Coronavirus (Covid-19) Information

Module VPC-1106:
Iddewiaeth a Christnogaeth

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Gareth Evans Jones

Overall aims and purpose

Amcan y modiwl yw cyflwyno myfyrwyr i natur y grefydd Iddewig a’r grefydd Gristnogol. Edrychir ar rai o brif themau Iddewiaeth a’r cyfraniad a waned gan y rabiniaid cynnar. Manylir ar rai o’r dadleuon ynglyn ag Iddewiaeth sydd wedi eu hamlygu dros y cnrifoedd a rhoddir sylw arbennig i’r holocost. Trafodir rhai o brif athronwyr y grefydd megis Maimonides a Buber. Bydd y modiwl wedyn yn canolbwyntio ar y Testament Newydd gan fanylu ar feddylfryd Paul cyn troi at syniadau’r Tadau Eglwysig Cynnar. Diweddir trwy drafod syniadau rhai o’r prif feddylwyr Cristnogol dros y canrifoedd.

Course content

Man cychwyn y modiwl fydd astudiaeth o rai syniadau yn yr Hen Destament a’r Rabiniaid cynnar; yna eir ymlaen i drafod rhai o’r pynciau dadleuol a gododd ynglyn â’r grefydd hon dros y canrifoedd gan ddiweddu gyda thrafodaeth o’r holocost a rhai o syniadau prif feddylwyr y grefydd dros y blynyddoedd. Yn troir at y Testament Newydd a chanolbwyntio ar Paul cyn mynd ymlaen i ystyried cyfraniad y Tadau Eglwysig a rhai o’r prif feddylwyr Cristnogol dros y canrifoedd.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: D- – D+. Mae gwaith a gyflwynwyd yn ddigonol ac yn dangos lefel dderbyniol o fedrusrwydd fel a ganlyn:

 Cywir ar y cyfan ond yn cynnwys gwallau ac elfennau wedi eu hepgor.  Gwneir haeriadau heb dystiolaeth ategol glir neu resymu.  Mae fframwaith i’r gwaith ond mae’n ddiffygiol o ran eglurder ac felly’n dibynnu ar y darllenydd i wneud cysylltiadau a rhagdybiaethau.  Defnyddir ystod gymharol gyfyng o ddeunydd.

good

Da C- - C +. Mae’r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw ac o bryd i'w gilydd gwelir arddull a dull rhagorol a dewis rhagorol o ddeunyddiau cefnogol. Mae’n dangos:  Fframwaith da a dadleuon wedi’u datblygu’n rhesymegol.  Mae'n defnyddio'n rhannol, o leiaf, ddeunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr.  Ar y cyfan mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn.  Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol.

Da iawn B- - B+. Mae’r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw a gwelir arddull a dull a dewis o ddeunyddiau cefnogol sy'n rhagori. Mae’n dangos:  Fframwaith da iawn a dadleuon sydd wedi’u datblygu’n rhesymegol.  Mae'n defnyddio deunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr.  Mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn.  Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol.

excellent

Rhagorol A- - A*. Mae’r gwaith a gyflwynir o safon eithriadol ac yn rhagori mewn un neu fwy o'r ffyrdd canlynol:  Mae’n cynnwys esboniadau gwreiddiol gyda syniadau’r myfyriwr ei hun yn gwbl amlwg.  Mae’n rhoi tystiolaeth glir o astudio annibynnol helaeth a pherthnasol.  Cyflwynir dadleuon yn eglur gan alluogi'r darllenydd i ystyried fesul cam er mwyn dod i gasgliadau.

Learning outcomes

  1. Adfyfyrio ar ddatblygiad hanesyddol y ddwy grefydd

  2. Deall tarddiad Iddewiaeth yn yr Hen Destament a tharddiad Cristnogaeth yn y Testament Newydd.

  3. Nodi prif feddylwyr Iddewig a Christnogol a gallu mynd i'r afael â deunydd o amryw o ffynonellau eilaidd a'u dehongli

  4. Gwneud dadansoddiad cynhwysfawr o'r ffydd Iddewig a'r ffydd Gristnogol, gan ddadelfennu'r prif drafodaethau a dadleuon sy’n gysylltiedig â’r ddwy grefydd dros y canrifoedd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
2000 word essay 50
1.5 hour exam 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Darlithoedd – 16 x 1 awr Seminarau – 6 x 1 awr

 

Courses including this module

Optional in courses: