Coronavirus (Covid-19) Information

Module XAC-2035:
Plant, Llythrennedd a Llen

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Fliss Kyffin

Overall aims and purpose

( To be translated) This module encourages students to analyse what literacy is in the context of children and young people’s literature. It revisits and extends theories of how children and young people develop literacy skills. It develops knowledge and understanding of how pre-school literacy skills are supported by parents and families, agencies and practitioners. It studies how literacy is developed in schools, libraries and other places of interest in the form of stories, poetry, information texts and through digital means. It provides opportunities to evaluate strategies and activities for literacy development from birth to 14 years with reference to the National Literacy Framework. The module enables the composition of a short fiction or non-fiction text for children or young people and evaluates how literature can develop personal, social, emotional and cultural attitudes and understanding.

Course content

Semester 1: Datblygu llythrennedd cynnar trwy lenyddiaeth.

Mae'r darlithoedd yn y semester cyntaf yn ystyried yr amodau sydd eu hangen i ddatblygu iaith a sut mae plant yn datblygu sgiliau iaith a llythrennedd cynnar. Byddwn yn ailedrych ar theorïau caffael iaith ac yn adeiladu ar eich astudiaethau yn y flwyddyn gyntaf yng nghyd-destun profiadau cadarnhaol sy'n hyrwyddo llythrennedd. Trafodir asiantaethau a rhaglenni sy'n cefnogi Llythrennedd Teulu a dansoddir y rhesymau cymdeithasol ac economaidd y tu ôl i ddatblygiad Llythrennedd Teulu.

Rhoddir ystyriaeth i rôl llyfrgelloedd, amgueddfeydd a lleoedd o ddiddordeb a’r ffyrdd y gallant gyfrannu at lythrennedd plant. Ceir gwybodaeth gan Lyfrgellydd Plant a Rheolwr Dysgu a Chyfranogiad mewn amgueddfa leol.

Byddwn yn edrych ar lythrennedd digidol i blant ifanc, yn enwedig defnyddio apiau a gwefannau sy'n hyrwyddo sgiliau llythrennedd cynnar.

Byddwch yn dod yn gyfarwydd ag ystod eang o lenyddiaeth a ysgrifennwyd ar gyfer plant o'u geni hyd at ddiwedd y Cyfnod Sylfaen ac yn cadw cofnod darllen sy'n dadansoddi eich canfyddiadau. Bydd yn ddefnyddiol i chi ymuno â'ch llyfrgell leol fel bod gennych fynediad am ddim at lenyddiaeth plant yn ystod y flwyddyn.

Semester 2: Datblygu uwch lythrennedd cynnar trwy lenyddiaeth.

Bydd eich dealltwriaeth o lythrennedd yn datblygu yn yr ail semester gan gynnwys plant a phobl ifanc yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3. Mae'r ffocws ar ddiffinio nodweddion llenyddol mewn ystod eang o lenyddiaeth i blant a phobl ifanc ac archwilio sut mae'r rhain yn cefnogi dealltwriaeth bersonol, gymdeithasol, emosiynol a diwylliannol yn ogystal â datblygu sgiliau llythrennedd. Byddwch yn ysgrifennu testun llenyddol neu an-lenyddol ar gyfer cynulleidfa darged o'ch dewis [CA2 neu CA3] a chymhwyso'ch dealltwriaeth o'r nodweddion sy'n gwneud stori, cerdd neu ddarn ffeithiol. Byddwch yn creu gweithgareddau llenyddol yn seiliedig ar y darn rydych wedi ei ysgrifennu gan gyfeirio i'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. Byddwch yn parhau i gadw cofnod o'r llenyddiaeth i blant a phobl ifanc yr ydych wedi ei darllen ac yn egluro sut maent wedi dylanwadu ar eich gwaith ysgrifennu eich hun.

Assessment Criteria

threshold

Gwybodaeth a dealltwriaeth boddhaol o lythrennedd plant a’r gallu i ddehongli cyfraniad ystod o asiantaethau a rhaglenni. Dealltwriaeth dderbyniol o nodweddion ffurfiau llenyddol ac anlenyddol i blant, a sgiliau cyfansoddi a chreadigol boddhaol wrth gynhyrchu cyfansoddiad llenyddol neu anlenyddol eu hunain. Y gallu i ddadansoddi eu cyfansoddiad a dehongli ffuglen o’u dewis yn seiliedgi ar wybodaeth a barn eraill, i gefnogi eu safbwynt.

good

Gwybodaeth a dealltwriaeth da o lythrennedd plant a’r gallu i ddehongli cyfraniad ystod o asiantaethau a rhaglenni. Dealltwriaeth da o nodweddion ffurfiau llenyddol ac anlenyddol i blant, a sgiliau cyfansoddi a chreadigol boddhaol wrth gynhyrchu cyfansoddiad llenyddol neu anlenyddol eu hunain. Y gallu i ddadansoddi’r effeithiol eu cyfansoddiad a dehongli ffuglen o’u dewis yn seiliedig ar wybodaeth a barn eraill, i gefnogi eu safbwynt.

excellent

Gwybodaeth a dealltwriaeth ardderchog o lythrennedd plant a’r gallu i ddehongli cyfraniad ystod o asiantaethau a rhaglenni. Dealltwriaeth cynhywsfawr o nodweddion ffurfiau llenyddol ac anlenyddol i blant, a sgiliau cyfansoddi a chreadigol neilltuol wrth gynhyrchu cyfansoddiad llenyddol neu anlenyddol eu hunain. Y gallu i ddadansoddi’n effeithiol eu cyfansoddiad a dehongli ffuglen o’u dewis yn seiliedig ar wybodaeth a barn eraill i gefnogi eu safbwyntiau mewn modd beirniadol a chwaethus.

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth ddyfnach o rôl rhieni a theuluoedd, gwahanol asiantaethau ac ymarferwyr wrth iddynt gefnogi a hyrwyddo llythrennedd cynnar mewn plant;

 2. Gwerthuso'r dulliau a ddefnyddir gan wahanol ymarferwyr i hyrwyddo sgiliau llythrennedd plant a phobl ifanc trwy lythrennedd a llenyddiaeth ddigidol a gwahanol ddulliau, strategaethau ac adnoddau sy'n cynnal eu diddordeb mewn llythrennedd a darllen.

 3. Dangos dealltwriaeth feirniadol o theorïau datblygiad llythrennedd plant a dehongli ystyr llythrennedd mewn plant dan 5 oed a nodweddion llythrennedd datblygiadol mewn plant a phobl ifanc hyd at 14 oed;

 4. Ysgrifennu testunau llenyddol neu an-lenyddol i blant a phobl ifanc - testunau a fydd yn ysbrydoli eu brwdfrydedd a datblygu eu sgiliau llythrennedd;

 5. Dewis a gwerthuso amrywiaeth o lenyddiaeth plant a phobl ifanc o ran y cynnwys a nodweddion a'r ffordd y maent yn cynyddu dealltwriaeth plant o agweddau emosiynol, personol, cymdeithasol a diwylliannol ac yn ffordd o roi mwynhad a phleser i blant a phobl ifanc;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd Llythrennedd Teuluol 50
Gwerthuso'r broses o ysgrifennu 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlithoedd

33
Private study

Amser darllen ac ymchwil

149
Fieldwork

Gwaith Maes

2
Workshop

Gweithdai

4
Tutorial

Adborth Ffurfiol / Tiwtorial

12

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/xac-2035.html

Reading list

Gwahoddir i fyfyrwyr ymweld a Oriel Mon er mwyn ymchwilio'r cyfleoedd a'i gynnigwyd i hybu llythrennedd teuluol. Nid yw'r ymweliad yn angenrheidiol. Mae cyfle i fyfyrwyr ddewis fan gwahanol i ymchwilio os nad yw'r Oriel yn gyfleus. Mae angen i fyfyrwyr ddefnyddio ceir eu hunain neu drafnidiaeth cyhoeddus er mwyn teithio i'r Oriel. Fe fydd angen i fyfyrwyr wneud trefniadau er mwyn eu hiechyd a'u hyswiriant diogelwch, ac i dalu am eu tannwydd eu hunain.

Courses including this module