Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCU-3010:
Traethawd Hir

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Gwenda Jones

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl traethawd hir 20 credyd yn rhoi cyfle unigryw i fyfyrwyr ymchwilio i faes sydd o ddiddordeb personol iddynt. Rhaid i'r testun a ddewisir fod yn gydnaws ag ymchwil yn y gwyddorau cymdeithas ac yn gysylltiedig â'ch pwnc gradd neilltuol. Beth bynnag fo'r testun a ddewisir, mae'n un o ofynion y traethawd hir bod myfyrwyr yn dangos dealltwriaeth o'r berthynas rhwng theori a dulliau ymchwil.

Mae gan staff amrywiaeth o ddiddordebau ymchwil a gallant gynnig arbenigedd a chyngor yn yr holl brif ddulliau damcaniaethol o ymdrin â throseddeg, cymdeithaseg a pholisi cymdeithasol. Mae eich traethawd hir yn gyfle i chi gyfnerthu eich gwybodaeth am theori, dull a materion o ddiddordeb sylweddol.

Course content

Mae Traethawd Hir yn ddarn sylweddol o waith, yn cael ei gwblhau yn ystod y 3 flwyddyn. Mae'r traethawd terfynol tua 6,000 o eiriau.

Bydd gofyn i fyfyrwyr datblygu'r adolygiad llenyddiaeth trylwyr ym maes eich astudiaeth, sy'n trafod prif themâu eich testun. Mae'n bosib y byddwch wedi cwblhau rhywfaint o ymchwil gwreiddiol (ond mae hyn yn opsiynol) - er enghraifft, peth gwaith ymchwil meintiol neu ansoddol gwreiddiol y byddwch wedi ei gynnal gyda chymorth a chyfarwyddyd eich goruchwyliwr/aig. Drwy gydol y modiwl, byddwch yn datblygu eich dadansoddiad o'r llenyddiaeth, eich methodoleg ac unrhyw ddata a gasglwyd, ac yn ysgrifennu eich traethawd.

Assessment Criteria

C- to C+

Da (C- hyd at C+)

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig wedi cyflwyno Traethawd Hir disgrifiadol; dadansoddi rhai o faterion empeiraidd, theoretaidd, a methodolegol sy'n berthnasol i'r ymchwil; dangos ymwybyddiaeth dda a boddhaol o safle'r testun dan sylw oddi mewn i'r ddisgyblaeth; cyflwyno cyfeiriadaeth a llyfryddiaeth weddol gyflawn a chywir.

threshold

Trothwy (D- hyd at D+)

Cyflwyno traethawd hir sy’n rhoi sylw i un neu fwy o bynciau sylweddol; disgrifio rhai o’r prif ystyriaethau empirig ac/neu fethodolegol sy’n codi o’r llenyddiaeth ac unrhyw ddata eraill a gasglwyd yn ystod yr ymchwil; cyflwyno darn estynedig digonol o waith ysgrifenedig ynghyd â ffynonellau llyfryddol a chyfeiriadau sylfaenol.

good

Da (B- hyd at B+)

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig wedi cyflwyno Traethawd Hir deallus a medrus; dadansoddi cyfres o faterion empeiraidd, theoretaidd, a methodolegol sy'n berthnasol i'r ymchwil; dangos ymwybyddiaeth gadarn o safle'r testun dan sylw oddi mewn i'r ddisgyblaeth; cyflwyno cyfeiriadaeth a llyfryddiaeth briodol a chywir.

excellent

Rhagorol (A- hyd at A*)

Cyflwyno traethawd hir medrus iawn; dangos ymwybyddiaeth feirniadol o faterion empirig, theoretig a methodolegol fel y bo'n briodol i’r pwnc dan sylw; cyflwyno dadleuon/argymhellion cadarn i ategu themâu craidd y project; dangos ymwybyddiaeth dda o safle’r pwnc dan sylw yng nghyd-destun y maes gwyddorau cymdeithas perthnasol a’r gallu i gymryd rhan yn feirniadol mewn dadleuon cyfoes o fewn y llenyddiaeth berthnasol; rhoi gwybodaeth lyfryddol drefnus a thrylwyr, a chyflwyno gwaith cywir a thrwyadl iawn.

Learning outcomes

 1. Cyflwyno darn sylweddol o waith ysgrifenedig (6,000 o eiriau) sy'n seiliedig ar eich ymchwil eich hun yn y modiwl hwn.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
DISSERTATION Traethawd Hir 6,000 (Sem2) 100
FORMATIVE ASSESSMENT Pennod ddrafft (ni cheir marc, ond adborth ar gael) 0

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 195
Tutorial

2 sesiwn galw heibio 2 awr yn ystod pythefnos cyntaf semester 1 gyda'r tiwtor traethawd hir. 9 sesiwn galw heibio o 20 munud yr un gyda'r tiwtor traethawd hir wedi'i wasgaru dros semester 1 a 2

5

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Resource implications for students

Dim

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/scu-3010.html

Reading list

Alvesson, M. & Sandber, J. (2013). Constructing Research Questions: Doing Interesting Research, London: Sage Publications. Bryman, A. (2016). Social research methods, Oxford: Oxford University Press. (5ed argraffiad). Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative and Quantitative and Mixed Methods Approaches, 4th Edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Denscombe, M. (2007).The good research guide: for small-scale social research projects, Maidenhead: Open University Press. Gibbs, G.(2018). Analyzing qualitative data, 2nd Edition, Los Angeles, Sage Publications. Gorad, S. (2013). Research Design: Creating robust approaches for the Social Sciences, London: Sage Publications.
Greetham, B. (2014). How to Write Your Undergraduate Dissertation. 2ail Argraffiad. Basingstoke, Palgrave Macmillan. (Argraffiad 1af 2009 hefyd yn y llyfrgell.) Rudestam, K.E., and Newton, R. (2015). Surviving Your Dissertation: a Comprehensive Guide to Content and Process. 4ydd Argraffiad. Thousand Oaks, California: Sage. (Mae dau argraffiad cynharach hefyd ar gael yn y llyfrgell.) Smith, K., Todd, M., and Waldman, J. (2009). Doing Your Undergraduate Social Science Dissertation. New York: Routledge. (Ar gael yn y llyfrgell fel e-lyfr hefyd). Swetnam, D. (2009). Writing Your Dissertation: The Bestselling Guide to Planning, Preparing and Presenting First-class Work. Oxford: How to Books. Walliman, N., and Appleton, J. (2009). Your Undergraduate Dissertation in Health and Social Care: The Essential Guide for Success. London: Sage. (Ar gael yn y llyfrgell fel e-lyfr.) Winstanley, C. (2010). Writing a Dissertation For Dummies. Hoboken: Wiley.

Courses including this module