Coronavirus (Covid-19) Information

Module XAC-1033:
Anturiaethau wrth Dyfu

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Nia Young

Overall aims and purpose

Disgrifir plentyndod yn aml fel yr amser hawsaf o fywyd, ond, mewn gwirionedd, mae babanod a phlant yn wynebu amrywiaeth anhygoel o brofiadau a sgiliau newydd y mae'n rhaid iddynt eu meistroli mewn cyfnod cymharol fyr. Mae'r modiwl hwn yn archwilio heriau tyfu i fyny a'r ffyrdd gwych y mae plant yn eu goresgyn yn ogystal â mynd i'r afael â phrif bryderon cymdeithas am blant a phlentyndod. O ddefnyddio pŵer yr ymennydd i reoli symudiad eu coesau, i gyfuno synau i fynegi meddyliau a llywio'n llwyddiannus trwy reolau cymdeithasol cymhleth a chudd sy'n rheoli cyfeillgarwch, mae datblygiad plant yn antur yn llawn o ymdrechion, gwallau a dysgu. Ac mae hyn i gyd yn digwydd mewn cymdeithas sydd wedi'i chynllunio gan ac ar gyfer oedolion sydd ag awdurdod a syniadau pendant am beth ddylai plentyndod fod. Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno'r damcaniaethau y tu ôl i sut mae plant yn meistroli'r galluoedd anhygoel hyn yn y gymdeithas hon, gan ganiatáu i fyfyrwyr werthfawrogi cwmpas a chyflymder y dysgu y mae'n rhaid i blant ei wneud i dyfu i fyny. Bydd myfyrwyr wedyn yn gallu cymhwyso'r ddamcaniaethau yma i arsylwadau o blant, gan ennill profiad o asesu datblygiad plant mewn lleoliadau byd go iawn sydd yn sgil hanfodol ar gyfer gwaith efo pobl o unrhyw oed.

Course content

Mae'r modiwl hwn yn archwilio profiad plant o dyfu i fyny yn y byd cyfoes. Mae'n nodi'r cerrig milltir yn natblygiad cynnar plentyn ac yn amlygu effaith amgylchedd y plentyn. Mae materion allweddol fel y teulu, iechyd a chyfeillgarwch yn cael eu harchwilio yng nghyd-destun pryderon cyfoes am blentyndod. Mae'r modiwl hefyd yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr arsylwi datblygiad plant ifanc mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar priodol, gyda ffocws ar eu datblygiad gwybyddol, cymdeithasol ac emosiynol ac i drafod y rhyngweithio rhwng datblygiad a phrofiadau'r plentyn. Mae pwyslais ar: • pwysigrwydd yr amgylchedd dysgu i'w dealltwriaeth a'u datblygiad; • rôl perthnasoedd ym myd y plentyn; • y ffordd y mae plant yn dod i ddeall yr hyn sy'n iawn ac yn anghywir; • sut y caiff yr 'hunan' ei siapio a'i ddeall; • ystyried pwysigrwydd iechyd, lles a hapusrwydd; • rôl y teulu ym myd plant; • effaith materion fel tlodi, gordewdra a 'natur arallrwydd' • arsylwi ar ryngweithio plant ifanc ac ymchwilio i ddylanwad oedolion a chyfoedion ar ddatblygiad seico-gymdeithasol plant ifanc trwy astudiaethau achos a thrwy archwiliadau ymarferol ac arsylwadau mewn lleoliad perthnasol.

Mae'n orfodol i gael gwirio DBS er mwyn dilyn y modiwl hwn.

Assessment Criteria

threshold

D-, D, D+: Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad boddhaol o’r prif camau datblygiad mewn bywyd cynnar unigolyn a’r rhyngweithio rhwng unigolyn a’i amgylchedd.

good

C-, C, C+: Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad da o’r prif camau datblygiad mewn bywyd cynnar unigolyn a’r rhyngweithio rhwng unigolyn a’i amgylchedd.

excellent

A-, A, A+, A, A*: Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cynhwysfawr o’r prif camau datblygiad mewn bywyd cynnar unigolyn a’r rhyngweithio rhwng unigolyn a’i amgylchedd, a’r gallu i drafod y maes yn dreiddgar a dadansoddol.

Learning outcomes

 1. Nodi'r prif faterion a all effeithio ar ddatblygiad a phrofiadau plentyn.

 2. Dangos dealltwriaeth o ddylanwad a phwysigrwydd yr amgylchedd a chymdeithas ar ddatblygiad personol, emosiynol, cymdeithasol a gwybyddol plentyn, ei les a'i hapusrwydd.

 3. Nodi a dehongli tystiolaeth o brofiad a dealltwriaeth plant ifanc mewn lleoliad gofal plant.

 4. Nodi ffyrdd y mae plant yn rhyngweithio â'r byd o'u cwmpas i greu plentyndod cyfoes.

 5. Dangos dealltwriaeth o esboniadau theoretig ar ddatblygiad seicolegol cynnar plentyn;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Traethawd yn seiliedig ar drafodaeth Fforwm Arlein

Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn fforwm drafod i gymharu syniadau academaidd o dyfu i fyny a chysylltu'r rhain â phrofiadau byw plant. Bydd y trafodaethau hyn gyda chyfoedion yn cael eu defnyddio fel sail i draethawd sy'n ymwneud â materion allweddol ym mywydau plant fel y nodwyd yn y darlithoedd (ee iechyd, bywyd teuluol, ac ati). Bydd y graddau'n seiliedig ar y cyflwyniad traethawd terfynol. Bydd y fforwm ar-lein yn cael ei fonitro gan gydlynydd y modiwl. Mae'r aseiniad hwn wedi'i gynllunio i alluogi myfyrwyr i gefnogi ei gilydd i archwilio sut mae plant yn tyfu i fyny tra hefyd yn datblygu'r sgiliau professiynol canlynol: 1. Cymhwyso theori i enghreifftiau byd go iawn. 2. Cyfathrebu ysgrifenedig (yn benodol sgiliau trafod beirniadol a pharchus). 3. Dewis a gwerthuso llenyddiaeth briodol.

25
LOGBOOK OR PORTFOLIO Portffolio Arsylwi mewn Lleoliad

Ysgrifennwch adroddiad am eich arsylwadau o blentyn mewn lleoliad gofal plant. Trafodwch sut mae datblygiad a phrofiad y plentyn o blentyndod yn rhyngweithio â'r amgylchedd lle maent yn cael eu harsylwi. Mae'r aseiniad hwn wedi'i gynllunio i alluogi myfyrwyr i wneud cysylltiadau rhwng materion theori a byd go iawn. Mae hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu'r sgiliau cyflogadwyedd canlynol: 1. Defnyddio gwybodaeth o ddamcaniaeth i ystyried profiadau datblygiadol plentyn. 2. Gwneud defnydd o arsylwi fel ffordd o ddeall plentyndod. 3. Cadw nodiadau cryno a defnyddiol ynglŷn â datblygiad plentyn.

75

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlithoedd a seminarau rhyngweithiol: 22 awr (11 @ 2 awr yr wythnos)

22
Work-based learning

Ymweliadau arsyllu: 18 awr (naill ai 6@ 3 awr neu 3 @ 6 awr)

18
Private study 160

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • reflect upon a range of psychological sociological health historical and philosophical perspectives and consider how these underpin different understandings of babies and young children and childhood
 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • evaluate competing positions in relation to the construction of babies and young children and childhood by different subjects societal agents and time place and culture
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • demonstrate knowledge and awareness of the skills needed for different pedagogical approaches including: - the necessary depth and strength of relationships with individual children and children in groups and the facilitation of the building of relationships with and between children - the formation and promotion of mutually respectful relationships with families colleagues other professionals and communities
 • lead support and work collaboratively with others and demonstrate an understanding of working effectively in teams with parents carers and other professionals 11
 • demonstrate an understanding of how to plan for and where appropriate implement meeting and promoting children's health well-being protection and safety and the conditions that enable them to flourish
 • use skills of observation and analysis in relation to aspects of the lives of babies and young children
 • reflect upon the ethics of studying babies and young children and their families and communities

Resources

Courses including this module