Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCS-3007:
Theori Gymdeithasegol

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Cynog Prys

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o wreiddiau theori gymdeithasegol glasurol. Ystyrir gwaith Durkheim, Marx a Weber, a’r modd y gosodwyd eu gwaith seilwaith ar gyfer datblygiad cymdeithaseg. Yn y modiwl hwn byddwn yn trafod; twf cyfalafiaeth, theori gwrthdaro, biwrocratiaeth, ffwythiannaeth a rheolaeth gymdeithasol. Byddwn hefyd yn ystyried y modd yr ymatebodd cymdeithasegwyr ffeministaidd i waith y cymdeithasegwyr hyn gan gynnig beirniadaeth o theori gymdeithasegol glasurol.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o wreiddiau theori gymdeithasegol glasurol, gan gychwyn gydag ystyriaeth o syniadau meddylwyr yr Aroleuad a sut maent yn parhau'n ddylanwadol hyd heddiw. Ystyrir yn arbennig gyfraniad Emile Durkheim, Karl Marx a Max Weber at ddatblygiad theori gymdeithasegol. Ystyrir eu cyfraniad at ein dealltwriaeth o dwf cyfalafiaeth, theori gwrthdaro, biwrocratiaeth, ffwythiannaeth, a rheolaeth gymdeithasol. Yna edrychir ar gorff o waith sy'n feirniadol o theori glasurol, sef theori ffeministiaeth. Gwelir sut mae syniadaeth yn y maes hwn wedi datblygu'n hanesyddol hyd at y sefyllfa gyfoes. Mae theori ffeministiaeth yn cynnwys ystod eang o safbwyntiau gwleidyddol ac athronyddol, o ffeministiaeth ryddfrydol sy'n canolbwyntio ar greu newid yn amodau byw'r ferch unigol, hyd at y ffeminstiaid radical sydd am weld y sefyllfa gymdeithasol bresennol yn cael ei gwyrdroi'n llwyr. Maes astudiaeth ffeministiaid Marcsaidd-sosialaidd yw cyfalafiaeth a phatriarchaeth, ac ystyrir beirniadaeth y ffeministiaid hyn ar theori gymdeithasegol glasurol.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy

Er mwyn llwyddo yn y modiwl hwn, bydd disgwyl i'r myfyrwyr gyflawni'r deilliannau ar y lefel sylfaenol h.y. bydd gofyn iddynt ddangos ymwybyddiaeth o brif weithiau theori glasurol a ffeministiaeth a'r prif gysyniadau perthnasol, bod yn ymwybodol o'r dylanwadau a fu ar eu syniadau.

good

Da

Bydd myfyrwyr da yn gallu dangos dealltwriaeth a barn aeddfed, yn gallu weld y cyswllt rhwng theoriau ac ymarfer cymdeithasol, ac yn gallu cyfeirio at weithiau ac enghreifftiau perthnasol.

excellent

Rhagorol

Bydd myfyrwyr rhagorol yn gallu defnyddio'r wybodaeth yn ddansoddol a beirniadol, ac yn gallu cymhwyso'r theoriau at sefyllfaeoedd cymdeithasol penodol.

Learning outcomes

 1. Gallu cymhwyso cysyniadau cymdeithasegol clasurol i gymdeithas gyfoes.

 2. Deall, egluro a dadansoddi gwreiddiau modelau a thraddodiadau cymdeithaseg.

 3. Gallu ymdrin a dadansoddi ffynonellau cynradd gan y cymdeithasegwyr dan sylw.

 4. Gallu deall a dadansoddi cryfderau a gwendidau gwahanol fodelau a damcaniaethau.

 5. Gallu edrych yn feirniadol ar ddatblygiad theori gymdeithasegol.

 6. Dangos cynnydd mewn dealltwriaeth o dystiolaeth a dadleuon cymhleth trwy astudiaeth annibynnol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Aseiniad 50
EXAM Arholiad 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlith 1 awr x 12 wythnos

12
Seminar

Seminar 1 awr x 12 wythnos

12
Private study

Astudiaeth breifat - yn paratoi ar gyfer seminarau drwy ddarlleniadau wythnosol; darllen o amgylch testynau darlith yn wythnosol a pharatoi ar gyfer aseiniad ac adolygu ar gyfer arholiad.

176

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: