Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCS-3031:
Project 3 Sbaeneg (2bb/1ib)

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr David Miranda-Barreiro

Overall aims and purpose

Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ysgrifennu darn estynedig o waith yn ystod eu semester mewn gwlad Sbaeneg ei hiaith. Mae'r project yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu gwybodaeth drylwyr am elfen benodol o fywyd, llenyddiaeth neu ddiwylliant Sbaeneg, Catalaneg neu Aliseg a gwella eu Sbaeneg ysgrifenedig a llafar yr un pryd. Dylid dewis pwnc nad yw eisoes yn elfen benodol o'r maes llafur, pwrpas hynny yw annog myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau astudio annibynnol a'u sgiliau ymchwil.

Course content

Ar yr amod y caiff ei gymeradwyo gan aelodau perthnasol staff yr Ysgol Ieithoedd Modern, gall y dewis bwnc neu'r darn i'w gyfieithu ymwneud ag unrhyw agwedd ar fywyd, llenyddiaeth, hanes neu ddiwylliant Sbaeneg, Catalaneg neu Aliseg. Dylid dewis pwnc/darn i'w gyfieithu nad yw eisoes yn elfen benodol o'r maes llafur. Ni ddylid dewis darn i'w gyfieithu sydd eisoes wedi ei gyfieithu i'r Gymraeg/Saesneg. Bydd y traethawd/cyflwyniad yn yr iaith darged.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: 40-49% Dealltwriaeth foddhaol o'r pwnc a ddewiswyd; tystiolaeth gyfyngedig o sgiliau ymchwil annibynnol a gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg.

good

Da: 50-69% Dealltwriaeth gadarn o'r pwnc a ddewiswyd; tystiolaeth ddigonol o sgiliau ymchwil annibynnol a gafael dda ar eirfa a gramadeg.

excellent

Rhagorol: 70+% Dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc a ddewiswyd; tystiolaeth helaeth o sgiliau ymchwil annibynnol a gafael ragorol ar eirfa a gramadeg.

Learning outcomes

  1. Dangos y gallu i wneud ymchwil yn annibynnol a dangos blaengaredd wrth ddatrys problemau.

  2. Dangos y gallu i gasglu gwybodaeth a'i chrynhoi'n effeithiol mewn dadl glir a rhesymegol yn yr iaith darged, ar lafar neu'n ysgrifenedig.

  3. Dangos tystiolaeth gadarn o feddwl gwreiddiol dadansoddol.

  4. Dangos eu bod yn gyfarwydd â thechnegau cyfeirio (yn cynnwys llunio llyfryddiaeth).

  5. Dangos lefel uchel o hyfedredd wrth ddefnyddio'r iaith Sbaeneg a'i gramadeg.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cynnwys 47.5
Iaith 47.5
Sgiliau traethawd hir 5

Teaching and Learning Strategy

Hours
Workshop 2
Private study 98

Transferable skills

  • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
  • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
  • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
  • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
  • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information

Courses including this module