Coronavirus (Covid-19) Information

Module QCB-3341:
Traethawd Hir/Dissertation

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Sarah Cooper

Overall aims and purpose

Mae’r traethawd hir 7000 o eiriau yn caniatáu i fyfyriwr adnabod cwestiwn ymchwil a datblygu darn sylweddol o ymchwil annibynnol er mwyn ateb y cwestiwn hwnnw. Bydd pob myfyriwr yn cael arolygwr, sef aelod o staff sydd gyda’r diddordebau ymchwil sydd yn cyfateb fwyaf i bwnc y myfyriwr. Bydd yr arolygwr wedyn yn trafod gyda’r myfyriwr er mwyn gwellau’u gallu i ffocysu terfynau, methodoleg a chynnwys y traethawd hir, gan roi cyngor drwy gydol cyfnod yr ymchwil hwn. Bydd y traethawd hir yn ddarn sylweddol o waith ysgrifenedig a fydd yn galluogi’r myfyriwr i ddatblygu prosiect ymchwil annibynnol. Bydd cyfran o’r addysgu yn cael ei wneud drwy gyfrwng y Saesneg, yn enwedig tua dechrau’r modiwl, ond bydd y rhannau rhai drwy gyfrwng y Gymraeg, a caiff y myfyriwr ysgrifennu’r traethawd hir mewn Cymraeg neu Saesneg.

Amcanion:
• Caniatáu myfyrwyr i ddatblygu darn sylweddol o ddysgu ac ymchwil annibynnol ar ffurf estynedig
• Cadarnháu sgiliau allweddol mewn ymchwil, dadansoddi critigol ac ysgrifennu academaidd
• Cael myfyrwyr i ddatblygu prosiect ymchwil ymarferol eu hunain, adnabod a defnyddio cronfa berthnasol o dystiolaeth, a chynhyrchu dadl estynedig ar ffurf ysgrifenedig.


The 7000 word dissertation allows a student to identify a research question, and develop a significant piece of individual research in order to address the question. Each student is assigned a supervisor, a member of staff who has research interests most closely connected to the student’s topic. The supervisor will liaise with the student to enhance their ability to focus the scope, methodology and content of the dissertation, and give advice throughout the duration of this research. The dissertation will be a substantial piece of written work, enabling students to develop an independent research project. A portion of the teaching, particularly towards the start of the module, will be through the medium of English, but some parts will be through the medium of Welsh, and the student may complete the dissertation through Welsh or English.

Aims:
• Allow students to complete a major piece of independent learning and research in extended form
• Reinforces key skills of research, critical analysis and academic writing
• Require students to formulate a practical research project of their own; identify and utilise a relevant body of evidence; and produce a sustained argument in written form.

Course content

Gall testunau amrywio, yn dibynnu ar ddewisiadau myfyrwyr a rhaglen y radd. Maent yn ymwneud ag ystod eang o faterion mewn ieithyddiaeth, ond rhaid iddynt fod yn berthnasol i raglen y radd y mae'r myfyriwr wedi cofrestru arni. Bydd testunau'n cynnwys, ymhlith eraill, ymchwil mewn Iaith Saesneg/Cymraeg, Dwyieithrwydd, Caffael Iaith, Datblygiad Iaith, a dysgu Saesneg fel iaith dramor (TEFL). Bydd y rhan fwyaf o bynciau yn cynnwys casglu a dadansoddi data, ond ni fydd y posibilrwydd o ddefnyddio data presennol neu wneud adolygiad estynedig o lenyddiaeth yn cael ei eithrio os yw'n berthnasol i'r pwnc, ac y cytunir ar hynny â'r goruchwyliwr. Mae’r Ysgol yn gwneud pob ymdrech i oruchwylio unrhyw bwnc y mae myfyrwyr yn ei ddewis, ond yn yr achos prin nad ydy’r Ysgol â’r gallu i oruchwylio pwnc, yna gofynir i fyfyrwyr ddewis pwnc arall.

Er hynny, bydd pynciau'n cynnwys:
• Sut i ffurfio cwestiwn ymchwil.
• Cynhyrchu cais ymchwil.
• Methodoleg ymchwil.
• Ystadegau.

Dim ond myfyrwyr sydd eisiau casglu data yn ymwneud â phlant neu oedolion sy’n agored i niwed sydd angen prawf DBS (gwelwch isod).


Topics vary depending on individual students choices and degree programme. They relate to a wide array of issues in linguistics but must be relevant to the degree programme that the student is registered on. Topics will include, but not be confined to, research in English/Welsh Language Studies, Bilingualism, Language Acquisition, Language Development, and Teaching English as a Foreign Language. Most topics will involve the collection and analysis of data, but the possibility of utilising exiting data or doing an extended literature review is not precluded if relevant to the topic and agreed with the supervisor. The School makes every effort to supervise the topic of the students' choice, however, on the rare occasions that the School does not have the capacity to supervise a topic, students will be advised to choose a new topic.

However, classes will include:
• How to formulate a research question.
• Producing a research proposal.
• Research methodologies.
• Statistics.

Only students wishing to collect data involving children or vulnerable adults will need a DBS check (see below).

Assessment Criteria

threshold

D:
Mae’r myfyriwr wedi cyrraedd y safon isaf sydd yn dderbyniol o ddealltwriaeth a/neu gwybodaeth ym mhob un o’r Deilliannau Dysgu. Student has achieved the minimum acceptable standard of understanding and/or knowledge in all the Learning Outcomes.

good

B:
Mae’r myfyriwr wedi cyrraedd safon well na’r rhelyw o ddealltwriaeth a/neu gwybodaeth ym mhob un o’r Deilliannau Dysgu. Student has achieved a better-than-average standard of understanding and/or knowledge in all Learning Outcomes.

excellent

A:
Mae’r myfyriwr wedi cyrraedd safon drwyadl o ddealltwriaeth a/neu gwybodaeth ym mhob un o’r Deilliannau Dysgu, neu mae’r myfyriwr wedi arddangos lefel eithriadol o gyrhaeddiad mewn un neu fwy o’r Deilliannau Dysgu.
Student has achieved a thorough standard of understanding and/or knowledge in all Learning Outcomes; or student has demonstrated an exceptional level of achievement in one or more Learning Outcomes.

Learning outcomes

 1. Bydd myfyrwyr yn gallu gwneud darn o ymchwil academaidd unigol parhaus ar bwnc dewisol.
  Students will be able to engage in a sustained piece of individual, academic research on a chosen topic.

 2. Bydd myfyrwyr yn gallu arddangos dealltwriaeth o gyfyngiadau moesegol ar gasglu ac adrodd ymchwil.
  Students will be able to evidence an understanding of ethical constraints on research collection and reports.

 3. Bydd myfyrwyr yn gallu arddangos ystyriaeth o amryw o ddulliau methodolegol ac i ddefnyddio’r dulliau angenrheidiol sydd yn gweddu i’r pwnc dan sylw.
  Students will be able to evidence a consideration of varying methodological approaches and to adopt the necessary approaches suitable to the topic being researched

 4. Bydd myfyrwyr yn gallu llunio cais ymchwil a fydd yn arwain at eu prosiect ymchwil ymarferol sylweddol eu hunain.
  Students will be able to formulate a research proposal that will lead to a practical research project of significant scope of their own

 5. Bydd myfyrwyr yn gallu adnabod a gwneud defnydd o gronfa perthnasol o dystiolaeth.
  Students will be able to identify and utilise a relevant body of evidence.

 6. Bydd myfyrwyr yn gallu arddangos darllen beirniadol sydd yn adlewyrchu ar nifer o ddarnau o ymchwil ysgrifenedig mewn modd addas a thrwyadl.
  Students will be able to evidence critical reading that reflects on a number of pieces of written research in an appropriate and thorough manner.

 7. Bydd myfyrwyr yn gallu cynhyrchu dadl barhaus ar ffurf ysgrifenedig estynedig.
  Students will be able to produce a sustained argument in extended written form.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Ymarferion Gweithdy 10
Cynnig Traethawd Hir (2000 o eiriau) 20
Traethawd Hir (7000 o eiriau) 65
Adolygu Cynnig 5

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Cyhyd paratoi, ymchwilio a ysgrifennu'r traethawd hir, bydd myfyrwyr yn cael wyth 30 munud cyfarfodydd un-i-un gyda harolygwr, 2 yn semester 1 a 6 yn semester 2 (cyfrwng Cymraeg).
Whilst preparing, researching and writing the dissertation students will have eight 30 minute one-on-one supervisory meetings with a supervisor, 2 in semester 1 and 6 in semester 2 (Welsh-medium).

4
Lecture

Chwech 2 darlith (cyfrwng Saesneg) yn semester 1 ar yr hanfodion ymchwil a chynhyrchu cais, yn y dosbarth gyda myfyrwyr ar fodiwl QXL-3341 Dissertation.
Six 2 hour lectures (English-medium) in semester 1 on basics of research and producing a proposal, in the same class as students taking the module QXL-3341 Dissertation.

12
Workshop

Dau o'r pump 2 awr gweithdai ar fethodoleg ymchwil, yn y dosbarth gyda myfyrwyr ar fodiwl QXL-3341 Dissertation (Mae Myfyrwyr yn medru mynychu pob gweithdai, ond rhaid i chi fynychu 2 o leiaf).
Two out of five 2 hour workshops on research methodologies, in the same class as students taking the module QXL-3341 Dissertation (Students may attend all workshops, but must attend at least 2).

Dau 2 awr gwethdai ar ddadansoddi data a chynhyrchu traethawd hir. Two 2 hour workshops on analysing data and producing a dissertation.

8
Individual Project

Bydd Myfyrwyr yn paratoi, ymchwil ac ysgrifennu eu traethawd hir trwy astudio preifat.
Students will be preparing, researching and writing their dissertation through private study.

376

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • Understanding of the nature of bi/multilingualism - students will demonstrate familiarity with phenomena and findings relating to the nature of bilingual and multilingual individuals and communities.
 • Writing & scholarly conventions - students will be able to present data, argumentation, findings and references in written form in keeping with the conventions current in language science and English language studies.
 • Analysis & interpretation skills - students will be able to analyse, interpret data accurately, and draw appropriate conclusions based on the application of appropriate analytic and theoretical frameworks available in linguistics and English language studies.
 • Research skills - students will be able undertake independent research, involving formulating a research question, identifying and deploying appropriate linguistic methodology (theoretical or empirical) and data collection techniques (theoretical, experimental or field-based), and the selection and application of appropriate theoretical frameworks in order to adequately address the research question.
 • Evaluation & reflection - students will be able to critically evaluate a particular position, viewpoint or argument in relation to a specific area of investigation. They will be able to reflect on the efficacy of a particular approach, practice or performance, and moderate these as a consequence in order to achieve specific goals.
 • Knowledge of EFL (English as a Foreign Language) theory and practice - students will demonstrate familiarity with core terms, issues, principles, aspects and best practices related to the teaching of English as a foreign language.
 • Understanding the nature of commonalities and differences across languages - students will demonstrate familiarity with phenomena and findings relating to universals and diversity exhibited by and across languages.
 • Independent investigation - students will develop the ability to plan, design and execute a significant piece of research or inquiry, either independently or as a member of a team in order to discover a specific solution to an outstanding issue or question through searching out and synthesizing written, visual and oral information. Students will also develop skills of independent investigation, including interacting with peers and subjects/informants.
 • Fluency, confidence and proficiency in the use of English -students will demonstrate their ability and proficiency to use and understand and instruct others in English in a range of academic and classroom contexts.
 • Awareness of and appreciation for linguistic and cultural differences - students will develop an awareness of and an appreciation for the range and nature of linguistic and cultural diversity
 • Proficiency in the use of English in reading, writing, speaking and/or listening - students will demonstrate proficiency in their ability to use and understand English in a range of different contexts and via different media.
 • Understanding of the nature and organization of language - students will demonstrate familiarity with observations and findings relating to various aspects of linguistic phenomena and organization.
 • Knowledge of the nature of language origins, change and use - students will demonstrate familiarity with phenomena and findings relating to the nature of language origins, the way language changes, and factors involved in and affecting language use.

Resources

Resource implications for students

None

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/qcb-3341.html

Reading list

Gwelwch hefyd y modiwl traethawd hir Saesneg/ See also the English dissertation module: http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/qxl-3341.html

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: