Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCY-1004:
Cyflwyniad i Droseddeg

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Gwenda Jones

Overall aims and purpose

Mae troseddeg yn faes astudio hynod ddiddorol. Mae'r maes troseddeg fel pwnc disgyblaeth yn benthyg o feysydd eraill megis cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, gwyddoniaeth wleidyddol, daearyddiaeth, seicoleg a hanes yn ogystal â'r gyfraith, cyfiawnder troseddol ac astudiaethau'r heddlu. Ymdrinir â safbwyntiau theoretaidd gwahanol sy'n egluro trosedd a rheolaeth gymdeithasol ac ymddygiad droseddol. Olrheinir gwreiddiau troseddeg hyd at drafodaeth o safbwyntiau mwyaf cyfoes.

Course content

Troseddeg, trosedd a gwyredd: gosod y cyd-destun Yr Ysgol Glasurol a Chlasuriaeth gyfoes Positifistiaeth Biolegol Positifistiaeth Seicolegol Anrhefn Gymdeithasol ac Anomie Theori Straen Gymdeithasol a Diwylliannol Theori Labelu Troseddeg Radical a Beirniadol Theori Rheolaeth Troseddeg Rhealaeth Troseddeg Ffeministiaeth

Assessment Criteria

threshold

Aseiniad: Dangos ymwybyddiaeth sylfaenol o rai o brif theorïau trosedd ynghyd â phroblemau methodolegol; gallu cymharu a gwrthgyferbynnu theorïau; gallu cyflwyno deunydd clir gan ganolbwyntio ar bwyntiau allweddol a thrafod ffynhonellau'n sylfaenol a chyffredinol. Prawf Dosbarth: Dangos dealltwriaeth sylfaenol o'r prif gysyniadau a chynnig cymhariaeth syml, boddhaol.

good

Aseiniad: Dangos ymwybyddiaeth gadarn o achosion trosedd a phrif theorïau trosedd; gallu cymharu a gwrthgyferbynnu theorïau'n glir a beirniadol ynghyd âr amryw ddiffiniadau o drosedd a phroblemau methodolegol; gallu trafod hanes trosedd, cyfraith a chyfiawnder troseddol a systemau cosb. gallu cyflwyno deunydd clir gan ganolbwyntio ar bwyntiau allweddol a thrafod ffynhonellau'n drylwyr a beirniadol.

Prawf Dosbarth: Dangos dealltwriaeth dda a beirniadol o'r prif gysyniadau a chynnig cymhariaeth a gwrthgyferbyniaeth ystyrlon, glir.

excellent

Aseiniad: Dangos ymwybyddiaeth drylwyr a chynhwysfawr o achosion a phrif theorïau trosedd. Yn gallu egluro a dadansoddi'r prif theorïau'n drylwyr a chynhwysfawr, gan arddangos gwreiddioldeb meddwl wrth werthuso a chymhwyso theori i bolisi a thu draw. Gallu dadansoddi hanes trosedd ac ehangder diffiniadau, cyfiawnder a systemau cosb. Gallu cyflwyno dadl wedi ei saernïo'n grefftus ac ystod eang o ffynhonellau i gefnogi'r ddadl. Prawf Dosbarth: Dangos dealltwriaeth reymegol o'r prif gysyniadau, a thrafodaeth ragorol ddisglair wrth gymharu a gwrthgyferbynnu.

Learning outcomes

 1. Archwilio effaith trosedd ar gymdeithas, gan gynnwys dioddefwyr troseddau.

 2. Dangos y gallu i leoli, dehongli a gwerthuso'n feirniadol (ar lefel gychwynnol) lenyddiaeth a thystiolaeth berthnasol sy'n ymwneud ag ymddygiad troseddol a gwyredd.

 3. Dangos dealltwriaeth glir o wreiddiau troseddeg.

 4. Gallu cymharu a gwrthgyferbynnu prif bersbectifau troseddeg.

 5. Dangos dealltwriaeth o'r ffyrdd y mae trosedd wedi'i diffinio a'i hadeiladu mewn cyd-destunau cyfreithiol, cymdeithasol, gwleidyddol a hanesyddol

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Aseiniad 60
Prawf Dosbarth 40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

1 awr seminar x 12

12
Lecture

Darlith 1 awr yr wythnos x 24 wythnos

Rhoddir darlithoedd i fynu ar Blackboard unwaith y traddodir hwy, ynghyd ag adnoddau cefnogol eraill.

12
Private study

Astudiaeth Breifat am o leiaf 176 awr yn darllen ar destynau darlithoedd a seminarau; gwaith paratoi aseiniadau.

176

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: