Coronavirus (Covid-19) Information

Module XAC-1026:
Sgiliau ar gyfer Dysgu a Gwait

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Nia Young

Overall aims and purpose

Nod y modiwl yw helpu’r myfyrwyr i ddysgu’n effeithiol ac i ddatblygu ystod o sgiliau allweddol a sgiliau trosglwyddadwy yng nghyd-destun eu harddulliau a'u dulliau personol. Bydd y cynnwys yn sicrhau bod myfyrwyr yn teimlo'n hyderus i weithio gyda phlant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol eraill gan adfyfyrio ar eu hymarfer eu hunain. Mae’n galluogi myfyrwyr i ganfod eu cryfderau a’u gwendidau presennol wrth osod targedau personol fel rhan o’r broses o ddod yn ddysgwr annibynnol. Dyma'r sylfaen ar gyfer deall ac ymwneud â datblygiad parhau a fydd o fudd i'r myfyrwyr a'r plant a'r bobl ifanc y maent yn gweithio gyda hwy. Bydd yn canolbwyntio ar y sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig sydd eu hangen i wneud rhaglen radd, ac ar helpu myfyrwyr i ddeall eu hymddygiad dysgu ac ymddygiad dysgu pobl eraill er mwyn ennill cymhelliant a hyder.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn eich helpu yn eich astudiaethau yn ogystal â'ch paqratoi ar gyfer byd gwaith a gall eich helpu i gyflawni eich potensial. Bydd y modiwl hwn yn ystyried amrediad o ddamcaniaethau dysgu, gan gynnwys damcaniaethau deallusrwydd Gardner, Salovey, Mayer ac eraill; a sut mae’r rhain yn berthnasol i arddulliau dysgu personol y myfyrwyr. Bydd cynnwys y modiwl yn cysylltu â’ch Cynllun Datblygu Personol Bydd: - yn datblygu sgiliau’r myfyrwyr yng nghyd-destun strategaethau darllen a gwneud nodiadau; - crynhoi, cyfeirio, a’r defnydd effeithiol o wasanaethau llyfrgell ar-lein; - yn datblygu sgiliau ysgrifennu theoretig ac adfyfyriol yn cynnwys adolygu, beirniadu a gwerthuso testunau. - Yn datblygu sgiliau prawfddarllen a golygu gwaith personol - Yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu hyder mewn cyfathrebu llafar trwy gyflwyniadau mewn seminarau gyda’u cyfoedion. neu trwy baratoi blogiau neu flogiau. Ystryied gor-bryder perfformiad a sut mae ei reoli. - Yn ystyried pwysigrwydd seicoleg gadarnhaol a deallusrwydd emosiynol wrth weithio gyda phlant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol eraill. - Yn datblygu gallu'r myfyrwyr o ran hunan-adnabyddiaeth, eu gwerthoedd, dycnwch a'u credoau, er mwyn pennu ffiniau priodol ac adfyfyrio ar berthnasau gyda phlant a phobl ifanc. - Deall effeithiau cymhelliant ar ddysgu a helpu myfyrwyr i ddatblygu ymwybyddiaeth o'u dysgu a'u cymhelliant eu hunain ac eraill. - Gwerthuso eu profiadau dysgu, eu llwyddiannau a'u heriau eu hunain. - Sut mae ymateb i adborth - Deall rheoli amser a blaenoriaethu gwaith.

Assessment Criteria

threshold

D-, D, D+: Trothwy: Dealltwriaeth boddhoal o’ch allu fel unigolyn i ddysgu’n effeithiol; gallu i ymchwilio a chyflwyno’ch gwaith mewn cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig mewn arddull academaidd addas, ac i safon derbyniol. Medru chwilio am a chyfeirio at ffynonellau dibynadwy a'u defnyddio fel sail i'r gwaith. Dangos dealltwriaeth o sgiliau cynllunio a pharatoi ar gyfer aseiniadau.

good

C-, C, C+: Dealltwriaeth da o’ch allu fel unigolyn i ddysgu’n effeithiol; gallu i ymchwilio a chyflwyno’ch gwaith mewn cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig mewn arddull academaidd addas, ac i safon uchel. Medru chwilio am a chyfeirio at amrywiaeth o ffynonellau dibynadwy a'u defnyddio fel sail i'r gwaith. Dangos dealltwriaeth dda o sgiliau cynllunio a pharatoi ar gyfer aseiniadau a'u defnyddio yn effeithiol.

excellent

A-, A, A+, A, A*: Dealltwriaeth cynhywsfar a threiddgar o’ch allu fel unigolyn i ddysgu’n effeithiol; gallu i ymchwilio’n eang a chyflwyno’ch gwaith mewn cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig mewn arddull academaidd addas, ac i safon ardderchog. Medru chwilio am a chyfeirio at amrywiaeth eang o ffynonellau dibynadwy a'u defnyddio fel sail cryf i'r gwaith. Dangos dealltwriaeth ardderchog o amrywiaeth o sgiliau cynllunio a pharatoi ar gyfer aseiniadau a'u dewis yn bwrpasol ar gyfer gwahanol mathau o aseiniad.

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth o ddysgu, cymhelliant, a deallusrwydd emosiynol ac ystyried sut y gellir cefnogi gwahanol arddulliau dysgu;

 2. cymhwyso’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth wrth ddatblygu eu sgiliau eu hunain yng nghyd-destun eu hastudiaethau eu hunain;

 3. datblygu sgiliau ymchwil ac ysgrifennu academaidd, sy'n briodol i astudiaethau israddedig;

 4. datblygu hyder trwy gyflwyniadau llafar a thrwy ymchwilio i wahanol arddulliau cyfathrebu;

 5. trefnu eu dysgu a’u gwybodaeth gan ddefnyddio ystod o ffynonellau gwybodaeth a chyflwyno eu gwaith yn briodol;

 6. datblygu dealltwriaeth o'u harddulliau dysgu, eu datblygiad a’u profiadau eu hunain.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Cyfeirio a Chyfeirnodi

Ysgrifennwch baragraff byr yn cynnwys cyfeiriadau a rhestr gyfeiriadaeth

10
COURSEWORK Cynllun ar gyfer cyflwyniad

Cyd-gynllunio cynllun ar gyfer cyflwyno trafodaeth ar ddamcaniaethau dysgu

25
GROUP PRESENTATION Cyflwyniad Llafar Grwp

Cyd-gyflwyno mewn grŵp gyda chyd-fyfyrwyr drafodaeth ar ddamcaniaethau dysgu. Fe gewch eich hasesu am eich cyfraniad unigol a'ch cyfraniad i'r grŵp.

25
ESSAY Traethawd

Aseiniad yn seiliedig ar ddarllen ac adborth blaenorol ar ddamcaniaethau dysgu, yn trafod cryfderau a chyfyngiadau amrediad o ddamcaniaethau dysgu, gan ddangos llif a strwythur naturiol.

40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

11 @ 2awr/wythnos

22
Seminar

11 @ 1 awr/wythnos

11
Private study 167

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • integrate ideas and findings across the multiple perspectives in early childhood studies and recognise distinctive early childhood studies approaches to relevant issues
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • generate and explore hypotheses and research questions relating to early childhood in an ecological context
 • the underlying values, theories and concepts relevant to education
 • the diversity of learners and the complexities of the education process
 • analyse educational concepts, theories and issues of policy in a systematic way

Courses including this module