Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCU-1001:
Ymchwil Cymdeithasol

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Cynog Prys

Overall aims and purpose

Dyma ddechrau ar eich gyrfa cyffroes fel ymchwilwyr cymdeithasol. Byddech yn cael hyfforddiant ym mhob agwedd o ymchwil cymdeithasol - o sylwi ffenomenon o ddiddordeb a’i archwilio, hyd at gynllunio prosiect ymchwil arloesol a phriodol. Bydd y modiwl yma yn rhoi’r sgiliau a’r hyder i chi fynd yn eich blaenau i wneud ymchwil eich hunain yn yr ail flwyddyn, gan gynnwys eich traethawd hir.

Course content

Byddech yn dysgu sut i archwilio amrediad eang o bynciau, gan hel adnoddau addas a pherthnasol amdanynt. Fydd sesiynau ar sut i feirniadu a gwerthuso adnoddau a sut i’w cyfeirnodi o fewn eich gwaith, gan greu llyfryddiaeth daclus. Fydd ffocws ar sut i ysgrifennu mewn amryw o ffyrdd ysgolhaig, gan gynnwys sesiynau hefo Canolfan y Bedwyr ar drawsieithu ac ysgrifennu mewn Cymraeg safonol. Bydd disgwyl i chi cofnodi’r hyn yr ydych yn ei ddysgu am y sgiliau sylfaenol yma mewn llyfr log gweithdy, sydd yn rhan o’r asesiad i’r modiwl. Mi fydd lle yma i chi adfyfyrio ar yr hyn rydych yn ei ddysgu, ac mi fydd hyn yn adnodd gwerthfawr i chi am weddill eich gyrfa ymchwil.

Wedi i chi meistroli’r sgiliau sylfaenol, byddech yn ffocysu wedyn ar ddysgu am fethodolegau ymchwil ynghyd â’r seiliau athronyddol, gan ystyried y cyswllt rhwng rhain a’r theorïau sydd yn deillio ohonynt. Byddech yn dysgu am sut i gynllunio prosiect ymchwil, gan gynnwys sut i ddewis methodoleg a dulliau addas. Byddech yna'n dysgu sut i fynd ati i gasglu data, ei dadansoddi, a sut i ysgrifennu am eich ymchwil ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd - gan gynnwys lle a sut i gyhoeddi. Fydd amrediad eang o fethodolegau yn cael ei thrafod, gan gynnwys defnydd o ddulliau meintiol, ansoddol a phrosiectau dulliau cymysg. Mi gewch gyflwyniad i becynnau meddalwedd berthnasol i ymchwil cymdeithasol. Byddech hefyd yn ystyried materion moeseg, canllawiau perthnasol, a sut i wneud cais moeseg ar gyfer gwneud gwaith ymchwil i’ch traethawd hir.

Assessment Criteria

good

Da (B- i B+) Dangos gwybodaeth gref am y prif egwyddorion a dangos dealltwriaeth o’r rhan fwyaf ond nid y cyfan o’r prif elfennau, megis: confensiynau ysgrifennu gwahanol gan gynnwys adfyfyrio a bod yn ymatblyg, ac ysgrifennu i gynulleidfaoedd amrywiol; defnyddio’r Gymraeg mewn addysg uwch, gan gynnwys trawsieithu; cyfeirnodi a chreu llyfryddiaeth; elfennau gwahanol o ymchwil cymdeithasol, gan ystyried amrediad eang o fethodolegau a’r seiliau athronyddol a damcaniaethau cysylltiedig; sut i chwilio am adnoddau perthnasol ac addas, gan ei gwerthuso’n feirniadol. Tystiolaeth o astudio cefndirol.

excellent

Rhagorol (A- i A+) Dangos gwybodaeth gynhwysfawr am y prif egwyddorion a dangos dealltwriaeth fanwl o’r prif elfennau, megis: confensiynau ysgrifennu gwahanol gan gynnwys adfyfyrio a bod yn ymatblyg, ac ysgrifennu i gynulleidfaoedd amrywiol; defnyddio’r Gymraeg mewn addysg uwch, gan gynnwys trawsieithu; cyfeirnodi a chreu llyfryddiaeth; elfennau gwahanol o ymchwil cymdeithasol, gan ystyried amrediad eang o fethodolegau a’r seiliau athronyddol a damcaniaethau cysylltiedig; sut i chwilio am adnoddau perthnasol ac addas, gan ei gwerthuso’n feirniadol. Tystiolaeth o astudio cefndirol helaeth.

C- to C+

(C- i C+) Dangos gwybodaeth am y prif egwyddorion a dangos dealltwriaeth o’r prif elfennau, megis: confensiynau ysgrifennu gwahanol gan gynnwys adfyfyrio a bod yn ymatblyg, ac ysgrifennu i gynulleidfaoedd amrywiol; defnyddio’r Gymraeg mewn addysg uwch, gan gynnwys trawsieithu; cyfeirnodi a chreu llyfryddiaeth; elfennau gwahanol o ymchwil cymdeithasol, gan ystyried amrediad eang o fethodolegau a’r seiliau athronyddol a damcaniaethau cysylltiedig; sut i chwilio am adnoddau perthnasol ac addas, gan ei gwerthuso’n feirniadol. Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol.

threshold

Trothwy (D- i D+) Dangos gwybodaeth am y prif feysydd/ egwyddorion yn unig, gyda gwendidau mewn dealltwriaeth o’r prif elfennau, megis: confensiynau ysgrifennu gwahanol gan gynnwys adfyfyrio a bod yn ymatblyg, ac ysgrifennu i gynulleidfaoedd amrywiol; defnyddio’r Gymraeg mewn addysg uwch, gan gynnwys trawsieithu; cyfeirnodi a chreu llyfryddiaeth; elfennau gwahanol o ymchwil cymdeithasol, gan ystyried amrediad eang o fethodolegau a’r seiliau athronyddol a damcaniaethau cysylltiedig; sut i chwilio am adnoddau perthnasol ac addas, gan ei gwerthuso’n feirniadol. Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol.

Learning outcomes

 1. Gwerthfawrogiad o’r cysylltiad rhwng athroniaeth yn y gwyddorau cymdeithasol a’r methodolegau a damcaniaethau amrywiol.

 2. Dealltwriaeth o sut i chwilio am adnoddau perthnasol ac addas, gan ei gwerthuso’n feirniadol.

 3. Gallu i ysgrifennu’n atblygol ac adfyfyrio ar y broses dysgu.

 4. Dealltwriaeth o sut i ysgrifennu mewn Cymraeg safonol, ysgolhaig, gan ddefnyddio amryw o dechnegau ac adnoddau, gan gynnwys trawsieithu a meddalwedd berthnasol.

 5. Gallu i gyfeirnodi adnoddau’n hyderus o fewn gwaith ysgrifenedig a hefyd lunio llyfryddiaeth daclus ar ddiwedd y gwaith.

 6. Dealltwriaeth o’r agweddau ymarferol o ymchwil cymdeithasol, megis: cynllunio’r ymchwil, dethol dulliau, ystyried materion moesegol, casglu a dadansoddi data.

 7. Dealltwriaeth o’r arddulliau amryw o ysgrifennu ysgolheigaidd a sut i baratoi gwaith i’w cyflwyno i gynulleidfaoedd amrywiol.

 8. Y gallu i amlygu dealltwriaeth gadarn o hanfodion y broses ymchwil

Assessment Methods

Type Name Description Weight
LOGBOOK OR PORTFOLIO Log adfyfyriol 50
CLASS TEST Prawf Dosbarth 25
COURSEWORK Aseiniad Iaith 25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Workshop

Gweithdy dwy awr x 22

Cynhelir sesiynau dysgu'r modiwl drwy weithdai dwy awr ble annogir dysgu rhyngweithiol ar ffurf ymarferol a gweithredol. Wrth ddatblygu cais ymchwil bydd disgwyl i fyfyrwyr ffurfio grwpiau gwaith tu draw i oriau cyswllt y dosbarth. Mae hyn yn rhoi'r cyfle i fyfywyr weithio mewn tim a chefnogi ei gilydd. Dylai myfyrwyr gael mynediad at ystod eang o adnoddau er mwyn hybu eu sgiliau fel ymchwilydd cymdeithasegol, gan gynnwys testunau, monograffau a chyfnodolion, ar ffurf electronig yn ogystal â ffurf brintiedig; ac adnoddau cyfrifiadurol yn cynnwys caledwedd, meddalwedd a mynediad at Fwrdd Du. Bydd gan fyfyrwyr sy’n dilyn y cwrs awyrgylch dysgu hyblyg ei naws er mwyn cynnwys myfyrwyr o wahanol gefndiroedd ac o wahanol ddisgyblaethau academaidd. Bydd gweithdai yn rhoi cyfle ar gyfer dysgu rhyngweithiol, myfyriwr-ganolog.

44
Private study

Mae gweddill amser y modiwl yn gyfnod a elwir yn ‘astudiaeth breifat’ sy'n 156 awr. Bydd y cyfnod hwn yn gyfle i chi weithio ar eich aseiniadau, gan fynd ati i hel adnoddau, ymchwilio ac archwilio, ac adfyfyrio ar yr hyn rydych wedi ei ddysgu yn y gweithdai.

156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol
 • the ability to undertake and present scholarly work
 • the ability to understand the ethical implications of sociological enquiry
 • the ability to recognise the relevance of sociological knowledge to social, public and civic policy.

Resources

Courses including this module

Optional in courses: