Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCW-4002:
GC gydag Oedolion

Module Facts

Run by School of Health Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Ms Rhian Lloyd

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar y corff o wybodaeth, y cyd-destun deddfwriaethol a’r cyd-destun polisi, a sgiliau gwaith cymdeithasol gydag oedolion. Bydd yn gwerthuso’n feirniadol yr amrywiaeth o fodelau epistemolegol sy’n cyfrannu at sail wybodaeth ymarfer ym maes anableddau, iechyd meddwl a phobl hŷn. Bydd yn edrych ar ddulliau ar sail ymarfer ym maes iechyd meddwl, anableddau a gweithio gyda oedolion.

Trafodir y dulliau diweddaraf o herio stigma a defnyddio dulliau system-gyfan, er enghraifft, ym maes iechyd meddwl. Bydd hefyd yn gwerthuso’n feirniadol yr amrywiol fodelau anabledd, yn cynnwys y model meddygol, y model trasiedi bersonol, y model cymdeithasol a’r model cynhwysol o anableddau. Bydd yn adeiladu ar ddogfennau Strategaeth Llywodraeth Cymru ym meysydd anabledd, iechyd meddwl a phobl hŷn. Bydd yn trafod goblygiadau newidiadau demograffig mawr, megis y sialensiau a’r cyfleoedd a ddaw o ganlyniad i gymdeithas sy’n heneiddio. Mae’n anelu at hybu dealltwriaeth o egwyddorion gweithio mewn partneriaeth a grymuso fel mae hynny’n gysylltiedig â gwasanaethau i oedolion sy’n defnyddio Gwasanaethau Gofal yn y Gymuned a’u gofalwyr.

Ei nod yw galluogi myfyrwyr i ddeall cydrannau asesiadau Gofal yn y Gymuned, yn cynnwys elfennau allweddol ymarfer moesegol, gwrth-ormesol a sensitif o ran iaith, diwylliant a grwpiau ethnig. Galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o broses asesu a chreu pecynnau gofal a chefnogaeth sy'n canolbwyntio ar unigolion a’r agenda personol mewn gofal cymdeithasol. Galluogi myfyrwyr i ddangos sgiliau mewn cychwyn, cynnal a gorffen ymyriadau proffesiynol gydag oedolion a’u gofalwyr, a hynny wedi’i seilio ar egwyddorion ymarfer gwrth-wahaniaethol a gwrth-ormesol.

Trwy gydol y modiwl, tynnir sylw at bwysigrwydd cadw at y Cod Ymarfer Proffesiynol i Weithwyr Gofal Cymdeithasol. Bydd y modiwl yn galluogi myfyrwyr i ddeall swyddogaeth allweddol gofalwyr mewn cyflwyno gwasanaethau gofal yn y gymuned, a’u cefnogaeth. Bydd yn galluogi myfyrwyr i ddangos dealltwriaeth o bolisïau a strategaethau sy’n benodol i Gymru yn arbennig Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a’r ffordd y mae’r rhain yn wahanol i ddulliau gweithredu mewn gwledydd eraill. Bydd hefyd yn cyflwyno i’r myfyrwyr bolisïau ar draws y DU, yn ymwneud â gwasanaethau cymdeithasol i oedolion, yn cynnwys cynlluniau polisi cymharol ym meysydd pobl hŷn, iechyd meddwl, anableddau dysgu a chorfforol, a gofalwyr.

Course content

 • Bydd y modiwl yn archwilio modelau o anabledd megis y model meddygol, model cymdeithasol a labelu trwy archwilio amrywiaeth o astudiaethau achos.
 • Bydd ymyriadau ac asesiadau gwahanol o oedolion mewn perygl yn cael eu harchwilio.
 • Bydd gweithdai a darlithoedd yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o effaith dementia ar unigolion a'u gofalwyr.
 • Bydd proses o weithio mewn partneriaeth ag unigolion, teuluoedd a gofalwyr yn cael ei hesbonio a'i gwerthuso mewn ymarfer gwaith cymdeithasol presennol.
 • Mae gwybodaeth am waith cymdeithasol gyda throseddwyr yn cael ei thrafod a phwysigrwydd sgiliau trosglwyddadwy mewn ymarfer gwaith cymdeithasol e.e. gwaith ataliol.
 • Mae modelau gwahanol o weithio gydag unigolion â phroblemau iechyd meddwl yn cael eu harchwilio gan ganolbwyntio ar ddiogelu unigolion, gofalwyr, teuluoedd a'r gymuned.
 • Mae ymarfer gwaith cymdeithasol gyda gwahanol gysyniadau o anabledd yn cael eu trafod e.e.anableddau corfforol ac anableddau dysgu yn cael eu harchwilio ac ymyriadau gwahanol yn cael eu dadansoddi e.e. prosiect ail-alluogi drwy asesu gwahanol astudiaethau achos / clipiau fideo.
 • Trafodir gwahanol fodelau o alaru a cholled a sut mae'r rhain yn cael eu defnyddio gydag unigolion, gofalwyr a theuluoedd. Bydd gweithdy yn edrych ar y model presennol sef 'cefnogaeth weithredol' mewn ymarfer gwaith cymdeithasol.
 • Darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o oblygiadau Deddf Galluedd Meddyliol 2005 a threfniadau diogelu rhag colli rhyddid (DoLS) yn cael eu harchwilio drwy asesu astudiaethau achos go iawn.
 • Mae rolau gweithwyr cymdeithasol yn gofyn iddynt i ymgysylltu â chleientiaid a theuluoedd a allai fod yn 'gleientiaid amharod', amwys neu'n gwrthsefyll tuag at y rhai sy'n ceisio darparu cymorth a diogelu. Mae hyn yn cynnwys swyddogaethau diogelu mewn perthynas ag oedolion sy'n agored i niwed, ac yn gweithio i ymgysylltu â grwpiau ymylol, fel troseddwyr ifanc a'r rhai sydd â phroblemau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau. Bydd y sesiwn yn archwilio materion megis deall a tawelu ymddygiad ymosodol a chadw'n ddiogel rhag ymosodiad.
 • Trafodir cryfderau a gwendidau gwahanol fodelau o asesiadau gwaith cymdeithasol fel sgwrs "Beth sy'n bwysig?" er mwyn cyflawni llesiant.
 • Archwilio pwysigrwydd gwytnwch mewn ymarfer gwaith cymdeithasol cyfredol. Trafod gwahanol strategaethau i ddatblygu a chryfhau gwytnwch.

Assessment Criteria

good

(B)

 1. Yn ateb y mwyafrif o agweddau’r dasg / cwestiwn / aseiniad yn cael ei ateb, dim deunydd amherthnasol
 2. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth gref o’r rhan fwyaf o’r maes gydag ond ychydig o fylchau
 3. Annibyniaeth meddwl y myfyriwr ei hun i’w weld 4. Cynnwys elfennau o wreiddioldeb wrth ddehongli a dadansoddi, ac yn dangos gallu i adnabod, datblygu a chyflwyno cysylltiadau newydd rhwng pynciau
 4. Integreiddiad o ddeunydd amrywiol a pherthnasol, gyda thystiolaeth o ddarllen ac astudio y tu hwnt i’r wybodaeth a gafwyd o’r darlithoedd
 5. Yn cynnwys dadleuon / honiadau sydd wedi’u cynnal a’u cyflwyno yn rhesymegol gyda’r cysylltiad rhwng rhannau dilynol sy’n hawdd i’w dilyn
 6. Gwerthusiad beirniadol a rhesymegol o’r deunydd
 7. Gwybodaeth a dealltwriaeth o brif ddadleuon a chysyniadau allweddol o fewn gwaith cymdeithasol, yn cynnwys y cyd-destun polisi, deddfwriaethol ac economaidd o weithio yng Nghymru
 8. Integreiddiad cymwys o sylfaen werthoedd gwaith cymdeithasol, gwerthoedd gwrth-wahaniaethol a gwrth-ormesol sy'n treiddio drwy’r gwaith
 9. Lefel dda o gymhwyso syniadau i sefyllfaoedd ymarfer (pan fo’r gofyn)
 10. Yn gwneud rhai cysylltiadau perthnasol â modiwlau eraill o fewn y rhaglen
 11. Wedi ei gynllunio a’i strwythuro’n dda ac yn canolbwyntio ar y dasg
 12. Dim llawer o wallau ffeithiol
 13. Cyflwynwyd i safon broffesiynol dda gyda’r rhan fwyaf wedi’i gyfleu’n gywir
 14. Cefnogi syniadau drwy gyfiawnhad damcaniaethol, ymchwil a chyfeirnodi sydd gan fwyaf yn gywir

threshold

(C) 1. Yr ateb yn canolbwyntio i raddau helaeth ar y dasg / cwestiwn, ond hefyd yn cynnwys rhywfaint o ddeunydd amherthnasol 2.Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o’r rhan fwyaf o’r maes / prif egwyddorion, ond rhai bylchau
3.Rhywfaint o annibyniaeth meddwl y myfyriwr ei hun i’w weld 4.Disgrifiadol / cyfyng o ran gwreiddioldeb wrth ddehongli a dadansoddi, ac yn dangos gallu cyfyng i adnabod, datblygu a chyflwyno cysylltiadau newydd rhwng pynciau 5. Yr ateb wedi’i seilio yn helaeth ar y deunydd a gafwyd o’r darlithoedd gyda thystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol
6.Tueddol o gyflwyno dadleuon / honiadau heb dystiolaeth gefnogol neu resymeg 7. Rhywfaint o dystiolaeth o’r gallu i adlewyrchu’n feirniadol 8. Rhywfaint o wybodaeth a dealltwriaeth o brif ddadleuon a chysyniadau allweddol o fewn gwaith cymdeithasol, yn cynnwys y cyd-destun polisi, deddfwriaethol ac economaidd o weithio yng Nghymru 9. Lefel dderbyniol / anghyson o integreiddiad o sylfaen werthoedd gwaith cymdeithasol, gwerthoedd gwrth-wahaniaethol a gwrth-ormesol sy'n treiddio drwy’r gwaith 10. Tueddiad i ddod at ymarfer mewn modd disgrifiadol yn hytrach na chymhwyso syniadau yn feirniadol (pan fo’r gofyn) 11. Cysylltiad cyfyngedig gyda modiwlau eraill o fewn y rhaglen 12. Strwythur ymhlyg: yn aml yn dibynnu ar y darllenydd i ffurfio cysylltiadau rhwng gwahanol rannau 13. Rhywfaint o wallau ffeithiol 14. Cyflwynwyd i safon broffesiynol dderbyniol ond yn cynnwys rhai camgymeriadau cyfathrebu 15. Cefnogi syniadau drwy gyfiawnhad damcaniaethol, ymchwil a chyfeirnodi priodol i lefel dderbyniol

excellent

(A)

 1. Pob agwedd o’r dasg / cwestiwn yn cael ei ateb, heb ddeunydd amherthnasol
 2. Tystiolaeth gref o wybodaeth fanwl a dealltwriaeth drwyadl o'r maes
 3. Annibyniaeth meddwl y myfyriwr ei hun yn gwbl amlwg drwyddo draw
 4. Cynnwys elfennau arwyddocaol o wreiddioldeb wrth ddehongli a dadansoddi, ac yn dangos gallu clir i adnabod, datblygu a chyflwyno cysylltiadau newydd rhwng pynciau
 5. Integreiddiad trylwyr a mewnwelediad llawn deallusrwydd o ddeunydd sydd o amrywiaeth eang a pherthnasol, gan fynd y tu hwnt i’r wybodaeth a gafwyd o’r darlithoedd
 6. Yn cynnwys dadleuon sydd wedi’u cynnal a’u cyflwyno yn rhesymegol gyda phob cam yn dilyn ac yn cael ei gysylltu ‘n glir i’r dasg / cwestiwn a osodwyd
 7. Gwerthusiad beirniadol a rhesymegol o’r deunydd
 8. Gwybodaeth a dealltwriaeth drylwyr o brif ddadleuon a chysyniadau allweddol o fewn gwaith cymdeithasol, yn cynnwys y cyd-destun polisi, deddfwriaethol ac economaidd o weithio yng Nghymru
 9. Integreiddiad clir a chyson o sylfaen werthoedd gwaith cymdeithasol, gwerthoedd gwrth-wahaniaethol a gwrth-ormesol sy'n treiddio drwy’r gwaith
 10. Gallu cyson i gymhwyso syniadau i sefyllfaoedd ymarfer (pan fo’r gofyn)
 11. Yn gwneud cysylltiadau perthnasol â modiwlau eraill o fewn y rhaglen
 12. Wedi ei gynllunio a’i strwythuro’n effeithiol heb wyro oddiar y dasg
 13. Dim gwallau ffeithiol
 14. Cyflwynwyd i safon broffesiynol uchel iawn ac wedi’i gyfleu’n gywir iawn
 15. Cefnogi syniadau drwy gyfiawnhad damcaniaethol, ymchwil a chyfeirnodi priodol

Learning outcomes

 1. Trafod yn feirniadol amcanion polisi cynhwysiad cymdeithasol ac integreiddio cymdeithasol sy’n cystadlu â’i gilydd.

 2. Y gallu i integreiddio'n fedrus ddeddfwriaeth (gan gynnwys Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014), yr arfer gorau, damcaniaethau a thystiolaeth ar sail ymchwil sy’n gysylltiedig â gwaith cymdeithasol.

 3. Dangos dealltwriaeth feirniadol o ymarfer gwaith cymdeithasol gydag oedolion mewn risg a gofalwyr bregus.

 4. Defnyddio a chloriannu fframweithiau asesu cyfoes ar gyfer amrywiaeth o oedolion sy’n defnyddio gwasanaethau.

 5. Dadansoddi'r materion moesegol a’r cyfyng gyngor sy’n codi wrth ymarfer gydag oedolion sy’n defnyddio gwasanaethau.

 6. Dangos dealltwriaeth feirniadol o Wasanaethau Gofal yn y Gymuned yng Nghymru, ynghyd â’r hyn sy’n gyffredin a’r hyn sy’n wahanol rhwng Cymru, gweddill y DU, ac yn rhyngwladol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Aseiniad 3,000 o eiriau 50
Cyflwyniad Grwp 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Workshop

Addysgu cyfunol/ gweithdai a seminarau a siaradwyr gwadd

Blended learning/ workshops and seminars and guest speakers

24
Lecture 24
Private study 152

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Demonstrate critical appreciation of the competing views on the nature of social work and its place and purpose in society, and the complex relationship between social justice, social care and social order/control and their practical and ethical implications.
 • Develop critical understanding of the relationship between society, state and social work and its centrality to assessing the wellbeing, care and support needs of individuals as well as safeguarding requirements in relation to individuals, families and communities at risk.
 • Demonstrate in-depth understanding and reflection of how social work, both as an occupational practice and as an academic subject, evolves, adapts and changes in response to the social, political and economic challenges and demands of contemporary social welfare policy, practice and legislation.
 • Critically understand and examine the root causes of discrimination, oppression, prejudice and inequality and how legislation and policy can be applied to challenge them, as well as the ethical concepts of rights, responsibility, freedom, authority and power inherent in the practice of social workers as agents with statutory powers in different situations
 • Examine and critically apply a range of theories and research informed evidence that informs understanding of the child, adult, family or community and of the range of assessment and interventions which can be used to address wellbeing and risk.
 • Develop critical understanding with critical evaluation of the underpinning perspectives that determine explanations of the characteristics and circumstances, the stages of development and behaviour of people who need care and support, drawing on research, practice experience and the experience and expertise of people who use services
 • Demonstrate critical understanding of the factors and processes that facilitate effective interdisciplinary, interprofessional and interagency collaboration and partnership across a plurality of settings and disciplines
 • Develop critical appreciation of the current and evolving range and appropriateness of statutory, voluntary and private agencies providing services and the organisational systems inherent within these
 • In-depth and critical understanding of the development of strengths-based, person-centred services which focus on the human and legal rights of individuals for control, power and self determination
 • Social work as an ethical activity requires practitioners to recognise the dignity of the individual, as well as make and implement difficult decisions (including the restriction of liberty) in human situations that involve the potential for benefit or harm.
 • Involve users of social work services in ways that increase their resources, capacity and power to influence factors affecting their lives
 • Demonstrate the ability to reflect on and learn from the exercise of their skills, and develop their professional identity, recognise their own professional and organisational limitations and accountability, and know how and when to seek advice from a range of sources including constructive professional supervision
 • Critical understanding the significance of the concepts of continuing professional development and lifelong learning, and accept responsibility for their own continuing development
 • Assess human situations, taking into account a variety of factors (including the views of participants, theoretical concepts, research evidence, legislation and organisational policies and procedures)
 • Think logically, systematically, creatively, critically and reflectively, in order to carry out a holistic assessment
 • Demonstrate persistence in gathering information from a wide range of sources and using a variety of methods, for a range of purposes, critically assessing the reliability and relevance of the information gathered. These methods include electronic searches, reviews of relevant literature, policy and procedures, face-to-face interviews, and written and telephone contact with individuals and groups take into account differences of viewpoint in gathering information
 • Apply ethical principles and practices critically in planning problem-solving activities
 • Critical analysis and professional judgement and the processes of defensible risk assessment and decision making, including the balance of choice and control, rights and protection in decision making, focussing on wellbeing outcomes.
 • Use information and communication technology effectively and appropriately for professional communication, data storage and retrieval and information searching to enable effective use of research in practice
 • Practice in a manner that promotes well-being, protects safety and resolves conflict
 • Engage appropriately with the life experiences of service users, to understand accurately their viewpoint, overcome personal prejudices and respond appropriately to a range of complex personal and interpersonal situations
 • Communicate clearly, sensitively and effectively, using appropriate methods with individuals and groups of different ages and abilities in a range of formal and informal situations
 • Make appropriate use of and reflect on research in decision making and professional judgement about practice and in the evaluation of outcomes
 • Assimilate, present and disseminate relevant information and conclusions verbally and on paper, in reports and case records, in a structured form, appropriate to the audience for which these have been prepared

Resources

Reading list

Bydd deunydd darllen allweddol yn cael ei drafod yn y sesiynau dysgu Deunydd darllen allweddol

Adams, R. (2003) Social Work and Empowerment Palgrave. Barnes, C & Mercer , G (2003) Disability Jessica Kinglsey Barnes,C& Mercer, G (2004) Implementing the Social Model of Disability : Theory and Research., Centre of Disability Studies, University of Leeds. Brammer,A. (2014) Safeguarding Adults (Focus on Social Work Law) Palgrave Macmillan London Davies. M.(2012) Social Work with adults. Palgrave Macmillan Dyke, C (2016) "Writing analytical assessments in social work" Critical Publishing Northwich Golightley. M (2017) Social Work and Mental Health.(6th edition) Sage. London Milner,J; O'Byrne,P & Myers,S (2015) "Assessment in Social Work 4th edition" Palgrave London Oliver, M (1996) Understanding Disability Palgrave Oliver, M. & Sapey, B. (1999) Social Work with Disabled People Palgrave Okitikpi T & Aymer C (2010) Key Concepts in Anti-discriminatory Social Work Sage Thompson,N.(2016) Anti Discriminatrory Practice: Equality, Diversity and Social Justice (practical social work series 6th edition) Palgrave Thompson, N. (2015) People Skills (4th edition) Palgrave Trotter C (2006) Working with Involuntary Clients Sage Williams, C. (Ed.) (2011) Social Policy for Social Welfare Practice in a Devolved Wales Venture Press.

Adnoddau ar y we Gofal Cymdeithasol Cymru https://gofalcymdeithasol.cymru/amdanom-ni SCIE Llywodraeth Cymru

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Optional in courses: