Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCE-3101:
Trin a Thrafod Cyfieithu

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Ms Sian Beidas

Overall aims and purpose

 1. Gweithredu fel modiwl sy'n pontio rhwng cyfieithu fel arf dysgu iaith a chyfieithu fel sgil, proffesiwn a disgyblaeth;
 2. Galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth strwythuredig a chyfannol o'r parau iaith a ddewiswyd ganddynt;
 3. Cynnig i fyfyrwyr arweiniad theoretig ar sail ymarfer i gyfieithu;
 4. Annog myfyrwyr i ymdrin â chyfieithu mewn modd systematig a'u galluogi i wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth yn ystod y broses gyfieithu.

Course content

Bwriad y modiwl hwn yw datblygu ac atgyfnerthu ymhellach sgiliau cyfieithu a enillwyd gan fyfyrwyr yn eu cyrsiau iaith. Trwy ystyried cyfieithu fel proses, mae'n craffu ar gyfieithu ar wahanol lefelau testunol, o lefel geiriau a gramadeg, i'r lefel destunol a phragmataidd sy'n ystyried cydlyniad, cywair a mathau o destun. Mae'n rhoi fframwaith i'r myfyrwyr i ystyried yr anawsterau cyfieithu yn y parau iaith a ddewiswyd ganddynt ac i ymchwilio i strategaethau a'u goblygiadau.

Darllen hanfodol

Baker, Mona. In Other Words: A Coursebook on Translation, 2nd edition (London: Routledge, 2011). Hatim, Basil and Munday, Jeremy. Translation: an Advanced Resource Book (London: Routledge, 2004).

Bydd gofyn hefyd i fyfyrwyr gael adnoddau ieithyddol penodol megis geiriaduron dwyieithog ac uniaith.

Assessment Criteria

excellent

A- - A*: Y cyfieithu: Ni ellir canfod unrhyw broblemau dealltwriaeth. Yn dangos y gallu i drin y Saesneg o ran arddull. Defnyddir cywair priodol yn gyson drwy'r darn. Dylai roi'r argraff na ellir gwella ar y cyfieithiad. Y sylwebaeth (gan gynnwys yr aseiniad cyflwyno): Dull gwreiddiol a meddylgar o gyfieithu'r deunydd ffynhonnell. Wedi ei strwythuro’n dda iawn ac wedi ei ysgrifennu'n eglur ac yn fanwl gywir. Yn cynnig rhesymau a chyfiawnhad da iawn dros ddewisiadau a phenderfyniadau. Asesu'r testun ffynhonnell mewn ffordd wreiddiol a dadansoddol.

threshold

D- - D+: Cyfieithu: Mae dealltwriaeth o'r eirfa a'r gystrawen yn dangos rhai diffygion eithaf amlwg sydd yn ei gwneud yn anodd deall. Dealltwriaeth gyffredinol hynod sylfaenol o'r deunydd ffynhonnell. Saesneg lletchwith; mae cyfieithu llythrennol yn cuddio'r ystyr. Fawr ddim ymdrech i adlewyrchu nodweddion arddull y gwreiddiol. Y sylwebaeth (gan gynnwys yr aseiniad cyflwyno): Ymdriniaeth sylfaenol iawn. Mae'r syniadau'n ddi-drefn, mae'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth o'r deunydd ffynhonnell a'r iaith darged yn annigonol. Cyflwyniad blêr o bosib a fawr ddim defnydd o'r adnoddau sydd ar gael. Fawr ddim enghreifftiau priodol o anawsterau ac atebion.

good

C- - B+: Y cyfieithu: Dealltwriaeth lawn o'r deunydd ffynhonnell. Yr arddull Saesneg yn glir ac yn gryno. Gallai fod rhai ymadroddion rhyfedd ond cynigir rhai atebion sensitif hefyd. Y sylwebaeth (gan gynnwys yr aseiniad cyflwyno): Cyflwyniad cadarn o amcanion ac ystyriaethau'r testun ffynhonnell o fewn cyd-destun; trafodaeth fedrus a sensitif ar natur a statws y testun ffynhonnell a'r iaith darged; disgrifiad eglur o'r rhesymau dros y dewisiadau a'r penderfyniadau. Defnydd medrus o'r adnoddau sydd ar gael.

Learning outcomes

 1. Cydnabod bod cyfieithu'n digwydd mewn perthynas â swyddogaethau cyfathrebu, mhethau o destun a nodweddion macro a microdestunol cysylltiedig.

 2. Dangos dealltwriaeth o wahanol fathau o anawsterau wrth gyfieithu.

 3. Defnyddio strategaethau cyfieithu systematig ac effeithiol.

 4. Ymresymu'n feirniadol ac amddiffyn penderfyniadau cyfieithu.

 5. Llunio cyfieithiad digonol i iaith gyntaf y myfyriwr.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cyflwyniad 30
Cyfieithiad a sylwebaeth 70

Teaching and Learning Strategy

Hours
Individual Project 4
Private study 78
Lecture 10
Workshop 8

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • The ability to use the target language creatively and precisely in sophisticated written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate sophisticated passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)

Resources

Courses including this module

Optional in courses: