw DDIM YN gompostiadwy/yn bydradwy yn y peiriant Treulio Anaerobig. Os fyddwch chi’n rhoi rhain i fewn gyda’r bwyd yn y cadi mae’n bosib y byddant yn difetha’r peiriannau, ac arafu’r broses gyfan. Hefyd peidiwch â rhoi cyllyll a ffyrc pren na gwellt papur yn y cadi gwastraff bwyd chwaith.

Am fwy o wybodaeth am y broses treulio anaerobig, dilynwch y dolenni:

Beth yw Treuliad Anaerobig?

Beth sy’n digwydd i Wastraff Bwyd?

Gwastraff arall sy’n bosib ei ailgylchu

Ar gyfer Cyfrifiaduron ac offer Technoleg Gwybodaeth, plîs cliciwch yma.

Ar gyfer eitemau swmpus fel dodrefn, plîs cysylltwch â’r Ddesg Gymorth Cynnal a Chadw yn Wasanaethau Eiddo a Champws.

Diweddarwyd y Dudalen fis Medi 2019.