Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCW-4006:
GC gyda Phlant PI a Theuluoedd

Module Facts

Run by School of Health Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Mrs Fiona Macdonald

Overall aims and purpose

Cyflwyniad: Mae'r modiwl hwn yn cynnig sylfaen eang yn yr agweddau allweddol o waith gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd, a bydd yn mynd i’r afael â rhai agweddau o ymarfer mewn mwy o ddyfnder. Mae'n adeiladu ar ddysgu a gafwyd mewn modiwlau eraill am bolisi plant yng Nghymru; effaith tlodi ar blant; datblygu dros gyfnod bywyd; a defnyddio ymchwil i hysbysu ymarfer. Yn rhan gyntaf y modiwl bydd y pwyslais ar ymarfer diogelu, ac yn ddiweddarach yn symud i fynd i'r afael â gwaith gyda phlant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal, a'r rhai sydd yn y cyfnod pontio ac yn gadael gofal.

Thema allweddol yn y modiwl hwn fydd datblygu sgiliau dysgu annibynnol a'r gallu i fyfyrio'n feirniadol ar ddoethineb gwirionedd. Mae hwn yn faes gwaith cymdeithasol sy'n newid yn gyflym, lle gallai fod angen i ymarferwyr addasu i systemau newydd a chymryd ymlaen ddulliau newydd o ymarfer yn rheolaidd iawn. Bydd cynnal gonestrwydd a gwerthoedd craidd proffesiynol, ymdopi â newid, a dod i farn wybodus am ymarfer i gyd yn sgiliau hanfodol ar gyfer pob gweithiwr cymdeithasol.

Mae'r modiwl wedi’i seilio ar egwyddorion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac mae'n ystyried hawliau plant fel a nodir yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.

Nod y modiwl yw: 1. Adnabod ac archwilio’r anawsterau sy'n effeithio ar deuluoedd ac all arwain at yr angen am waith cymdeithasol, gan gynnwys diffiniadau ac effaith cam-drin plant, ac effeithiau tymor hirach adfyd yn ystod plentyndod, gan gynnwys canlyniadau i bobl ifanc sy'n derbyn gofal, mewn cyfnod o drawsnewid neu'n gadael gofal. 2. Hyrwyddo dealltwriaeth o'r ffordd y mae gwerthoedd gwaith cymdeithasol, gofynion deddfwriaethol, gwybodaeth ymchwil a gofynion sefydliadol yn dylanwadu ar ddarpariaeth gwasanaeth lles plant. 3. Esbonio a gwerthuso damcaniaethau, polisïau ac ymarfer cyfredol mewn perthynas â chefnogi teuluoedd a diogelu plant, gan gynnwys prosesau asesu a chynllunio lle credir fod plant angen gofal a chymorth neu mewn perygl o niwed sylweddol, gyda ffocws ar rhai grwpiau o blant neu bobl ifanc penodol sydd yn fwy agored i niwed neu wedi’u heithrio. 4. Adnabod materion a heriau o ran sicrhau safon uchel o ofal ar gyfer plant o fewn y system derbyn gofal ac sydd wedi’u gwahanu oddi wrth eu teuluoedd biolegol, ac i bobl ifanc yn y cyfnod o drawsnewid neu'n gadael gofal. 5. Amlygu sut y gall ffocws ar ganlyniadau personol a’r hyn sy'n bwysig i blant a phobl ifanc hyrwyddo ymarfer da a darpariaeth gwasanaeth priodol lle bo’r angen, er mwyn gwella llesiant. 6. Archwilio’r sylfaen wybodaeth am y maes hwn o ymarfer, gan ystyried yn arbennig yr hyn a wyddys am weithio'n llwyddiannus gyda theuluoedd a all fod yn defnyddio gwasanaethau yn anwirfoddol, ac arferion mewn perthynas â phlant sy'n derbyn gofal, yn cynnwys ymlyniad a gwydnwch, cyswllt, gwahanol fathau o ofal , sefydlogrwydd, bod yn agored o fewn mabwysiadu, ac effaith ymdrechion polisi i wella canlyniadau. 7. Darparu gwybodaeth am y gofynion cyfreithiol a statudol cyfredol, a systemau lleol a ddefnyddir mewn ymarfer wrth weithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd, gan gynnig cyfleoedd ar gyfer gwerthuso beirniadol o ddeddfwriaeth, systemau a gwasanaethau; gyda chydnabyddiaeth o arwyddocâd dulliau rhyngasiantaethol ac aml-asiantaeth i ddarparu gwasanaethau i blant a'u teuluoedd. 8. Darparu cyfle i ystyried pwysigrwydd cyfathrebu priodol gyda phlant a phobl ifanc sy'n cael eu hasesu ar gyfer gwasanaethau neu sy’n derbyn gwasanaethau, a'r heriau penodol o gyfathrebu â phlant y credir eu bod mewn perygl o niwed sylweddol, ynghyd â'r arwyddocâd y berthynas rhwng y defnyddiwr gwasanaeth a'r gweithiwr cymdeithasol, o ran sicrhau fod cyfathrebu effeithiol yn digwydd. 9. Archwilio’r datblygiadau polisi diweddar a dargyfeiriol yn y Gymru ddatganoledig ac ystyried sut y gellir mynd i’r afael â’r materion penodol sy'n codi o fewn ymarfer gwaith cymdeithasol yn y cyd-destun o weithio yng Nghymru, o fewn safbwynt cymharol o ran ymarfer gwaith cymdeithasol yng ngwledydd eraill y DU a thu hwnt.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn mynd i'r afael ag ymwneud plant, pobl ifanc a theuluoedd gyda gwasanaethau gwaith cymdeithasol, ac yn ystyried y gwahanol fathau o gam-drin a'u heffeithiau. Bydd yr agweddau cyfreithiol a gweithdrefnol o waith gyda’r phlant a’r teuluoedd hyn yn cael eu harchwilio, er mwyn rhoi dealltwriaeth I fyfyrwyr o'r hyn mae ymarfer yn y sector yma yn ei olygu.
Bydd sylw yn cael ei roi i ymchwil a’r hyn sy'n hysbys am yr hyn sy'n gweithio wrth ddatrys problemau teuluol a diogelu plant, yn ogystal â'r heriau a'r cyfyng-gyngor o hyrwyddo canlyniadau gorau i blant sy'n derbyn gofal, a'r rhai sy’n y cyfnod trawsnewid neu'n gadael gofal. Bydd y materion cyfyng-gyngor a gwerthoedd mewn perthynas â gweithio gyda phlant yn cael eu hamlygu, er mwyn hyrwyddo myfyrio ac ystyriaeth feirniadol o heriau ymarfer. Bydd sylw yn cael ei roi i grwpiau yr effeithir arnynt yn arw gan anfantais ac allai fod yn fwy agored i niwed, megis plant anabl. Bydd yr addysgu yn cael ei osod o fewn cyd-destun polisi ac ymarfer yng Nghymru, ond bydd hefyd yn adlewyrchu gwybodaeth ac arfer dda y gallwn ddysgu ohono y tu hwnt i Gymru. Bydd hawliau plant yn sail i bob pwnc, a bydd llais plant a phobl ifanc a'u profiadau yn ystyriaeth allweddol i fyfyrwyr ar draws y dysgu ar y modiwl. Gall gwybodaeth sy'n ymwneud â chyfraith gwaith cymdeithasol yn y modiwl hwn newid yng ngoleuni deddfwriaeth newydd a chyfraith achosion.

Assessment Criteria

excellent

(A- / A *): Dylai'r myfyriwr rhagorol ddangos lefel soffistigedig o wybodaeth a dealltwriaeth o'r cysyniadau a'r materion canolog o amgylch gwasanaethau gwaith cymdeithasol i blant, pobl ifanc a theuluoedd, a gallu hynod fedrus i gymhwyso hyn at sefyllfaoedd ymarfer. Dylai hefyd fod yn gallu cynhwysfawr i ddadansoddi a gwerthuso yn feirniadol ymchwil mewn perthynas â 'beth sy'n gweithio' ar gyfer y grŵp defnyddwyr gwasanaeth, a dealltwriaeth fanwl a chytbwys o'r cyfyng-gyngor cysylltiedig ac yn gwerthfawrogi materion. Dylai ymwybyddiaeth soffistigedig o egwyddorion sylfaenol hawliau plant fod yn bresennol, ynghyd ag ymrwymiad argyhoeddiadol a ystyriwyd yn dda i hyrwyddo hawliau plant ar gyfer plant a phobl ifanc, ac mae gallu cryf i gymhwyso syniadau hyn i ymarfer hefyd yn bresennol. Bydd y myfyriwr ardderchog hefyd feddu ar wybodaeth gynhwysfawr o'r cyd-destun polisi yng Nghymru, yn gallu dadansoddi a gwerthuso'n feirniadol amrywiaeth o wahaniaethau oddi wrth y polisi yn Lloegr, a bydd yn dangos lefelau uchel iawn o fedr wrth gaffael gwybodaeth gynhwysfawr berthnasol i ymarfer yn y sector hwn yng Nghymru .

(A- / A *): Dylai'r myfyriwr rhagorol ddangos lefel soffistigedig o wybodaeth a dealltwriaeth o'r cysyniadau a'r materion sy'n ganolog i ac o amgylch gwasanaethau gwaith cymdeithasol i blant, pobl ifanc a theuluoedd, a gallu hynod fedrus i gymhwyso hyn at sefyllfaoedd ymarfer. Dylai hefyd fod gallu cynhwysfawr i ddadansoddi a gwerthuso yn feirniadol ymchwil mewn perthynas â 'beth sy'n gweithio' ar gyfer y grŵp yma o ddefnyddwyr gwasanaeth, a dealltwriaeth fanwl a chytbwys o'r materion cyfyng-gyngor a gwerthoedd cysylltiedig. Dylai ymwybyddiaeth soffistigedig o egwyddorion sylfaenol hawliau plant fod yn bresennol, ynghyd ag ymrwymiad sy'n argyhoeddi ac sydd wedi'i ystyried yn dda i hyrwyddo hawliau plant ar gyfer plant a phobl ifanc, ac mae gallu cryf i gymhwyso'r syniadau hyn i ymarfer hefyd yn bresennol. Bydd y myfyriwr ardderchog hefyd yn meddu ar wybodaeth gynhwysfawr o'r cyd-destun polisi yng Nghymru, yn gallu dadansoddi a gwerthuso'n feirniadol amrywiaeth o wahaniaethau oddi wrth y polisi yn Lloegr, a bydd yn dangos lefelau uchel iawn o fedr wrth gaffael gwybodaeth gynhwysfawr berthnasol i ymarfer yn y sector hon yng Nghymru .

threshold

(C): Dylai'r myfyriwr trothwy ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o'r cysyniadau a'r materion sydd yn ganolog i ac o amgylch gwasanaethau gwaith cymdeithasol a gynigir i blant, pobl ifanc a theuluoedd, a'r gallu i gymhwyso hyn i sefyllfaoedd ymarfer. Dylai'r myfyriwr hefyd fod â'r gallu i ddadansoddi a gwerthuso ymchwil mewn perthynas â 'beth sy'n gweithio' ar gyfer y grŵp yma o ddefnyddwyr gwasanaeth, ac yn meddu ar ddealltwriaeth o'r materion cyfyng-gyngor a gwerthoedd sy'n gysylltiedig. Dylai ymwybyddiaeth o egwyddorion sylfaenol hawliau plant fod yn bresennol, ynghyd ag ymrwymiad i hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc, a'r gallu i gymhwyso'r cysyniadau hyn i sefyllfaoedd ymarfer. Bydd y myfyriwr trothwy hefyd yn ymwybodol o'r cyd-destun polisi yng Nghymru, gan gydnabod y gwahaniaethau allweddol gyda pholisi yn Lloegr, a bydd ganddynt y sgiliau angenrheidiol i gaffael gwybodaeth berthnasol i ymarfer yn y sector hon yng Nghymru.

good

(B): Dylai'r myfyriwr 'nodweddiadol' arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o'r cysyniadau a'r materion sydd yn ganolog i ac o amgylch gwasanaethau gwaith cymdeithasol i blant, pobl ifanc a theuluoedd, a lefel gadarn o allu i'w cymhwyso i sefyllfaoedd ymarfer. Dylai'r myfyriwr hefyd fod â'r gallu clir i ddadansoddi a gwerthuso yn feirniadol ymchwil mewn perthynas â 'beth sy'n gweithio' ar gyfer y grŵp defnyddwyr gwasanaeth yma, a meddu ar ddealltwriaeth dda o'r materion cyfyng-gyngor a gwerthoedd cysylltiedig. Dylai ymwybyddiaeth glir o egwyddorion sylfaenol hawliau plant fod yn bresennol, ynghyd ag ymrwymiad i hyrwyddo hawliau plant ar gyfer plant a phobl ifanc, a'r gallu i gymhwyso'r cysyniadau hyn i sefyllfaoedd ymarfer. Bydd y myfyriwr 'nodweddiadol' hefyd â gwybodaeth gadarn o'r cyd-destun polisi yng Nghymru, yn gallu dadansoddi'r gwahaniaethau allweddol gyda pholisi yn Lloegr, ac yn medu ar sgiliau cadarn wrth gaffael gwybodaeth fanwl berthnasol i ymarfer yn y sector hon yng Nghymru.

Learning outcomes

 1. Dangos gwybodaeth fanwl o ofynion deddfwriaethol allweddol ac arweiniad a gweithdrefnau gwaith cymdeithasol sy’n dylanwadu ar ymarfer mewn gwaith gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd – yng nghyswllt asesu, cynllunio, diogelu, gwaith llys, gofal maeth, mathau eraill o ofal cyhoeddus, mabwysiadu a gadael gofal, a swyddogaeth Adolygiadau Ymarfer Plant wrth ddylanwadu a gwella ymarfer o fewn y gyfundrefn ddiogelu.

 2. Dadansoddi’n feirniadol y modd mae digwyddiadau yn eu bywydau cyn ac yn ystod y cyfnod y maent yn derbyn gofal yn effeithio ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys effaith gwahaniaethu a gormes, yn enwedig ar grwpiau bregus megis plant ar eu pennau eu hunain sy’n ceisio lloches neu blant anabl.

 3. Egluro a dadansoddi pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd; adnabod nodweddion y cysylltiadau gwaith cymdeithasol â phlant sy’n hyrwyddo cyfathrebu da; a bod â dealltwriaeth drylwyr o’r effaith a gaiff cam-drin, ymlyniad cythryblus neu anfantais ddifrifol ar ddatblygiad plant, ac felly, ar eu gallu i gyfathrebu.

 4. Sylweddoli ac egluro pa mor fregus yw plant yng nghyd-destun teuluoedd sydd â’r gallu i orthrymu neu ystumio, a dangos ymrwymiad i’r egwyddor fod anghenion plant yn cael eu blaenoriaethu.

 5. Dehongli a chymhwyso cysyniadau o ymchwil a’r sylfaen wybodaeth mewn perthynas ag effaith cam-drin ar blant, ac yng nghyswllt ymarfer gyda phlant sydd mewn angen neu mewn peryg o niwed sylweddol, sy’n derbyn gofal, sydd mewn cyfnod trawsnewid neu’n gadael gofal, a’u teuluoedd.

 6. Archwilio’n feirniadol y modd y mae Cytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn berthnasol i ymarfer gyda phlant a phobl ifanc sy’n cael gwasanaethau gwaith cymdeithasol, a deall pwysigrwydd hyrwyddo hawliau plant yn eu gwaith

 7. Adnabod a dadansoddi goblygiadau datblygiadau polisi cymdeithasol mewn perthynas â gwaith yn y maes hwn, yn enwedig yng nghyd-destun datganoli ag ymdrechion polisi penodol yng Nghymru.

 8. Dangos eu dealltwriaeth gynhwysfawr o’r cyfyng-gyngor o ran gwerthoedd, a’r gwrthdaro moesegol sy’n gynhenid mewn gwaith gyda phlant a theuluoedd, yn cynnwys deuoliaeth bosib gofal a rheolaeth, a’r gallu i adnabod ac egluro dulliau gwrth-ormesol o weithio gyda theuluoedd.

 9. Adnabod ac ystyried yn feirniadol yr amrediad o wasanaethau y gall fod eu hangen ar blant a phobl ifanc sydd mewn angen neu mewn perygl o gael niwed sylweddol, sy’n derbyn gofal neu yn y cyfnod o drawsnewid neu yn gadael gofal; ynghyd â’u teuluoedd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Semester 1 50
Interview 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Workshop

Cynhelir gweithdy dwy awr yn wythnosol gan ddefnyddio technegau dysgu yn seiliedig ar ymholiad a seminarau dan arweiniad myfyrwyr. Bydd siaradwyr gwadd o dimau gwaith cymdeithasol yn cyfrannu at rai o'r gweithdai hyn, e.e. camddefnyddio sylweddau, cyfiawnder ieuenctid. Bydd unigolion sydd angen gofal a chymorth, neu eu gofalwyr, yn cael mynediad drwy sefydliadau perthnasol, a'u cefnogi i gyfrannu at un neu fwy o sesiynau e.e. pobl ifanc sy'n gadael gofal.

24
Study group

Bydd tasgau dadansoddi yn cael eu rhoi ar ôl pob darlith, er mwyn paratoi ar gyfer y gweithdy. Gall y rhain gynnwys gweithgareddau grŵp neu dasgau unigol, a byddant yn cynnwys defnydd o rywfaint o adnoddau ar-lein ar gyfer dysgu ar eu cyflymder eu hunain.

12
Lecture

Cynhelir darlith ddwy awr bob wythnos fydd yn rhoi damcaniaeth sy'n sail i’r pwnc dan sylw.

24
Private study

Gosodir tasg yn wythnosol i fyfyrwyr ddarllen cyn y ddarlith er mwyn sicrhau eu bod yn gyfarwydd â'r maes pwnc dan sylw yn ystod y ddarlith a gweithdy. Gofynnir hefyd i fyfyrwyr ddarllen a gwneud defnydd o adnoddau dysgu eraill yn dilyn y darlithoedd a gweithdai, er mwyn atgyfnerthu dysgu. Mae amser astudio preifat yn cynnwys paratoi ar gyfer asesiad.

140

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Demonstrate critical appreciation of the competing views on the nature of social work and its place and purpose in society, and the complex relationship between social justice, social care and social order/control and their practical and ethical implications.
 • Develop critical understanding of the relationship between society, state and social work and its centrality to assessing the wellbeing, care and support needs of individuals as well as safeguarding requirements in relation to individuals, families and communities at risk.
 • Demonstrate in-depth understanding and reflection of how social work, both as an occupational practice and as an academic subject, evolves, adapts and changes in response to the social, political and economic challenges and demands of contemporary social welfare policy, practice and legislation.
 • Critically understand and examine the root causes of discrimination, oppression, prejudice and inequality and how legislation and policy can be applied to challenge them, as well as the ethical concepts of rights, responsibility, freedom, authority and power inherent in the practice of social workers as agents with statutory powers in different situations
 • Examine and critically apply a range of theories and research informed evidence that informs understanding of the child, adult, family or community and of the range of assessment and interventions which can be used to address wellbeing and risk.
 • Develop critical understanding with critical evaluation of the underpinning perspectives that determine explanations of the characteristics and circumstances, the stages of development and behaviour of people who need care and support, drawing on research, practice experience and the experience and expertise of people who use services
 • Demonstrate critical understanding of the factors and processes that facilitate effective interdisciplinary, interprofessional and interagency collaboration and partnership across a plurality of settings and disciplines
 • Develop critical appreciation of the current and evolving range and appropriateness of statutory, voluntary and private agencies providing services and the organisational systems inherent within these
 • In-depth and critical understanding of the development of strengths-based, person-centred services which focus on the human and legal rights of individuals for control, power and self determination
 • Work in a transparent and responsible way, balancing autonomy with complex, multiple and sometimes contradictory accountabilities (for example, to different individuals, employing agencies, professional bodies and the wider society)
 • Social work as an ethical activity requires practitioners to recognise the dignity of the individual, as well as make and implement difficult decisions (including the restriction of liberty) in human situations that involve the potential for benefit or harm.
 • Involve users of social work services in ways that increase their resources, capacity and power to influence factors affecting their lives
 • Demonstrate the ability to reflect on and learn from the exercise of their skills, and develop their professional identity, recognise their own professional and organisational limitations and accountability, and know how and when to seek advice from a range of sources including constructive professional supervision
 • Assess human situations, taking into account a variety of factors (including the views of participants, theoretical concepts, research evidence, legislation and organisational policies and procedures)
 • Think logically, systematically, creatively, critically and reflectively, in order to carry out a holistic assessment
 • Demonstrate persistence in gathering information from a wide range of sources and using a variety of methods, for a range of purposes, critically assessing the reliability and relevance of the information gathered. These methods include electronic searches, reviews of relevant literature, policy and procedures, face-to-face interviews, and written and telephone contact with individuals and groups take into account differences of viewpoint in gathering information
 • Apply ethical principles and practices critically in planning problem-solving activities
 • Critical analysis and professional judgement and the processes of defensible risk assessment and decision making, including the balance of choice and control, rights and protection in decision making, focussing on wellbeing outcomes.
 • Demonstrate interpersonal skills and emotional intelligence that creates and develops relationships based on openness, transparency and empathy
 • Make appropriate use of and reflect on research in decision making and professional judgement about practice and in the evaluation of outcomes
 • Build and sustain purposeful relationships with people and organisations in communities and inter-professional contexts
 • Practice in a manner that promotes well-being, protects safety and resolves conflict
 • Engage appropriately with the life experiences of service users, to understand accurately their viewpoint, overcome personal prejudices and respond appropriately to a range of complex personal and interpersonal situations
 • Communicate clearly, sensitively and effectively, using appropriate methods with individuals and groups of different ages and abilities in a range of formal and informal situations
 • Make decisions based on evidence, set goals and construct specific plans to achieve outcomes, taking into account relevant information including ethical guidelines
 • Assimilate, present and disseminate relevant information and conclusions verbally and on paper, in reports and case records, in a structured form, appropriate to the audience for which these have been prepared
 • Use information and communication technology effectively and appropriately for professional communication, data storage and retrieval and information searching to enable effective use of research in practice

Resources

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Optional in courses: